Skip to main content

Full text of "Записки о галльской войнѣ. Книга 6 (Фрей)"

See other formats


Цѣна 5 0 коп. 
3 А П И С К' И, 


ГАЛЛЬСКОЙ воинѣ 


книга VI. 


(По изданію М А Н Ш Т Е Й Н А). 


Русскій переводъ со словами и 
объяснительными примѣчаніями 
къ каждой главѣ . 

(Всѣ слова провѣр. по словарю Шульца и др.) 


Составим П % ФРЕЙ\ С.- ПЕТЕРБУРГЪ. 

Склады изданія въ книжныхъ магазинахъ: 

8р> Башмаковыхъ, Карбас никова и Думнова» 


19 о 1 . ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ. 

Имѣя цѣлью облегчить учащимся чтеніе Цезаря, 
настоящее изданіе, согласно требованіямъ новыхъ учеб* 
ныхъ плановъ, представляетъ собою вполнѣ лите¬ 
ратурный русскій переводъ латинскаго текста, и 
по возможности болѣе близкій къ духу подлинника . 

. Каждая глава содержитъ 3 части: 1) лативскія 
слова, находящіяся въ данной главѣ и переводъ ихъ, 
2) переводъ текста, и 3) объясвительпыя примѣчанія; 
приспособленныя къ требованіямъ гимназическаго курса. 

Тѣ мѣста русскаго текста, которыя болѣе или ме¬ 
нѣе расходятся съ латинскимъ, приведены также въ 
дословномъ переводѣ. 

Для экономіи времени и труда учащихся, пзданъ 
отдѣльно «Полный алфавитный словарь» всѣхъ словъ 
(съ ихъ главвыми формами),-встрѣчающихся въ текстѣ 
VI ке. Цезаря. Слова и главныя формы тщательно 
провѣрены но лучшимъ латинскимъ словарямъ и грам¬ 
матикамъ. 

- 7 —- 

МИНСКЪ. 

Типографія Н. И. НАХУМОВА. 

І © О гг. Гаи Юліи Цезарь. 

Записки о галльской воинѣ. 

КНИГА VI. 


ГЛАВА 1. 


Слова 


1 ЛЫіиз, а, ига,— многій. 
Жаіог, (срасн. он. отъ 

тадпиз)— большій. 

Моіиз, из, т.,— движеніе, 
волненіе. 

Ехвресіо, 1,—ожидать. 
Вііеекіз, из,' т.,—наборъ 
(войска). 

ЫаЬео, иі, Ниш, 2,—имѣть, 
считать. 

ІпзШио, иі, йіит, 3,—поста¬ 
новлять, рѣшать. 

2 8ІПШІ,— вмѣстѣ, одновремен¬ 

но. 

Реіо, Іѵі, іішп, 3,—искать, 
просить. • 

Ощошат,—такъ какъ. 
Ішрегіиш, і, а., —власть. 
Шш, із, Г,—городъ, часто 
Римъ. 


КезриЬЛса. геіриЫісае. !.— 
государство. 

Сааза, ас, С,—причина: въ 
твор. п. единств, ч. съ 
предшествующимъ родитель¬ 
нымъ—для, ради. 

Кешапео, взі. пзиш. 2,— 
оставаться. 

Засгашеиіиш, і, в., —присяга. 

Ко^о, 1,—спрашивать; гола¬ 
го а] цист засгатепЦ— 
приводить кого-н. къ при¬ 
сягѣ. 

8і§тіит, і, п.,—знакъ, знамя. 

Соитепіо, иі, піиш, 4,—схо¬ 
диться, собираться. 

РгоПсізсог, Г’сЮя зит, 3,— 
отправлял і а. 

ІиЬео, іиззі, іивзиш, 2,—врм- 
казывать. — 2 


3 Іпіѳгезі .—(безличный гла¬ 
голъ)) важно. 

Кеіщниз, а, шп,— остальной. 

Тетриз, огіз, п. —время. 

Оріпіо, опіз, Г,—мяѣніе. 

Ехізііто, 1.—судить, пола¬ 
гать, считать, думать. 

Тапіиз, а, иш,—столь боль¬ 
шой (кол ичсстаето). 

ТОео, 4і, вит, 2,—вижу; 
ѵібеог.,—кажусь. 

ЕасиКаз, а(із, Г.,—возмож¬ 
ность; множ.) средства. 

ВеІІиш, і, и.. —воина. 

Ввігітепіиіи. і, п.,— потеря, 
пораженіе. 

Ассіріо, сорі, серіит, 3,— 
принимать, получать. 

Кон люсіо.. зе(і оііат, - 
не только... но и. 

Вгеѵіз, е,—короткій 

Навагсіо, гзі, гіит, 4,—почи¬ 
нить, вознаградить, воспол¬ 
нить. 

" Аи&ео, хі, сіит, 2,—увели¬ 
чивать. 

Соріа, аѳ, Г,—изобиліе; 
множ.) войска. 

Ровзит, роіиі, роззе,— -мочь. 


Атісіііа, ае, Г., - дружба. 

4 ТгіЬио.иі, йіит, 3,—удѣлять, 
предоставлять, приписывать. 

Ссіегііег,—быстро. 

СопГісіо, Гесі, Гесіиш, 3,—со¬ 
вершать, оканчивать. 

Иіетз, із, і.)— зима. 

Ехі>о, е&і, асіит, 3,—изго¬ 
нять, оканчивать. 

СопзШио, иі, и(иш, 3,—ста¬ 
вить, постановлять, устра¬ 
ивать, приводить въ поря¬ 
докъ. 

Аббисо, хі, сіпт, 3,—при¬ 
водить. 

Оиріісо, 1,—удваивать. 

Соіюгз, ііз, Г.,- когорта, Ос¬ 
ел тая часть легіона , 
около 360 чел. 

АшіЦо, зі, ззит, 3,—отпу¬ 
скать, терять 

Сѳіегііаз, аііз, і.,— быстрота. 

Босео, сиі, сіиш, 2.—учить, 
извѣщать, объяснять. 

(Орз), оріз, 1, (им. и дат. 
п. ед. ч. нѣтъ)) власть, 
сила; множ., средства, 
силы. 


1. Цезарь, ожидая по многимъ причинамъ [еще]* 
большаго волненія [въ] Галліи, рѣшилъ про- 
і извести наборъ [войсг.а] при помощи (=*іе- 
| _ резъ}** легатовъ Марка Силана, Гая Антистія 

I * Квадратныя скобки заключаютъ слова, легко подразумеваемыя 
; въ лативокомъ текстѣ. 

** Круглыя скобяі со знакомъ равенства содержатъ дословный Ршша [и] Тита Секстія; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ 2. 
проситъ проконсула Гией Помпея, такъ какъ 
онъ [Помпей] ради государственнаго Г»лага(— 
ради государства) оставался въ качествѣ глав¬ 
нокомандующаго • (=съ властью) около Рима 
(=у города), чтобы онъ приказалъ собраться 
подъ знамена и отправиться къ нему [Цезарю] 
тѣмъ изъ Цизальпійской Галліи, которыхъ онъ 
привелъ къ присягѣ консулу; онь полагалъ (= 3. 
полагая), что для [поддержанія] мнѣнія Галліи 
очень важно и на будущее (—остальное) время, 
чтобы военныя силы (=ередства) Италіи* пред¬ 
ставлялись такими, что въ случаѣ какого-либо 
урона въ войцѢ(=гйсли будетъ понесенъ ка- 
кой-ы. уронъ) онъ [уронъ] не только можетъ 
быть пополненъ въ короткое время, но [такимъ 
образомъ пополненное войско] можетъ быть да¬ 
же увеличено еще большими силами. Когда 4 . 
Помпей исполнилъ это и въ интересахъ госу¬ 
дарства и ради дружбы [къ Цезарю] (==у дѣлилъ 
это и государству и дружбѣ), [а именно] когда 
онъ быстро закончилъ наборъ при помощи сво¬ 
ихъ [легатовъ], составилъ и привелъ [къ Цеза¬ 
рю] три легіона [еще] до окончанія зимы и 
[такимъ образомъ] удвоилъ число тѣхъ когортъ, 
которыя онъ потерялъ съ Квинтомъ Титуріекъ, 
онъ и быстротой и количествомъ войска дока¬ 
залъ, какое значеніе имѣютъ (=что могутъ 
«дѣлать) строгій военный порядокъ и средства 
римскаго народа. — 4 — 


Примѣчанія» 

1. МиНіз сіе саизіз—аЫ саизае. Маіогет тоіит—большаго 
волненія, чѣмъ въ 54 году, о которомъ Цезарь разсказываетъ 
въ А’ книгѣ Записокъ о галльской воинѣ. 

2. Ас! игЬет— у города Рима. Иозшеіі, какъ римскій полко¬ 
водецъ, облеченный высшей военной властью, могъ вступить 
въ Римъ только въ томъ случаѣ, если бы онъ удостоился 
тріумфа; поэтому онъ находился около Рима, а не въ са¬ 
момъ городѣ. СопзиІіз—&еіь оіііесі. въ зависимости отъ зас- 
гатепіо —аЫ іпзіг. Кодаѵіззеі: —сопіипсііѵиз въ зависимости 
отъ асе. с. іпГ, [еоз] сопѵепіге еи ргойсізсі — аНгасііо гаойі. 
см ірам. § 2І7. ? иЬегеѣ — сон. въ зависимости отъ подра- 
зумѣваемаго ири рейс союза иі. 

3. Мадпі—&еп. ргеііі при іпгегеззе. ІгИегеззе—ііП. при ехі- 
згітапз. РасиІЫез Иаііае *ап*аз ѵійегі— асе. с. іпР, выража¬ 
ющій то, что важно. Ш— сопзесшітиш. Оеѣгііпепѣі—й”еп. диад- 
(ііагіз въ зависимости отъ диііі. Аидегі—относится къ 
подразумеваемому подлежащему ".такимъ образомъ попол¬ 
ненное войско, а не къ (Ыгітепшга, какъ гезагсігі. Роззеі 
—сои. при ис соизесиНѵит. 

4. Веі риЫісае. н атісНіае— йас і'іп. Сеіегіѣаѣе и сорііз— 
аЫ. тзігитеіиі. 


ГЛАВА 2, 

Слова. 


1 ІпіегПсіо, іеоі, іесіит, 3,— 
убивать. 

Ргорітцщз, а, нт,—близкій, 
родной, родственникъ. 

ІѴісто, (Іешіі, (Іеіаіит, йѳ- 
іегге,— относить, предоста¬ 
влять. 

РіиШшиз, а, ит.—сосѣдній, 
пограничный.' 

ЗоШсію,' 1,—потрясать, тре¬ 
вожить, подстрекать. 

Ресшііа, ае, і‘,—деньги. 


РоШсеог, ішз зшп, 2,—обѣ¬ 
щать. 

Везшо, зіШ, зііішн, 3,—от¬ 
ступать, отказываться' пе¬ 
реставать. 

Ргохітиз, а, пт, (прев, ст. 
отъ сужен. ргоріог), бли¬ 
жайшій. 

2 Ітреіго, 1,—добиваться, до¬ 
стигать. 

ІЛіегіог, (сравп. ст. отъ 
неупотребляемой по - лож. иііег /. но ту сторо¬ 
ну находящійся, болѣе от¬ 
даленный. 

Те тріо. і. —пытать, пробо¬ 
вать. пытаться склонить, 
подстрекать. 

Іиѵиііо. ііі, шиш, 4.—нахо¬ 
дить. 

лН'ішиіііія. а. шп.— нѣкото¬ 
рый. 

СМіа*. аіі$. {..—государство. 

I и в] 11 га 1 1 гі и ш. іи гі игаші і . — 

клятва. 

■СопПгшо. і.—скрѣплять, ут¬ 
верждать. 

01)808. і(ІІ5, сошіп.. — валеж¬ 
никъ, 

Саѵео. саѵі. саипіт, 2.—осте¬ 
регаться, ручаться, обез¬ 
печить. 

Зос’на.?. аііз. Г. —общество, 
союзъ. 

РоеДиз. егІ8.п.—союзъ, дого¬ 
воръ. 

А (Пинаю. нхі, псіит, 3.—при¬ 
соединять. 


о Со$;іЮ8со. ноті. пііііт. 3.—• 
узнавать. 

ІГіі«1іі]і;е.—отовсюду, со всѣхъ 
сторонъ. 

Раго, 1.—приготовлять; ча¬ 
сто приготовляться. 

Оішііз. с.— весь, всякій. 

Апиа. опии. и.—оружіе. 

Ішрего, 1.—приказывать: іт- 
регаіит. і. н. — приказаніе. 

Ѵепіо. іі! ; Шиш, 4.—прихо¬ 
дить. 

Сопзіішт. і. и.—совѣщаніе, 
собраніе, совѣтъ, планъ. 

Соіптшііео, 1.—сообщать, со¬ 
вѣтоваться, раздѣлять, (съ 
кѣмъ что). 

СгеЬог. а. ит.—частый, обиль¬ 
ный . 

. Ье^аііо, опіз, {.—посольство. 

Маше. —во время, рано, ско¬ 
ро. 

Со§По, 1,—думать, замыш¬ 
лять. 

Риіо. 1.—думать, полагать. 


Послѣ убійства Падуи*омара, о чемь (=какъ) 1. 
мы сообщали [раньше], трекеры предоставляютъ 
верховную власть (=треверами предоставляется 
верховная власть) его родственникамъ. Послѣд¬ 
ніе не перестаютъ подстрекать сосѣднихъ гер¬ 
манцевъ и обѣщать [имъ] деньги. Такъ какъ 2. 
они не могли добиться [согласія] у ближайшихъ 
[сосѣдей], они подстрекаютъ (^пытаютъ) болѣе 
отдаленныя [алемена]. Послѣ' того какъ нашлись 
нѣкоторыя племена, они клятвой скрѣпляютъ между собою [договоръ] п обезпечиваютъ залож¬ 
никами уплату денегъ (относительно денегъ); 
съ Амбіоригомъ они заключаютъ союзный дого¬ 
воръ (=АмГ)іорпга. они присоединяютъ къ себѣ 
3. союзомъ и договоромъ). Узнавъ объ этомъ. Це¬ 
зарь’счелъ дли себя необходимымъ заранѣе по¬ 
думать-о войнѣ (—полагалъ, что ему слѣдуетъ 
подумать), такъ какъ онъ видѣлъ, что со всѣхъ 
сторонъ готовятся въ войнѣ (—готовится война), 
что нервііі, аіуатуки н мейл п і и ьъ союзѣ (= 
соединившись) со всѣми зарей некими германцами 
находится подъ- ружьемъ, то сен он ы не идутъ 
на призывъ (—во приказанію), а входятъ въ 
сношенія (—сообщаютъ планы) съ кар нутами и 
сисѣдапйп племенами и, наконецъ, что трекеры 
подстрока ютъ гетман цевъ (—германцы подстре¬ 
каются трекерами) частыми посольствами. 

Пригглѣчаніііа 

1. ІпіеКесіо Іпсіийотаго—аЫ. аЫиіик. Индущомаръ. мэдь 
тр'свер'ітъ, былъ убитъ ' римлянами, о чемъ Цеаярь ъ«»пита¬ 
етъ въ V* кп. Зяіш Ѣкъ о галлвск оі войнѣ. А Тгеѵегіз—н:М. 
аШойж Триеры жил И въ Галліи до обѣимъ сторонамъ рѣки 
Мозеля, 

2. сит .еаітіе ІтреІгага—добиться: полразумѣваотся: со - 

гласія на іш..сіише ирошвъ римлянъ. Іигеіигаплз. оЬзісііЬиа 
— аіі]. іпвііитіепіі. 8-осіеіаДв ѳі Іоесіеге Ішш.ІІ8(іуц час к б- . 
ушѵірсб.іясмыГі въ .'лат,' жъ спосопъ выраженія одною слож¬ 
наго иой-ягш' двумя- іюставляшшішп; 

3. Сігл-.саикаЮ, ВеПит раглгі -асе. сЛпі. вь зависимости 

отъ \іЮ‘Геі, при котором .< нос, а в лены еще три аешѵ с. іііі.: 
1) Мі гѵіоб! л (іиІи ;<ж ЭДепаріоз .евв-: -2) Знпопез поп ѵепіге 
,1 соттипісаг.;:! ) Вм-таплв воііісіі гі. СгйЬгік 1ецаііопіЬи& 
— аЫ. ііівіпшч'іііі. Сзцііапііиіп— асе. §шіш1іѵі, И[іи ко- 
торомъ под раздѣваете я еъзе. 
— 7 — 

ГЛАВА 3. 

Слова. 


1 Боткин, —еще не. 

Со<го, соё«і, соасіит, 3,— 
сгонять, собирать, принуж¬ 
дать. 

ІпірічіѵЬнш, а, нт,—ненред- 
впдѣнный, неожиданный; (1е 
і ш р го ѵ і 8 о,—нео ж ид ан но. 

Гіик І8, т.,—конецъ, пре¬ 
дѣлъ, граница: множ.ъЬ- 
ластъ. 

СопІеінІо, шіі, піиіп, 3,—на¬ 
тягивать, напрягать (си¬ 
лы), спѣшить, состязаться. 

2 Рго/п^іо, ін^’і, індііпш, о ,— 

убѣгать впередъ. 

Реси*, огіз, и., —скотъ (мел¬ 
кій. 

Ноте, ііііз, т.,—человѣкъ. 

Китегіш, і, т.,—число. 

Саріо, сері, саріит, о,—брать, 
захватывать. 

Рпичіа, не. Г.,—добыча. 

МЗІея, Нія, іи.,— воинъ, сол¬ 
датъ. 

Сонсейо, 088!, 08811111, о , уХ0- 

дшъ, уступать, дозволять. 

Ѵаяіо, 1.—опустошать. 

А»'ег, пцті, т.,—поле, земля, 
область. 

Веіііііо, опія, і'.,— сдача, ка¬ 
питуляція. 

3 Ачдчиіит, і,п.,—занятіе,дѣло. 

Іі ііг8и8,—назадъ, обратно, 

снова. 

ШЬсгппз, а, шп,— зиянііі; Ы- 


Ііепы, опии, (сн«!га\ —зим¬ 
нія КВЛрТПрЫ. 

НоЛисб, хі, пшп, о,—отво¬ 
дить назадъ. 

4 Соіісіііннк і, и.,—соединеніе 

собраніе. , 

Ѵог, Ц и.. --пеона; ргішо 

ѵего.—вь началѣ весны. 
ІШІІС», ХІ. С 11 . 1111 , о,— объяв¬ 
лять, назначать. 

Ргаепт. — зшзю, кромѣ. 
Ініііиш, і, п.,—начало. 
Вёіесііо. опій,, Г.,—отпаденіе, 
отложеніе. 

Агшігог, •ііи.ч 8ііш, 1,— ду¬ 
мал.. полагать. 

.Ро8(:юііо. кіи. 8І(ит, 3,—ста 
пить ниже, считать не¬ 
важнымъ. 

Тшиылто, Іиіі, Іаіг.ін, іеі*ге > 
‘іі,— переносить. 

5 СоііГіпк и,— соипеіѣльный, 

, смежны іі, сосѣдній. 
Мешогіа, ас. I.. —намять. 
Соѵішіцо, их*, тент, І>,— 
связывать, со»'.і ни ять. 
АЬ.мпп, а Іи!, а!«*88ч —отсут¬ 
ствовать, не у час іа. опять. 

6 ВиццеЫи.ч, и 8, ш., —возвыше¬ 

ніе. 

Ргоішиііо, 1,--объявлять, об¬ 
народовать. 

Ігсг МиегЫ, и. ~ -путь.нереходъ- 
Регѵеніо, ні, ніип», 4,—дохо¬ 
дить, приходить. 
— 8 — 


1. Итакъ, собравъ еще до окончанія зимы (^ког¬ 
да зимасще не окончилась) Четыре ближайшихъ 
легіона, онъ [Цезарь] внезапно направился во 

2. владѣнія нсрвіевъ, и, прежде чѣмъ они успѣли 
(пгмоглп) собраться или бѣжать, онъ захватилъ 
большое количество скота и людей, отдалъ [все] 
ато солдатамъ, какъ добычу, опустошилъ поля 
я заставилъ [ихъ: нервіевъ] сдаться и выдать 

3. ему [Цезарю] заложниковъ. Окончивъ быстро это » 
дѣло, онъ отвелъ легіоны назадъ въ зимнія 

4. квартиры. Назначивъ собраніе' [представите¬ 
лей] Галліи но обыкновенію (=гкакъ прежде 
было установлено) въ началѣ весны, когда, 
прибыли [всѣ] прочія [племена], кромѣ сеноновъ, 
карнутовъ и треверовъ, онъ, считая это нача¬ 
ломъ (=гчто это есть начало) войны и возстанія, 
переноситъ собраніе въ Лутедію, [городъ] пари- 
зіевъ, чтобы видѣли, что все прочее онъ ечита- 

5. етъ неважнымъ. Эти [паризіи]. были сосѣдями 
сеноновъ и соединились въ одно государство во 
времена; отцовъ (=на памяти отцовъ), но въ 
атомъ замыслѣ они, по общему мнѣнію, (—счи- 

4). тались) не принимали участія. Объявивъ объ 
этомъ [о перенесеній собрапія] съ ораторской 
трибуны, онъ въ тотъ же день отправляется съ 
легіонами въ область сеноновъ и форсирован¬ 
нымъ маршемъ (=5ольшими переходами.) прихо¬ 
дитъ туда. 


Примѣчанія. 

1. Ніете сопГесіа—аЫ. аЬз.. ЬедіоиіЬиз соасііз—аЫ. 
аЬз. % Р о ззс пі— ооп. при рпизциаш для выраженія оттѣнка 

цѣли: чтобы они тѣлъ временемъ не могли. М а ц и о. 

с а р т о, е а.... с о п о е з з а, т а § і а і і 8 а г і 8—аЫ. 
а-Ьз., вореведенные для удобства^незавишшми предлпліепіямп. 
і. Р г і пі о теге — аЫ. тетрогіз. - I и И іи ос о 8 8 о 
—асе. с. іпі*. при агЫігаіііз. II г — і'іпаіе. Ьиіеііа— ны¬ 
нѣшній Парижъ. 

о. 8 е. и о іі і Ь и 8—<іаг. при сопГіпез. 31 е ш о г і а—аЫ. іет- 

рОГІ8. 

15. 31 а <г п і з іііпегіЬи 8—аЫ. той. I и 8 е и о п о 8— 

названіе народа вмѣсто названія страны. 


ГЛАВА 4. 

Слова. 


1 Асіѵепіи», из, пц—приходъ, 

прибытіе. 

Ргшсерз, іріз,—первый, глав¬ 
ный, глава, предводитель, 
виновникъ. 

Оррііішп, і, іі.,— городъ. 

ЗІиШішІо. ініз, і‘.,—множе¬ 
ство, толпа, народъ. 

Соиог, аіия, 8ши. 1,—пытать¬ 
ся, предпринимать. 

ЕШсіо, Іесі, і’есішп, 3,—сдѣ¬ 
лать, исполнить, произво¬ 
дить. 

Айши, аН’иі, асіеззе,- быть, 
присутствовать, являться, 
приходить. 

Мипйо, 1,—сообщать, извѣ¬ 
щать. ' 

2 Месеззатшз, а, ши,—-необхо¬ 

димый, неизбѣжный. 

• Месѳвзагіо,—по необходимо¬ 

сти, понѳволѣ. 

.Зепіепііа, аѳ, I, —мнѣніе, 


мысль. 

Бергесог, 1,—- молить, умо¬ 
лять, просить. 

ЗІіио, зі, ззіші, 3,—посылать, 
отправлять. 

А<іео, іі, Ниш, іге,—прихо¬ 
дить, обращаться. 

Апііфіііиз,—издавна, встари - 

яу- 

Еісіез, еі, Е,—вѣра, вѣрность, 
довѣріе, честность, защи¬ 
та, покровительство. 

3 ЬіЪепіег,—охотно. 

Ѵепіа, ас, 1.—прощеніе, сни¬ 
схожденіе, милость. 

Ехсизайо, Опіз, Г,—извине¬ 
ніе, оправданіе. 

Аезііѵиз, а, пт,—лѣтній. 

Іпзіо, зШі, 1,—стоять близ¬ 
ко, наступать. 

^иаезйо, бпіз. I,— допросъ, 
изслѣдованіе, слѣдствіе. 
4 СііаЫмі. к.— стеречь, охра¬ 

нять, держать подъ надзо¬ 
ромъ. 

Тшіо. «Шиш. 3,— пере¬ 
давать. 

5 II Юг, иш вит. 3,—пользо¬ 

ваться, употреблять. 
Боргеса юг, іігы, іп.,—хода¬ 
тай', застушіикъ. 

Сііеніеіа, ас, 1’.,—отношеніе 


кліента, къ патрону, покро¬ 
вительство. 

Того, Ііііі, Іаішп, Гегге, —но¬ 
сить, уносить, получать. 

6 Ксьроіоаіш, і, іц—отвѣтъ. 
Рога до, Гф'і, асішн, о,—про¬ 
водить, приводитъ къ концу. 
Ефіо*, іі пц—всадникъ, 

конный солдатъ. 


1. Узнанъ о его [Цезаря] прибытіи, Акконъ, ко¬ 
торый былъ зачинщикомъ итого заговора, при¬ 
казываетъ народу собраться въ города. Въ то 
время, какъ они начали [собираться] (—пыта¬ 
ющимся), прежде чѣмъ это [прибытіе] могло со¬ 
вершиться, имъ сообщаютъ, что рпмляпе близко. 

2. Они п оме волѣ отказываются отъ мысли [воевать] 
и отправляютъ къ Цезарю пословъ просить про¬ 
щенія; они обращаются [къ нему] при посред¬ 
ствѣ эдуйцевъ, подъ покровительствомъ кото- 

3. рыхъ, издавна находилось [пхт] государство. По 
просьбѣ эдуйцевъ, Цезарь охотио прощаетъ [ішъ] 
и принимаетъ извиненія, такъ какъ омъ пола¬ 
галъ, что лѣто (—лѣтнее время) есть время для 
наступающей войны, а не для слѣдствія. 

4. Потребовавъ сотню заложниковъ, онъ отдаетъ 

5. ихъ подъ надзоръ эдуйцамъ. Карнуты, восполь¬ 
зовавшись заступничествомъ ромовъ, подъ покро¬ 
вительствомъ которыхъ они находились, посыла¬ 
ютъ туда же пословъ и заложниковъ; они полу- 

6. чаютъ такой же отвѣтъ. Цезарь распускаетъ 
(—приводитъ къ концу) собраніе и приказыва¬ 
етъ государствамъ выставить конницу. — и — 

Примѣчанія. 

1. С о гг п 5 ( о а (I ѵ е и ; -аЫ. аЬ$. С о п а и I і Ь и з—<1аі. 
въ зависимости отъ шішіяіііг 

2. 8 і> іі I с и і і а —аі»і. ;іьтін:> при йг.ѵышіі. (} и о- 
г и іи - і»тп. зависе ть отъ іи і'іоѴ. 

3. Р о і г в і і Ь и 8 А е й и і $—мі».’. лЬ$. О и о <1—енішаіп. 

4. С и 8 I о (1 і о и -і о 8— асе, одечішііѵі при Пчиіого у истреб¬ 
ляется для обозначенія ит.ла, 

5 Е о іі о ш—въ область ссшшовъ. (]ш>піиі— ртчі, въ зависимо¬ 
сти отъ іи сііеиісіа. 


ГЛАВА 5. 

Слова. 


1 Рагз, іів, 1— ] часть, сторона. 
Расо, 1,— умирять, успокаи¬ 
вать. 

То(Н8, а, шп, (»■ е и.—і о і і- 
ц 8),— весь, цѣлый. 

Мои*, ШІ8, і*.,—разумъ, умъ, 
мысль. 

Лиііпіт, і, т --душа, духъ, 
намѣреніе, вниманіе 
ІП8І8ІО* 8ІІ1І, о. —стать на, 
напаивать, предаваться. 

2 Е<[іііГаіи8, и§. ш.,~конница. 
(ІИІ8, <рГиі,— кто, что, качоіі; 

к В -ипбудь, какой-нибудь. 
Ігнеишііа, ае. Г,—гнѣвъ, за- 
г ал ьч и весть. 

Меги», иі, іінш, 2,—заслу¬ 
живать, б. достойнымъ. 
Оіііиш, і, п.,— ненависть. 
Кхі.чШ, 8іі 1 і 3,—выступать, 
обнаруживаться, ягш ться. 

3 Ехріогя 1 из, а, ши. —несомнѣн¬ 

ный, вѣрный. 

Сопеегіо, 1состязаться, 


сиорпть, сражаться. 
Сіічгиімрісіо, »‘\і, есіиш, 3,— 
осматрнва гі.с я, осиатрпг 
пять, обдумывать. 

4 Регреіинь, а, ши,—безпрерыв¬ 

ный, постоянный. 

Раінм, ШІІ8, (. — билото. 

8ІІѴИ , ае. Г.,—лѣсъ 
Мшііо, 4. —укрѣішть, при¬ 
крывать. огра;» дать. 

Рах, сЬ, Г.,—миръ, покой, 
тишина. 

Хитрым),— никогда. 
По.ѵііГііип, і. п.. -гостепрі¬ 
имство. 

8сіо, 4,— знать. 

ІГоііі,—такъ же, равнымъ об¬ 
разомъ . 

5 ВеГгаію, хі, сішн, 3,—стаски¬ 

вать, отвлекать, отнимать.. 
АвхГніиі, і, н. 7 —гшімощь, ’ 
множ, вспомогательныя 
войска, союзники. 
— 12 


Ьасея50, іѵі, Кит, 3,—драз¬ 
нить, задирать, вызывать. 

Безрого, 1,—не надѣяться, 
отчаиваться. 

Ваіиз, йііз, 1,—здоровье, бла¬ 
го, спасеніе. 

АЫо, (}і(П, (Ыиш. 3.—уда¬ 
лять, скрывать, прятать. 

Сопотс(Ііог, «ггеззиз зиш. 3,— 

СХОДИТЬСЯ. 

■6 Іпео, п, ііит.іге,— вступать, 
начинать, заключать. 

Іпіге сопзіііит,— принимать 

рѣшеніе, составить планъ. 

Ехегсііиз, из. т ,—войско. 

Ітрссіітепішп, і, п.,-ярѳпят- 


ствіе' л тож. обозъ, ба¬ 
гажъ. 

Ехрейііиз. а, ш. —безпрепят¬ 
ственный. удобный, гото- 
пыіі ( къ баю). 

7 Ы1и8. и. ши, і «• е п. и и 1- 
1 і и 8і.— никакой. 

Май из, Н8. Г..—рука, отрядъ. 
1 . 0 ( 418 . 1 , 111 .. — мѣсто. 
Ргаг-8І«Ііиш. і. и..—защита, 
помощь, прикрытіе 
Ргеіпз, а. ши,—полагающійся. 
Сопік^іо, і, ішш, 3.—бѣжать, 
искать убѣжища. 

СоиГого, тіі, Іаіши, Іоггѳ.— 
сносить, соединять. 


1. Умиротворивъ эту часть Галліи, онъ весь си¬ 
лою ума и воли посвящаетъ себя войнѣ съ тре- 

2. верами и Амбіоригомъ. Онъ приказываетъ Ёава- 
рину отправиться за нимъ съ конницей сеноновъ, 
чтобы не возникло какое-либо волненіе въ госу¬ 
дарствѣ, вслѣдствіе ли гнѣва на него, или вслѣд¬ 
ствіе ненависти, которую онъ навлекъ (=заелу- 

3. жилъ) на себя. Послѣ этихъ распоряженій (^по¬ 
становивъ это), такъ какъ онъ считалъ несо¬ 
мнѣннымъ, что Амбіоригъ не будетъ [съ нимъ] 
сражаться (—состязаться въ сраженіи), онъ ста¬ 
рался угадать (=обдумывалъ въ душѣ) его 

4. дальнѣйшіе (^остальные) планы. Вблизи (=близ- 
кіе) владѣній эбуроновъ жили менапіи, • защи¬ 
щенные сплошными (=непрерывными) болотами 

• и лѣсами, которые одни въ Галліи никогда не 
посылали къ Цезарю пословъ просить мира (=о 
мирѣ); онъ [Цезарь] зналъ, что Амбіоригъ свя- — 13 


занъ съ ними узам а гостепріимства (=у Амбі- 
орига съ ними существуетъ гостепріимство); онъ 
также узналъ, что [Амбіорнгъ] при посредствѣ 
(=ч-ерезъ) тренеровъ заключалъ дружественный 
союзъ (—вступалъ въ дружбу) съ германцами. 

Онъ полагалъ, что прежде чѣмъ напасть (~кы- 5. 
звать къ войнѣ) на него, его слѣдуетъ лишить 
(=отнять) этихъ союзниковъ, чтобы, потерявъ 
надежду на спасеніе, онъ не удалился въ [об¬ 
ласть] мееапіевъ, или чтобы онъ не былъ при¬ 
нужденъ сойтись съ зарейескими [германцами]. 
Составивши такой планъ, онъ отправляетъ къ 6.. 
Лабіену въ [страну] треверовъ обозъ всего вой¬ 
ска и приказываетъ двумъ легіонамъ отправиться 
къ нему; самъ же онъ съ пятью легіонами, го¬ 
товыми къ бою, отправляется въ [область] ме- 
напіевъ. Они, не собравъ никакого отряда, на- 7. 
дѣясь на прикрытіе, [доставляемое] мѣстностью, 
.убѣгаютъ въ лѣса и болота и уносятъ туда же 
свое [имущество]. 

Примѣчанія. 

1. Нас р а г 1 е р а с а і а —аЫ. аЬа. 31 е п і е о { а п і т о 
—яЫ. тоііі. Т г е ѵ е г о г и га е г А ш Ьі о г і ё 1 8 — §еп. 
оЬіесііѵ. 

2. О и і 8—согласовано сь тогиз. Н и і и 8—&еи.- оЬі. Е х г 
8 { а і— сон. р г а е 8. арн не. 

3. <| и о іі—саизаіо. Р г о е 1 і о—аЫ. і и 8 і г. Сігситзрі- 
с і е Ь а (■—ітрегі'. сіе сонат. 

4. Р і н і Ь и 8.—(Іаг. въ зависимости отъ ргорішріі. Р а 1 и- 
(I і Ь и 8 8 і і у і я (| и е—аЫ. іизгг. Ат И о г і § і—ііаб. роззѳз. 

5. 111 і— : аі. прп (Ісігаіюшіа, для обозначенія лица, у кото¬ 
раго отнимаютъ (См. гром. § 136, примѣчаніе 1. В ѳ- 
% г а Ъ ѳ п іі а [е 8 8 е] а и у і 1 і а— асе. с. інГ. при ехізіігааЬаі 
Ьасеззеге* —сои. при ргшзфіаш. 6. I и М е п а р і о 8, і и Т г о ѵ с г о 8 — названіе народа вмѣ¬ 
сто. шшгмиЬі страны. 

7. РтечкіІо — аЬі. еаи$ае при іѴоіі. 


ГЛАВА 6. 

Слова. 


1 Рагііо п ітгііог, 4,--дѣлить, 
раздѣлать. 

ОдтечЮг, огіх, ш ,—квесторъ, 
казначей. 

Роіі8, аіі.ч, іп моетъ. 

Тгіінтіііо.—на три части, съ 
трехъ сторонъ. 

АшІіГісиш, і, и.,—зданіе, 
строеніе. 

ѴІС 118 , і, ш., — рядъ домовъ, 
часть города, селеніе. 

Іисешіо, (Іі, вит, 3,—зажи¬ 
гать, воспламенять. 


Роііог, ііііч 8ііт, 4,—завла¬ 
дѣть, овладѣть. 

2 Рен, еі. Г.,—пеіЦ'*, дѣло, об- 

споггельетво. % 

3 Но8іі8, І8, сошгіі.,— врагъ. 
Ііесоріо, • ері, ерішп, 3,— 

брать, получать назадъ, при¬ 
нимать 

4 Сіініоч, 0(1 і 8. сот іи.,—стражъ, 

наблюдатель, множ , стра¬ 
жа. . 

Неііііфіо, і(]иі, ісішн, 3,— 
оставлять. 


1. Цезарь, раздѣливъ войска съ легатомъ Гаемъ 
Фабіемъ е квесторомъ Маркомъ Іѵрассомъ и бы¬ 
стро наведя (=сдѣаавъ) мосты, подступаетъ съ 
трехъ сторонъ, сжигаетъ хутора (=строенія) и 
селенія и овладѣваетъ большимъ количествомъ 

2. скота и людей. Подъ вліяніемъ этихъ обстоя¬ 
тельствъ (^принужденные этими обстоятель¬ 
ствами) менапіи отправляютъ ' къ нему пословъ 

-3. просить мира. Онъ, принявъ заложниковъ, объ¬ 
являетъ (—подтверждаетъ), что онъ будетъ счи¬ 
тать [ихъ] въ числѣ враговъ, если они примутъ 4. въ свою страну Амбіорига или его пословъ. Под¬ 
твердивъ это (тэта обстоятельства), онъ оста¬ 
вляетъ во владѣніяхъ менапіевь Коммія Атребата 
съ конницей въ качествѣ наблюдателя (=на 
мѣстѣ страша), а самъ отправляв гея въ область 
треверовъ. 

Примѣчанія. 

1 . Р а г * і И 8 с о р і і з с и ш.і] а «чо я I о г е —Цезарь 

раздѣлилъ войско на три части: во главѣ одной стоялъ онъ 
самъ; во главѣ второй—Фабій, а третьей—Крассъ. 

2. О, и і Ь и « г о Ь и к— аЫ. сапзпс. Р а с і я [і о I с н <1 а о 
с а и я а— еаіш. съ #еіі. ^ѵгиші. выражаетъ цѣль. Слѣдуетъ 
замѣтить еще четыре способа выраженія цѣли: 1) иі расоіп 
ргЧопчіІ; 2) і]иі расоіп ргйегснВ В) асі ршччіі роіешіаш: і) ра¬ 
сти» рсгііиш (аиріііиш—при глаголахъ движенія). 

3. К п с е р і 8 8 с п і— сон. рІиніциТ. вмѣсто недостающаго сои. 
іи! И. 

А. А і г е Ь а і о ш—Атробать былъ раньше сторонникомъ 
Цезаря, а потомъ становится во главѣ возстанія. 


ГЛАВА 7. 

Слова. 


1 СгОГО, І5С-88І, "’ОЗІІШ, 3.—НО¬ 

СИТЬ, вести, совершать. 
РеіШаіия, из, ш пѣхота. 
Кіото, 1,— зимовать. 

Аііогіог, гі из ниш, 4,— под¬ 
ходить, наступать. 

2 Ьои«*из, а, ит,— длинный, да¬ 

лекій, долгій. 

Війшіга, і, и.,.—два дня, про¬ 
долженіе двухь дней. 

Ѵіа, аѳ, —дорога, путь. 


Мішшз, иа, пц— иосыланіе, 
отправленіе. 

3 Ропо, «иі, з'Пит, 3,—класть, 
“ ставить. 

Сааіга, ошп, и.,—лагерь. 

Рачьш?, и8, т.,—шагъ; (какъ 
м&ра составляетъ 0,7 
сажени). 

4-8рсго, 1,—надѣяться. 

ТетегіЫ, аііз, Г.,— случай¬ 
ность, необдуманность, не¬ 
осторожность. 
— 16 — 
Бітіео, 1,—бороться, сра¬ 
жаться. 

Ішсгшіііо, зі, .^иш. 3,—про¬ 
пускать, оставлять свобод¬ 
нымъ. 

ЗраГішп, іі, п.,— простран¬ 
ство, промежутокъ. 

Сошшипіо, -4,—сильно укрѣ¬ 
плять. . 

5 БііТісШз, е, —нелегкій, труд¬ 

ный. 

Тгапзііиз, из, пц —переходъ, 
проходъ. 

Гіитеп, тіз, и.,—рѣка. 

Іііра, ае. і‘.,—берегъ. 

Ргаегиріиз, а, иш,—крутой, 
обрывистый. 

Тгапзео, іі, ішт, іге,—пере¬ 
ходить, переправляться. 

6 Сыііііе,—ежедневно. 

8рез, еі, Г,—надежда, ожи¬ 
даніе. 

Ькріог, сиіиз зшп, 3,—гово- 
ворить. 

Раіат,—публично, открыто, 

Лрргоріш|ио. 1,—приближать¬ 
ся. 

І)ісо, хі, сіит, 3,—говорить. 

Гоггина, ае, і.,—судьба, 
счастье, участь, положеніе 

БиЬіиш, і, п,,—сомвптедьвое 
положеніе, опасность. 

І)еѵОсо, 1,—отзывать, отвле¬ 
кать, вовлекать. 

Розіег, а, пт, (п о т. таз с. 
не встрѣчается ^—слѣду¬ 
ющій. 

Ідіх, еіз, Г.,— свѣтъ;ргіта 1и- 
се,—на разсвѣтѣ. 


і 

ЗІоѵео, ѵі, ішп, 2,—двигать 
трогать. 

7 Гаѵгп. V!. шиш, 2«~ЗДг - 

яріятствовать, содгйет; ■■ 
вать, сочувствовать., 

Хаіига, ае, 1,—природа, свои 
ство, природиое качество, 
знакъ природы. 

8 Хосиг,— ночью. 

ТгіЬшшз, і, т.,—начальникъ 
трибы; ігіЬшшз шііііпт/ 
—военный трибунъ (ихъ 
бьио по мести въ Ве¬ 
нонѣ). 

Оічіо, ііиз, т.,—рядъ, поря¬ 
докъ, отрядъ, центурія, цен¬ 
туріонъ. 

Соиѵосо, 1,—созывать, при¬ 
зывать, приглашать. 

Ргопоно, зиі, зііпш, 3,—вы¬ 
ставлять, предлагать, изла¬ 
гать . 

Раеіііз, е.—легкій. 

Тішог, бгіз, ш.,—боязнь, 
страхъ. 

8изрісіо, опіз, [“.—подозрѣніе,,. 

Впѵрііііз, из, ш шумъ, 
трескъ, тревога, смятеніе. 

СоизиоЫо, іпіз, і“.,— привыч¬ 
ка, обычай. 

Ршга, ае, і\,—бѣгство. 

Зітіііз, е,—похожій, подоб¬ 
ный. 

РгоГесііо, опіз, Г.,—выступле¬ 
ніе, отправленіе. 

0,иоі{ие.—также. 

Ехріогаіог, Огіз, т.,—изслѣ¬ 
дователь, лазутчикъ/ 

Ргоріпг[ій[а8, аііз, Г.,—бли¬ 
зость. і Во время этихъ дѣйствій Цезаря (=пока 1. 
это дѣлается Цезаремъ), треверы, собравъ боль¬ 
шое войско пѣхоты и конницы, намѣревались 
(-.-готовились) напасть на Лабіена съ однимъ 
легіономъ, который зимовалъ въ ихъ владѣніяхъ, 
и уже отстояли отъ него не далѣе, [какъ на 2. 
разстояніи] двухдневнаго пути, какъ вдругъ они 
узнаютъ, что приблли діа легіона, посіавные 
Цезаремъ (=по отправленію Цезаря). Располо- 3. 
жившись лагеремъ на разстояній 15 миль, они 
рѣшаютъ ждать вспомогательнаго отряда [отъ] 
германцевъ. Узнавъ планъ враговъ и надѣясь, 4* 
что вслѣдствіе ихъ неосторожности представится 
(сбудетъ) какой-нибудь случай (=возможность) 
сразиться, Лабіенъ, оставивъ пять когортъ для 
прикрытія обоза (^прикрытіе изъ пяти ко¬ 
гортъ для обоза), выступаетъ противъ непріятеля 
съ двадцатью пятью когортами и съ многочис¬ 
ленной (=болыпои) ко іницей, ‘ и на разстояніи 
(=оставивъ промежутокъ) одной мили укрѣпля¬ 
етъ лагерь. Между лагеремъ Лабіена и непрія- 5. 
тельскимъ (=между Лабіеномъ и непріятелемъ) 
протекала (=была) рѣка труднопроходимая ж 
съ крутыми берегами. Онъ ни самъ не имѣлъ 
намѣренія переходить ее [рѣку], ни расчиты¬ 
валъ, что враги будутъ переходить [черезъ нее]. 

Съ каждымъ днемъ усиливалась надежда на вспо- 6. 
могательное войско. На собраніи онъ открыто го¬ 
воритъ, что не будетъ подвергать опасности себя 
и своего войска (вовлекать въ сомнительное по¬ 
ложеніе себя и судьбу войска) и что на слѣду¬ 
ющій день на разсвѣтѣ онъ сниметъ лагерь, 

і ’ 


— 18 


такъ какъ говорятъ, что приближаются геряан- 

7. цы. Эго тотчасъ передается врагамъ, танъ какъ 
естестве я поз чувство [р гс но :і о ѵк е м і я къ сопле¬ 
менникамъ] заставляло нѣкоторыхъ изъ боль¬ 
шего числа галльскихъ всадниковъ сочуветво- 

8. вать галльскимъ интересамъ (отдѣламъ). Созвавъ 
ночью военныхъ трибуновъ и черныхъ центурі¬ 
оновъ, Лабіенъ излагаетъ [передъ ними], въ чемъ 
состоитъ его планъ и, чтобы легче возбудить въ 
непріятелѣ (=хать непріятелю) подозрѣніе въ 
страхѣ, онъ приказываетъ снять лагерь съ боль¬ 
шимъ шумомъ и трескомъ, чѣмъ позволяетъ 
обычаи римскаго народа. Вслѣдствіе этого онъ 

Э. совершилъ выступленіе, подобное бѣгству. При 
такой близости лагерей это также сообщается 
врагамъ черезъ лазутчиковъ до разсвѣта. 


Примѣчанія. 

1. А Саѳзагѳ— аЫ. аисЬогіз. Ьа Ь і е и и га— асе. въ за¬ 
висимости отъ аіогігі. 

% Ьоп&іиз: при ріиз, шіппз, аіпрііцз и 1оп°рпз частица 
диаіп часто опускается безъ вліянія на конструкцію. См. 
грам. § 145, прим. 1. Вісіпі—^ѳп. дпаі. прі уіа. Ѵіа 
—аЫ. на вопросъ: на какомъ разстояніи? С и ш— іпуѳгзшп. 
Міззп—аЫ. саизаѳ. 

3. АтіІіЬизразвиит ХѴ:есія мѣсто, отъ котораго 
считается разстояніе, не указано, тэ на вопросъ: на какомъ 
разстояніи? ставится аМ. съ предлогомъ а. См. грам. 
§ 158у прим. 2. 

А. ТетегПаі ѳ—аЫ. саизаѳ. РасиЙаівт Гоге— 
-асе. с. іп!. Мигі при зрегапз. фи і п д и ѳ соЬогііпт 
:—§еп. диаі. Ітрѳіігаѳпіі в —<Ы. сотіпойі. Мі Пе¬ 
ра 8 8 и и т— ^еп. дпаі. къ слову зраПо. МШе раззи8=рим < 
•екая юыя=1 вер. 200 саж. 10 — 


Г). I) іШеіІі І г а л $ і і и.г і р і я р і а«? г и р I і . М. 

■фіаі. къ Питан. Н о с— асе. непігі, еотллтаэ съ ио.цицу- 
мѣваемьшъ Питон. 

0. А и х і 1 і о г и т— *тп. оІ»і. Г) і с а в і м г—спи. в г» кос¬ 
венной рѣчи, вмѣсто требуемаго при цнтиши ііаііс. г;, пря¬ 
мой рѣчи. Р о з і с г о «1 і о, р г і іи л ! п с е—а!»1. {рінрпііч, 

7. II і—какъ; здѣсь въ причинном ь ..пач иш: такъ какъ. 

8. Ргііиі о г <1 іи о §—командиры 1-ой цштуріи кьшдап* 
легіона, которые, какъ и ігіініпі пііІИшп, были членами во¬ 
еннаго совѣта. 8 и і с о н 8 і I і і— «ген. фіппі. при фні!. 
В І І—СОИ. ВЪ КОСВ. вопросѣ. ТІШоѴіЗ—#С! 1 . оЬі. 

1). Іи іапіаргоріп<іиііа( с—аЫ. саизно . 


ГЛАВА 8. 

Слова. 


1 Ѵіх,—съ трудомъ, едва, едва 
только, лишь только. 

А^шоп, іпі8, и.,—толпа, ше¬ 
ствіе, войско (въ до| огѣ); 
а^шеп поѵіззітит,—арь¬ 
ергардъ. 

ЖипШо, опія, і.у —укрѣпленіе. 

Ргосейо, 8йі, ззпт, 3,—вы¬ 
ступать, выходить. 

ОоЬогіог, 1—увѣщевать, обод¬ 
рять, убѣждать. 

Ярого, 1,—надѣяться, ожи¬ 
дать. 

ВітШо, зі, ззпт, 3,—рас¬ 
пускать, отпускать, упу- 

* скать. 

Регіеггео, пі, ііпга, 2,— 
устрашать, испугать. 

Райог, ззиз 8пт, 3,—тер¬ 
пѣть, допускать. 


БщпЦаз, аіІ8, Г.,—достоин¬ 
ство. 

Ехі^шіз, а, иш,—незначитель¬ 
ный, малый. 

Ргае8егііш,—въ особенности. 

Еіщіо, і, іінш, 3,—бѣжать. 

Ітресіііиз, а, ит,—тотъ, ко¬ 
торому что-п. мѣшаетъ, не¬ 
проходимый; а^теп ітрѳ- 
Ніішп,—войско, которому 
мѣшаетъ багажъ. 

Ашіео, апзиз вит, 2,—смѣть, 
осмѣливаться. 

Іпщшіз, а, иш,—неровный, 
неудобный, неблагопріят¬ 
ный. 

СогатШо, зі, ззпт, 3,—спу¬ 
скать, начинать, совер¬ 
шать, поручать. 

Ргоеііит, іі, п.,—-сраженіе, 
бой. 20 


БтіЬііо, 1,—сомнѣваться, ко¬ 
лебаться, рѣшаться. 

2 Зизрісог, 1,—подозрѣвать, 

предполагать. 

Еіісіо, иі, ііит, 3,—выма¬ 
нивать, вызывать. 

Зіпшіаііо, опіз, —подра¬ 
жаніе, лажныя видъ, при¬ 
творство. 

РІасЫиз, а, пш,— спокойный, 
смирный, тихій. 

Рго^гебіог, ѳззііз зпга, 3,— 
шагать впередъ. 

3 РгаетШо, зі, ззшп, 3,—по¬ 

сылать впередъ. 

Раиіпга,—немного. 

Тшшііііз, і, ш..—возвыше¬ 
ніе, холмъ. 

СоИосо, 1,—помѣщать, ста¬ 
вить, располагать. 

Іікіиаіп, (ѵегЬига беГесііѵпт), 
—говорить. 

Тепѳо, пі, піпгп, 2,— дер¬ 
жать, имѣть, достигать. 

4 Ргаезіо, зШі, зЫшп, 1,— 

стоять впереди, выше; пре¬ 
восходить, являть. 

Бпх, сіз, т.,—вождь, пол¬ 
ководецъ. 

Уігіпз, иііз, 1,—мужество, 
добродѣтель. 

Заерепигаего,—часто. 

Ітрегаіог, бгіз, т,—главно¬ 
командующій, повелитель, 
начальникъ. 

Согаш,—въ присутствія, 
предъ, лично. 

Сегпо, сгѳті, сгеіпю. 3,—раз¬ 
личать, видѣть, узнавать, 
рѣшать. 


5 Сопѵегіо, іі, зшп, 3,—пово¬ 

рачивать, обращать. 

Асіез, еі, —остріе, боевой 
порядокъ, строй. 

Бігі^о, ехі, есіит, 3,—ста¬ 
вить прямо въ линію; на¬ 
правлять. 

Раисиз, а, шп, (з і п рѣд¬ 
ко), —малый, немногій. 

Тигіпа, ае, —турмі—от¬ 

рядъ римской конницы изъ 
30 человѣкъ. 

Ьаіиз, ѳгіз, п.,-сторона, бокъ, 
флангъ. 

Бізропо, зиі, зіішп, 3,—раз* ; 
ставлять, распредѣлять. 

6 Сіатог, огіз, т.,—крикъ, 

шумъ. 

Тоііо, зизіпіі, зпЫаіпш, 3,— 
поднимать, убирать, устра¬ 
нять. 

Рііиш, і, п., —метательное ко-' 
пье, дротикъ. 

ІтгаШо, зі, ззпт, 3,—пу¬ 
скать, бросать. 

Мобо,— только, только что,, 
недавю. 

Сгесіо, <1і(1і, (Шит, 3,—пору-/ 
чать, довѣрять, вѣрить, по- 
лагать. 

Іпіѳзіиз, а, шп,—небезопас~ 
ный, враждебный. 

Ішрѳіпз, пз, т.,—нападеніе, I 
наступленіе. .! 

Сопспгзпз, из, т,—стеченіе,. ' 
столкновеніе, стычка. 

Соіуісіо, іесі, ^ѳсіпт, 3, — 
сбрасывать, ввергать. 

7 Сопзесіог, 1,-неотступно слѣ- < 

довать, преслѣдовать. \ — 21 


Іпіег&сіо, Гесі, Гобіиш, 3,—- 
убивать. 

Сошріигез, а,— многіе. 

Весіріо, сѳрі, серіиш, 3,— 
принимать назадъ; зо гесі- 
реге, отступать. 

Рсгсіріо, сор:, сорЩт, 3,— 
получать, принимать, вос¬ 
принимать 

8 Апсіог, огіз, т.,—виновникъ. 

Соіпііог, 1,—сопровождать. 


Ехсейо, ззі, 88нт, 3,—вы¬ 
ступать, выходить. 

9 Регшалѳо, пзі, пзшп, 2,— 
оставаться, пребывать. 

ОШсіпт, і, и, —услуга, долгъ, 
обязанность. 

Рѳтопзіго, 1,- -показывать, 
излагать. 

Ргіпсіраіпз, из, ш.,— первен¬ 
ство, верховная власть. 


Едва арьергардъ вышелъ за линію укрѣпленій 1. 
(=за укрѣпленіе), какъ галлы рѣшаются безъ 
колебанія (=не колеблются) перейти рѣку и 
завязать боя на неудобномъ мѣстѣ, убѣждая 
другъ друга не выпускать изъ. рукъ ожидаемой 
добычи: елпшкомъ-де долго было бы при такомъ 
малодушіи римлянъ (иногда римляне устрашены) 
ждать помощи [отъ] германцевъ, и ихъ достоин¬ 
ство не позволяетъ, чтобы они со столь много¬ 
численнымъ войскомъ не осмѣлились напасть на 
ничтожный отрядъ, къ тому еще и убѣгающій 
и обремененный багажемъ. Предполагая (=по- 2. 
ь дозрѣвая), что [такъ] оно [и] будетъ, Лабіепъ, 

? чтобы завлечь всѣхъ по сю сторону рѣки, мед¬ 
ленно идетъ впередъ, продолжая ынпмое отступ¬ 
леніе (—пользуясь тЬмъ же ложнымъ видомъ 
движенія). Затѣмъ, отправивъ немного впередъ 3. 
!обозъ и помѣстивъ его на какомъ-то холмѣ, онъ 
І'сказалъ: „Воины! Вы имѣете [теперь] удобный 
(случай (—возможность), къ которому вы отре¬ 
шились: вы держите врага на труднопроходимомъ 
л неблагопріятномъ мѣстѣ: проявите же подъ на- 4. — 22 — 


шпмъ пре;ищительетшшъ такую же. доблесть, ка¬ 
кую бы неоднократно шказывадп яри главноко¬ 
мандующемъ, и вообразите, что онъ -здѣсь и 
зіпдпть г то собствен в ыми глазами (— лично ). 44 

о. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ приказываетъ [войску] сдѣ¬ 
лать поворотъ (— иоверчуть знамена) пр /імвъ 
непріятели и выстроиться въ линію (ггвыпря- 
мпгь стр»5) и, оставивъ [лишь] немного тур къ 
для защиты, обоза, разставляетъ остальныхъ 

(5. всадниковъ по флангамъ. Вскорѣ наши, под¬ 
нявъ крикъ, бросаютъ копья въ непріятеля. 
Когда послѣдніе увидѣли, что тѣ, которыхъ они 
только-что считали бѣгущими, идутъ на нихъ 
въ боевомъ порядкѣ (=съ враждебными знаме¬ 
нами), они не могли выдержать нападенія и, об- ■ 
ращенные- въ бѣгство при первой сгычаѣ, 

7. устремились въ ближайшіе лѣса. Лабіееъ, преслѣ¬ 
дуя ихъ конницей, убилъ большое число [ихъ], 
мноіихъ забралъ въ плѣнъ и спустя нѣсколько 
дней снова принялъ ихъ въ подданство (=всту- 
пилъ въ государство). Ибо германцы, кото¬ 
рые шли на помощь, услыхавши о бѣгствѣ тре-; 
веровъ, возвратились на родину (—отступили, 

8. домой). Родственника йедуціомара, которые была ] 
виновниками возстанія, вышли сь ними изъ); 

9. страны, сопровождая ихъ. Высшая гражданская}! 

и военная власть была передана Цингеторягу,?! 
который, какъ мы упомянули въ началѣ, остался 
вѣренъ своему долгу. | 

Примѣчанія. I 

1 . С п ш— шѵѳгбшп. Ьо п § а ш ѳззе поп аіиіоап! 

—косв. рѣчь въ зависимости отъ уегЬат сіісешіі, заключав — 23 — 

ющагося ВЪ ПОНЯТІИ II І—оЫг ЗІ’ V И !і:. ■ Т а й і- І 8 

с о р і і 8—аі>1. аЬз. Е х і ^ « а ш ;н и а и ш— вес. къ зави¬ 
сим т-л и отъ шіогігі. 

2. (]. иаі! і’оге— асе. с. Ы. іри «кфсаію. 

8. Р г ае гп і 8 ні з і ш р с 4 і пі е п іі з «т і г|п о с о И о- 
са’іі'я—аЫ. аЪя. 

К оЬІ8 <і и с і Ь и 8—аЫ. аЬз. 

Г». Р г а е 8 і <1 і о— <Ы. Гіпаііз 

(>. (} а о з Г и «■ е г о— асе. с. іи Г. при сгоіНшіі. I и Г о з I і в 

8 і % и і з — аЫ. пнміі. Р г і ш о с о п с ц г з и—аЫ. Іешрогів. 

7. ЗЙ а д и о и н ш его і л і с г і* е с « о, с о іи р 1 и г і Ь и з 
с а р і і 8—аЫ. аЬз, которые лучше перепости независящими 
предложеніями. Р а п с і 8 <1 і о імі з —аін. шешигае. Аихі- 
1 і о —ііаг. і'іпаііз. 

9. О, и о т р е г т а п з і 8 8 с— асе. с. іиГ. при 4етотігаѵітиз. 


ГЛАВА 9. 

Слова. 


2 Кесеріиз, из, т.,—взятіе 

назадъ, отступленіе, убѣ¬ 
жище. 

о Тгайисо, хі, сішп, 3.—пере¬ 
водить, переправлять. 

4 ]\ т оіиз, а, шп, —извѣстный. 
Иаііо, овІ8,1,—счетъ, образъ, 

сиособъ, разумъ. 

8ішІішп, і, п,—стараніе, усер¬ 
діе, занятіе. 

Ори 8, егіз, п.—работа, дѣло. 

5 Рігтпз, а, иш,—крѣпкій, силь¬ 

ный, надежный. 

8иМ іо,—внезапно, вдругъ. 

Огіог, огіиз Зит, 4,—-восхо¬ 
дить, подыматься, происхо¬ 
дить, рождаться. 


6 Ригдо, 1,— очищать, оправ¬ 

дывать. 

Іаѳііо, 8І, 8иш, 8,— иовре- 
ждать, нарушать, оскорблять. 

7 Ого, 1,—говорить, просить. 
Рагсо, ререгсі, рагзшп, 3,— 

щадить, воздержи каться. 
Сопшшііз, е,—общій. 
І1Ш0СѲП8, пііз,—невредяіцій 
безвредный, невинный. 
Косепз, пій,—вредный. 
Решіо, ререигіі, рспзит, 3, — 
вѣсить, цѣнить, платить. 
Роепа, аѳ, і*.,—наказаніе; рое- 
паш решіеге, — б. нака¬ 
заннымъ. 

Ашріиз, а, ши,—обширный, 
огромный, большой. — 24 


Ѵоіо, тоіиі, ѵеііѳ, —хотѣть, 
желать. 

$ Кѳрегіо, регі, регіит, 4,— 
находить, узнавать, откры¬ 
вать. 

іЗаіізіасііо, опіз, і~ удовле¬ 
твореніе, ^ оправданіе. 


А<1іііі 8, из, т. ; —приходъ, до¬ 
ступъ, входъ. 

Ре^иіго, зіѵі, зіішп, 3.— 
тщательно отыскивать, раз¬ 
вѣдывать. 


1. Прибывъ изъ области Ненашевъ въ страну 
тренеровъ, Цезарь рѣшилъ перейти Рейаъ по 

2. двумъ причинамъ, изъ коихъ одна была [та], 
что они [германцы] послали противъ него вспо¬ 
могательныя войска треверамъ, а другая [при¬ 
чина та], чтобы Аибіоригъ не нашелъ (=имѣіъ) 

3. у нихъ убѣжища. Вслѣдствіе такахъ соображе¬ 
ній (—сопоставивъ этц обстоятельства), онъ рѣ¬ 
шилъ построить мостъ немного южнѣе (=выше) 
того мѣста, въ которомъ онъ раньше переводилъ 

4. войско. Такъ какъ способъ [постройки] былъ 
извѣстенъ и установленъ, то работа заканчива¬ 
ется въ нѣсколько дней благодаря большому 

5. усердію солдатъ. Оставивъ въ стравѣ треверовъ 
около моста сильную охрану, дабы вдругъ не 
поднялось какое-либо волненіе съ ихъ стороны, 
онъ переправляетъ остальныя в шока и конницу, 

6. Съ цѣлью оправдаться (=ради своего оправда¬ 
нія), убівг, которые прежде дали [ему] заложни¬ 
ковъ я едалиеь, посылаютъ [и теперь] къ нему 
пословъ, чтобы объяснить, что изъ ихъ страны 
не были посланы .вспомогательныя войска въ об 
ласть треверовъ, ея вѣрность не была нарушена 

7. ими; они умоляютъ, чтобы онъ пощадилъ ихъ. — 25 — 


и чтобы вслѣдствіе общей ненависти къ герман¬ 
цамъ не понесли наказанія невинные вмѣсто 
виновныхъ; если онъ хочетъ больше заложниковъ, 
они обѣщаютъ дать. Разобравши (=узнавіпи) 8. 
дѣло, Цезарь узнаетъ, что вспомогательныя вой¬ 
ска были посланы свебамн, Онъ принялъ оправ¬ 
даніе убіевъ, и въ точности развѣдываетъ до¬ 
ступы и дороги, [ведущія] во владѣнія свебэвъ. 

Примѣчанія. 

1. В и аЬ из <1 е саизіз—аЫ. саизае. 

2. О, и а г и ш—§еп. рагШіѵиз въ зависимости отъ ина п 
аііега. 

3. 8 ирг а -выше соотвѣтственно течешь Рейна, т. е. юж¬ 
нѣе. О, и о—аЫ. Іосі. 

4. N о і а—г а і і о п в —аЫ. аЬз. въ смыслѣ пр нчнпоиъ 
Мао* по яіисііо—аЫ. саизае. Раисіз (ІіоЬиз— 
аЫ. па вопросъ: во сколько времени? 

6. Р и г ^ а и <1 і зиі сапза— см, прим. гл. 6, § 2. 
^иі—иі еі. 

7. II і—оЬіесііѵ. С о т ш и и і о (і і о—аЫ. саизае. 

8. Л (I і і и з ѵ і а з (| и е -Ііешіикіуз. 


ГЛАВА 10. 

Слова. 


1 Іпіегіш, —между тѣмъ. 

Сегкіз, а, ига,—твѣстаый, 

опредѣленный; ееНіогеш 
Гасіо,—извѣщать. 

Каііо, опіз,Г.,—илемя, народъ. 
])еішііііо, 1,—объявлять. 

2 Ргитеиіагіиз, а, иш,—хлѣб¬ 

ный; гез і'гишепкігт,— 
ировіантъ. 


Ргоѵкіео, ііі, зиш, 2,—пред_ 
надѣть, заботиться, нрпго_ 
товлять. 

Ыошшз, а, шп,—удобный. 

Беіі^о, е«*і, сект, 3,—выби¬ 
рать, избирать. 

Вейисо, хі ? сіиш, 3,— выво¬ 
дить, сводить, отвлекать, 
доводить. — 26 


ІіаИьті*, а, нт..—иностран¬ 
ный, грубый, дикій. 

Іифеі'Пііх, а, ига,— неопыт¬ 
ный. невѣжесгвыиіын. 

Іиоріа, не, Г., —щч-шоінищіость, 
нужда, иедеетатокъ. 

СіЬагіиз, а. шп,—съѣстлоіі; 
гіЬлгіа, огиін, провіантъ, 
провизія. 

Лсіііисо, хі, сіиш, 3,— приво¬ 
дить, побуждать. 

Соініісіо, ош, і’ ѵ — состояніе, 
условіе. 

3 Машіо, 1,—поручать. 

Д Неіего, (иіі, іаіига,—относить 
назадъ, возвратить, доно¬ 
сить, докладывать. 

Ьлшііия, і, іи.. —вѣстникъ, 
вѣсть, извѣстіе. 

8оеш, і, ш. э —товарищъ, со¬ 
юзникъ. 

Репііаз,—внутри, внутрь, глу¬ 
боко, далеко. 


Ьхіег, а, ига, ( Н2>евск%%\ ст. 

е х і : г с ш и $ л с х (: і~ 
■ ш н 8)—внѣшній, чужезем¬ 
ный. прингай. іо слѣдйііі. 

5 іиіінііііз. а, ши, —безконеч¬ 
ны;!, н о о ‘ ■ р е .ѵѣ л е н 11 ы й. 

івіз, Г.,—величина. 
і,~~ называть, звать, 
обращаться. 

Ыгошы,—внутрь. 

Регііііс.о, іііші, іепіит, 2,— 
простираться, касаться. 
Хаіітия, а, ига, —рожденный, 
врожденный, природный. 
Мигив, і, га.,—стѣна 
ОЬісіо, десі, дссішп, 3,—бро¬ 
сать, ставить передъ. 
Інсигяіо, опія, 1,—набѣгъ, 
нападеніе. • 

РгоЬіЬео, иі, ііига, 2,—удер¬ 
живать, защищать, мѣшать, 
отражать. 


1. Между тѣмъ онъ черезъ нѣсколько дней по¬ 
лучаетъ извѣстіе (—извѣщается) отъ убіевъ, 
. что свебы собираютъ въ одно мѣсто всѣ войска, 
и что они приказываютъ (^объявляютъ) тѣмъ 
племенамъ, которыя находятся подъ ихъ властью, 
послать вспомогательныя войска [изъ] пѣхоты 

2. и конницы. Узнавъ объ этомъ, онъ заготовля¬ 
етъ провіантъ, и выбираетъ мѣсто, удобное для 
лагеря; убіямъ онъ приказываетъ собрать стада 
и снести все ихъ [имущество] съ полей въ го¬ 
рода, вадѣясь, что грубые дикари вслѣдствіе не¬ 
достатка въ съѣстныхъ припасахъ могутъ рѣ- шиться вступить въ Ст пр.і пе0лгігоп|іііітіть ! лъ 
условіяхъ (—грубые к венѣ^гѵтпггньн* люди, 

ІІОбуЛіДСІіНЬ’В НеДоСТаТКСМЪ ВЪ СЪѣіТЛЫХЬ !.]»»- 

пасахъ, могутъ быть до^одеііы къ неблагопріят¬ 
ному условію сраженія); омъ поручаетъ }'■;ѵ.ъі, 8, 
чтобы они посылали чисто (=чаі*.тыхъ) .и пт- 
чпковъ къ с небомъ, дабы они узнали, что дѣла¬ 
ется У іш.ѵъ. Они исполняютъ приказаніе и 4, 
спусти (г=мропустивъ) нѣсколько дней допоемъ: 

Всѣ снобы со всѣми своими и союзными вой¬ 
сками, которым они собрали, отступили къ са¬ 
мымъ отдаленнымъ предѣламъ [страны] (“далеко 
къ крайнимъ предѣламъ), послѣ того какъ полу¬ 
чились (—пришли) болѣе точныя свѣдѣнія о 
римскомъ войскѣ; тамъ-дс есть лѣсъ безмѣрной 5. 
величины, который называется баденскимъ; онъ 
тянется далеко вглубь [страны] и, служа при¬ 
родной стѣной, (—стоя въ качествѣ природной 
стѣны) защищаетъ отъ обидъ и набѣговъ (вмѣ¬ 
шаетъ въ обидахъ и набѣгахъ) херусковъ со 
стороны свсбовъ, а свебовъ со стороны херус- 
ковъ; при началѣ этого лѣса свебы рѣшили 
ждать прибытія римлянъ. 

Примѣчанія. 

1. 8іііі— сон. при аНгасНо ішкіі. См. ірам. § 247. 

2. С а я і г і 8— йаі. при Шопена. II і—оЫесііѵшн. I п о р і а 
—аМ. сашав. Роввс—іпГ ргаев. вмѣсто ожидаемаго іиІигі 
при арсгапо. См. грам. § 183, 2. 

'б. С о § п о з с а п 1—сои. при опущенномъ иі. Сг е г а л і и г 
—сои. ьъ косв. вопросѣ. 

4. 8 и о 1) о 8 о ш и о 8.е х 8 р с с і а г е с о п к И і и і 8 8 ѳ— 

косв. рѣчь. 

5. и а ѳ арреііаіиг Васѳпіз—замѣчаніе повѣство- 
вателя, вѳ относящееся къ косв. рѣчи, а потому ішіісаііѵиз. 
ІпПпНа та^п ііиЙі пе—аЫ. <|иаШаіІ8. Іпіигііз 
ІпсигзіоіііЬиз^ие—аЫ. зерагаііоіш нрн ргоІііЬоге. 


ГЛАВА 11. 

Слова. 


1 Аііепиз, а, шп,—чужой, чу¬ 

ждый, несообразный. 

Моз, огіз, га.,—нравъ, обы¬ 
чай. 

БііТсго, (Зізіаіі, (Шаііш,—раз¬ 
носить, откладывать, раз¬ 
личаться. 

2 Ра$и8, і, т.,—округъ, об¬ 

ласть, село. 

Раепо,—почти. 

Зіп^иіі, *аѳ, а,—по одному, 
каждый отдѣльно. 

Расііо, опІ8, Г.,—партія. 

3 АнсІогНаз, аііз, Г.,—автори¬ 

тетъ, вліяніе, власть, сила. 
ІшЗісіиш, і. п.,—судъ, судеб¬ 
ное рѣшеніе, сужденіе, 
мнѣніе. 

АгЬіігіиш, і, п.,—.сужденіе, 
опредѣленіе, произволъ, 
власть. 

бшшші, ае, Г.,— сумма, цѣ¬ 
лость, сущность, главная 
часть. 


Кегіео, іі, ііига, іге,—иттп 
назадъ, возвращаться, до¬ 
ходить. 

4 РІѳЬз, із, Г..—простой народъ, 

чернь. 

Ро^ѳпз, ііііз,—сильный, могу¬ 
щественный. 

Е^ео, иі, 2,—нуждаться, не 
имѣть. 

Орргішо, С88І, 08 .зит, 3,— 
црцдавпть, притѣснять, по¬ 
ражать. 

СігешпѵеіРо, пі, піиш, 4,— 
обходить, обижать, уничто¬ 
жать, ставить въ затруд¬ 
ни гельпое положеніе, под¬ 
вергать опаспостп. 

Аііег,— иначе, другимъ обра¬ 
зецъ. 

5 ЭДтЫо. І8І, І8ипі, 3,—дѣлать. 

раздѣлять. 


1. Такъ какъ [разсказъ] доведенъ до этого пун¬ 
кта (=мѣсга), то [мнѣ] кажется умѣстнымъ — 29 


(—не несообразнымъ) разсказать о нравахъ гал¬ 
ловъ и германцевъ (=Галліи н Германіи), и 
чѣмъ эти племена различаются между собою. Въ 2 . 
Галлія не только во всѣхъ государствахъ, во 
всѣхъ округахъ и во [всѣхъ] частяхъ, но даже 
почти въ каждомъ отдѣльномъ домѣ существу¬ 
ютъ партіи: во главѣ этихъ партій стоятъ [люди], 3. 
которые, по ихъ [галловъ] мнѣнію, имѣютъ весь¬ 
ма большую силу, такъ что ихъ (=коихъ) 
усмотрѣнію и суду подлежитъ (~еа ихъ усмотри¬ 
те и судъ поступаетъ) окончательное рѣшеніе 
(“главная часть) всѣхъ дѣлъ и предпріятій; 
это тамъ, кажется, издавна заведено (—устаиовле- 4. 
но) для того, чтобы никто изъ народа не нуждался 
въ помощи противъ болѣе сильнаго: никто не 
позволяетъ притѣснять и подвергать опасности 
своихъ [сторонниковъ], а если онъ поступаетъ 
иначе, то онъ не имѣетъ никакой власти среди 
своихъ. Такія же отношенія (“порядокъ) су- 5. 
ществуютъ во всей Галліи вообще: ибо всѣ пле¬ 
мена (^государства) дѣлятся на двѣ партіи. 

Примѣчанія. 

1. Коп аііѳпит ез з ѳ— пот. с. іпГ. въ зависимости 
отъ тЫеіиг. О-аІІіае (хѳгтапіаѳ^ио—названіе к стра- 
ны вмѣсто названія народа. БН^егаві—соп. въ косвен¬ 
номъ вопросѣ. 

3. $ а г и т я и о—союзъ фіе лучгао замѣнить по-русски двое¬ 

точіемъ. I и (И сіо—аЫ. Ішііаііопіз. Ехі.зііш апіиг 
лишнее слово при ішіісіо, а потому не переводится. и о- 
г и ш—вмѣсто иі (с о н з е с) ѳогиш, подъ вліяніемъ чего 
г е <1 е а і—соп. . 

4. Аихі I іі—&еп. вмѣсто ожидаемаго аМ. зерагашшз при 
'е&егеіЗиоз орргіші еѣ сігсигаѵепігі— асе. — 30 — 


с. іпГ. ра&іѵі при раШнг вслѣдствіе «тсутстиія пиеиа лгцп. * 
кому позволяютъ. См. ірам. § 182. N о (| и о и 11 а ш— 
сі пиііаіп. 


ГЛАВ А 12. 

Слова. 


1 Аііег, а ; шп,— другой (пзъ 

двухъ), одпнъ (пзъ *вухъ). 

2 Ѵаіео, иі, ііит, 2,—быть 

здоровымъ, сильнымъ, имѣть 
силу, значеніе, вліяніе, 
^сіига, аѳ, і‘,—бросаніе, по¬ 
теря, жертва. 

Роііісііаііо, опіз, Р. э —обѣща¬ 
ніе. 

Регйисо, хі, сіит, 3,—при¬ 
водить, доводить, склонять. 

3 Ѵего,—дѣйствительно, но, же, 

однако. 

бесщиіиз, а, иш,—второй, 
благопріятный, счастли¬ 
вый. 

КоЫІііаз, аііз, Г.,—знамени¬ 
тость, знатность, знать. 

4 Роіепііа, ае, 1,—могущество, 

сила. 

АпіѳсеДо, ззі, ззищ, 3--пред¬ 
шествовать^ превосходить. 
Сііепз, пііз, т.,-кліентъ, по¬ 
кровительствуемый патри¬ 
ціемъ. . 

ІЫксо, хі, сілнп, 3,—пере¬ 
водить, склонять. 
РпЫісѳ,—публично, отъ име¬ 
ни народа. . ; Т' ѵ ; ’ 

Ьго, 1,—кляетвея, присягать. 


Ѵі§ ($еп. -и Даі нѣтъ) 
множ, ѵігез, іит,—сила, 
насиліе. 

Оссііро, 1,—занимать, завла¬ 
дѣвать. 

Роззпіео, 80(1), веззшп, 2,— 
владѣть, занимать. 

ОЫіпео, иі, епіит, 2,—зани¬ 
мать, владѣть, удерживать, 
сохранять. 

5 Косеззііаз, аііз, Г.,—необхо¬ 

димость, крайность положе¬ 
нія. 

8епаіи8, из, ш.,— сенатъ. 

Ітрегіесіиз, а, ит,—несовер¬ 
шенный, недоконченный. 

6 Соттиіаііо, опіз, і\,—измѣ¬ 

неніе, перемѣна. 

Кв(Ыо, (Ііііі, (Іііиш, 3,—отда- 
давать назадъ, возвращать. 

Ѵеіиз, егіз,—древній, старый. 

, Еезіііио, иі, иіит, 3,—ста¬ 
вить назадъ, возстановлять. 

Сошраго, 1,--приготовлять, 
устраивать, пріобрѣтать, 

А^гѳ^о, 1,—присоединять, 

причислять, . 

Аеіріиз, а, шп,-ровный, удоб¬ 
ный, благопріятный, рав¬ 
ный, справедливый. - 31 


Оімііа, ;ѵ\ Г. — ■і;іІ!!г;і.ч:гь, 
отпеіл -іі і ‘«*і і.- ты іг- 
НІі). 

\ ,-м і-міп-іяті». у-*е- 
л МИЫІ’Ь. 

7 ЗисглмЬ», кчі, ч-’.іші, II,—иід- 
сгушігь, иь'і-уішъ на чі.с- 
лігы м1ып>, с іі’»ѵнагь. 

ААдоірю, 1 ,—С]* - чвішадть, быть 

рашшиь. 

іиіоП -і; >, N.1, січіп. II,— іпня- 
МіІГі», Пі’.'І.-ЦЪ, влдЬть. 

ІппіГ аі г*, ягша, і'.,—нзарі- 
дтіь, нриця. 


31 • Іи . і. ы..—’ИІ-ігі.Яі. <* :о- 
I* о".;». 

1)н‘ I. і,— ТТОС!;'?!!|!11 Ь, Іірі,.’!-, 

Ѵ.'І !’;.<* Я. 

8 1>НЬ; і і*г,—сгіірагидыіі), гщгь- 

Тамг, іііі% ян гп, 2 ,— сио- 
нібдщт, охранять, 
:шц іщаѵь 

Корон ! і»,— и.;чаяіічо. внезапно. 
Соііідо, »‘^і, огіаін, 3, —со¬ 
бирать, прінпрЪгагь, 

О ЗЬаІіі», іи, іи.,— зосгояпіо, 
я<ш:быііѳ. 


Когда Цезарь ирибьпъ въ Галлію, во главѣ 1. 
одной партіи стояла эдуйцы, [во главѣ] другой— 
секванцы. Въ виду того, что послѣдніе имѣли 2. 
сами по себѣ мало значенія, такъ какъ наиболь¬ 
шимъ вліяніемъ издавна пользовалась эдуйцы, у 
которыхъ было много кліентовъ (=вліентьі ихъ 
были многочисленны), то они вступили въ со¬ 
юзъ (^присоединили къ себѣ) съ германцами и 
Аріовистомъ, склонивъ ихъ на свою сторону (и 
склонили ихъ къ себѣ) пожертвованіями и обѣ¬ 
щаніями. Послѣ многихъ удачныхъ сраженій и 3. 
умерщвленія всей эдуйокой знати (=когда было 

дано много. и была убита вся .) они по- 4. 

-лучили такой перевѣсъ (настолько превзошли 
силой), что переманили отъ эдуйцевъ къ себѣ 
большую часть кліентовъ, получили отъ нихъ 
-въ качествѣ заложниковъ сыновей знатнѣйшихъ 


и принудили ихъ всенародно поклясться, что 
-они ничего не предпримутъ противъ секванцевъ; 
^наконецъ (=и) они овладѣли частью погравич- 


— 32 — 


. ной земли, насильно занятой, и [такимъ обра¬ 
зомъ] достигли (^заняли) главенства надъ всей 

5. Галліей. Вслѣдствіе такого крайняго положенія 
(^побуждаемые этой необходимостью) Диввтіакъ 
отправился въ Римъ къ сенату просить помощи, 
[но] вернулся ни съ чѣмъ (=съ невыяолнен- 

6. нымъ дѣдомъ). Съ прибытіемъ Цезаря произо¬ 
шла перемѣна въ обстоятельствахъ: эдуйдамъ была 
возвращены заложники, прежніе (=старые) клі-» 
енты были поставлены въ прежнія отношенія 
(=возстаяовлены), были пріобрѣтены при помо¬ 
щи Цезаря новые, такъ какъ тѣ, которые рань¬ 
ше присоединились къ ихъ дружбѣ, видѣли, что- 
они находятся (^пользуются) въ болѣе благо¬ 
пріятныхъ условіяхъ и имѣютъ болѣе справед¬ 
ливое правленіе; и во всѣхъ другихъ отношені¬ 
яхъ (=въ остальныхъ дѣлахъ) значеніе и до¬ 
стоинство ихъ увеличилось; [такимъ образомъ] 

7. сскванды [совершенно] потеряли главенство. Ихъ 
мѣсто заняли ремы. Такъ какъ было видно, что 
они пользуются тѣмъ же расположеніемъ (=грав- 
ны въ расположеніи) у Цезаря [какъ и адуйцы], 
то тѣ, которые вслѣдствіе старой вражды нико¬ 
имъ образомъ не могли соединиться съ эдуйцами, 
становились (^предавались) подъ покровитель- 

8. ство ремовъ. Послѣдніе усердно защищали ихъ;, 
такпмъ образомъ, они удержали [за собой] не¬ 
давно (=новое) и неожиданно пріобрѣтенное 

9. вліяніе. Положеніе дѣдъ (=дѣло) было тогда, 
таково. (=въ такомъ состояніи), что самыми 
гіавными считались эдуйцы, второе по значенію* 
мѣсто занимали ремы. — 33 — 

Примѣчанія* 

1. Сит — іетрогаіѳ. *** 

2. 0 и т—саизаіе. ^ и о (I —еаизаіо. Е о г и т— деп. роазеззі- 
ѵиз. 

3. Ргоеіііз. Гасііз аЦие п о к і 1 і і а і е.... іп- 

і е г Г е с і а—аЫ. акз. 

4. Р о і ѳ п і і а—аЫ. Іітііаііопіз. II6—сопзосиііѵит, отъ ко¬ 
тораго зависятъ: і г а (I и с ѳ г о п і. а с с і р о г ѳ п 4, с о § е- 
г е п і, роззі(Іѳгепі и оЬііпегепі. О к з і <і о з— 
впи. сказуемаго. Сопзіііі—^еп. (ріаиШаііз. въ зависимости 
отъ піЬіІ. С а 11 і а е—&еп. оЫ. 

5 0,иа пѳсѳззііаіе—аЫ. саизае. ІгарегГесіа гѳ 
—аЫ. тосіі. 

6. Аііѵѳпіи—аЫ. іетрогіз. Всѣ аЫ. акз. въ этомъ § лучше 
перевести независимыми' предложеніями. А е <1 и і §—<Іаі. 
Вѳііциіз гѳЬиз — аЫ. Іішііаііопіз. 

7. Сг г а і і а—аЫ. іігпіі К е т і з—<іаі вь зависимости отъ 
зѳ (ІісаЬапі. 

8. Е о з і а і и—аЫ. ^иаШаіІ5. И і—сопзесиііѵит. 


ГЛАВА 13. 

Слова. 


1 Нопоз, огіз, га.,—честь, по¬ 

четъ. 

Сгепиз, егіз, п.,—родъ, классъ, 
племя, народъ. 

Зегѵиз, і, га.,—рабъ, неволь¬ 
никъ. 

АйЫЬео, иі, ііит, 2,—при¬ 
лагать, употреблять, при¬ 
глашать. 

2 Ріегцие, щщ а^ие,•— боль¬ 

шая часть, очень мно¬ 
гіе. 

Аез, гіз, п.,—мѣдь, деньги; 
авз аііепит,—долга. 


ТгіЬиіига, і, п.,-подать, дань. 
Ргегао, ззі, ззит, 3,—давить, 
жать, тѣсвить, обременять. 
Евгтііиз, иііз, Г.,—рабство. 
КоЬШз, е.--знаменитый, знат¬ 
ный. 

3 Іиз, игіз, п.,—право. 
Вотіпиз, і, ю.,—господинъ, 

хозяинъ. 

Бшсіед, шп, ш,-—друиды, 
жрецы у галловъ. 

4 Біутиз, а, ит,—божествен¬ 

ный, божескій; гѳз (Нѵіпаѳ, 
—богослуженіе. 


3 
34 - 


ЗаегШсіиш, і, п.,—жертва, 
жертвоприношеніе. 

Ргіѵаіив, а, ига,—частный. 
Ргосиго, 1,—имѣть понече- 
ліе, завѣдківать. 

Неіщіо, опІ8, —релпгіоз- 
Ш'Сть, святость; множ . 
обряім богослуженія. 
Ініегргеіог, 1. — толковать, 
объяснять, рѣшать. 
АіЫезсепз, пііз,—юный, мо¬ 
лодой, юноша. 

Сонсигго, ггі, гейт. 3.—сбѣ¬ 
гаться, сходиться, с'іекаться. 
о Рѳге,— почте. 

Сопіготегеіа, ае, Г.,— споръ. 
Аіітійо, зі, язит, 3.—до¬ 
пускать, учинять, совер¬ 
шать. 

Расіпиз, огіз, п.,—дѣяніе, пре¬ 
ступленіе. 

Саеііез, із, Г,—убійство. 
НегеШав, аііз, Г.,—наслѣд¬ 
ство. 

, Бесегпо, сгеѵі, сгеішп, 3,— 
рѣшать, судить. 

Ргаешіиш, і, и.,—награда, 
отличіе. 

Я Бесгеіит, і, п.,—постано¬ 
вленіе, рѣшеніе. 

8іо, зіеіі, зіаіиш, 1,—стоять, 
твердо стояіь, пребывать, 
соблюдать. 

Іпіегсіісо, хі, сіит, 3, —запре- 
' щать, отказывать. 

(ггаѵіз, е,~тяжелый, суровый. 
^ Ітріиз, иш 7 —неблагоче¬ 
стивый, безбожный. . 
Боеіегаідш, а, іш.,—преступ¬ 
ный,, нечестивый. 


Бесейо. 88і, 8зит, 3,—ухо¬ 
дить, сторониться, усту¬ 
пать. 

Зегто, опіз, Г.,—рйчь, раз¬ 
говоръ, молва. 

Беііщіо, і, ііит. 3,— убѣгать, 
изб гать. 

Сопіа^іо, оиІ8, Г,— сопрнкос- 
повевіе, вліяніе. 

Іисшшшкіит, і, и ,— неудоб¬ 
ство, вредъ, несчастье 

ІЛІиз, а, ит,—какой-нибудь: 
оь трицатемпыхъ прел ) - 
ложепіяжь - никакой. 

8 Ргаезит, іиі, егео,—быть впе¬ 
реди, главнымъ, начальни¬ 
комъ. 

О Мог іо г, ГП0ГІІШ8 8Ш11, шогі, 
3,—умирать. 

Ехее-По, — — 3,—выдавать¬ 
ся, отличаться. 

Раг, із,—равный. 

ЗиЯ’га^іиш, », п ,—дощечка 
для нодаванія голоса, го¬ 
лосъ, мнѣніе. 

Кшшшщиат,—п когда. 

10 Ащш8, і. т..—годъ. 

Мейіиз, а, ит,—средній. 

Кед іо, опіз, і*.,—пограничная 

линія, граница, страна. 

СопзЫо, зейі, зеззит, 3,— 
садиться, засѣдать. 

Сонзесго, 1,—освящать. 

Нііс,—сюда. 

Рагео, иі, ііигп,-повиноваться. 

11 Ішіе,-г- оттуда. 

12 Ріегипцие, —большей частью. 

ІПо,—туда. 

Бізсо, <Місі—3, — учйгься, 
узнавать. — 35 — 


Во всей Галлія существуютъ два класса такихъ 1. 
людей, которые пользуются какимъ-нибудь зна¬ 
ченіемъ и почетомъ. Дѣло въ томт, что простой 
народъ находится почти въ нолож’ній рабовъ 
(=ечитается на мѣстѣ рабовъ); онъ (=которыи) 
лишенъ всякой самостоятельности (=ии на что 
ее осмѣливается самъ но себѣ) [и] не пригла¬ 
шается ни ні какое совѣщаніе. Очень многіе, 2. 
тяготясь (=к«гдг отягощаются) долгами, боль¬ 
шими податями (=величшп)й податей) или не¬ 
справедливостью болѣе сильныхъ, [сами] отда¬ 
ются въ рабство знатнымъ. Послѣдніе пользу- 3. 
ются (=у вихъ есть) по отношенію къ иимъ всѣми 
тѣми же правами, какими господа (=вакія у гос¬ 
подъ) надъ рабами.Изъ вышеупомянутыхъ (—тѣхъ) 
же двухъ классовъ одинъ составляетъ (=есть) 
[классъ] друидовъ, другой— всадниковъ. Первые 4. 
(==эти) участвуютъ въ богослуженіяхъ, заведу¬ 
ютъ общественными и .частными жертвоприво- 
шевіями, истолковываютъ дѣла религіи; къ нимъ 
стекается большое число юношей для обученія, 
и они пользуются у нихъ большимъ уваженіемъ. 

Ибо они дѣлаютъ постановленія о всѣхъ почтя 5. 
общественныхъ и частныхъ спорахъ, и эти самые 
выносятъ рѣшенія (—рѣшаютъ), если учинено 
какое-либо преступленіе, если совершено убій¬ 
ство, если возникаетъ (=есть) споръ о на¬ 
слѣдствѣ, о границахъ; они [же] опредѣляютъ . 
награды и наказанія. Если кто-нибудь, или ча- 6. 
отвый человѣкъ, иля народъ не повинуется ихъ 
рѣшенію (=не стоитъ твердо относительно ихъ 
рѣшенія), они отстраняютъ (^запрещаютъ) отъ — 36 — 

богослуженія. Эго наказаніе считается у яихъ 

7. самымъ тяжкамъ. Тѣ, которые отлучены такимъ 
образомъ, находятся въ числѣ нечестивыхъ и 
безбожныхъ, всѣ сторонятся, ихъ, избѣгаютъ 
встрѣчи (^посѣщенія) и разговора [съ ними], 
дабы не потерпѣть (=получить) какой-либо 
ущербъ отъ сношенія [съ ними]; когда они ищутъ 
суда (имъ ищущимъ), имъ отказываютъ (=не 
воздается) [въ немъ] и [имъ] не оказываютъ 

8. никакого почета. Во главѣ всѣхъ этихъ друидовъ 
стоитъ одинъ, который имѣетъ среди нихъ ваи- 

9. большую власть. По смерти этого, (атому умер¬ 
шему) ему наслѣдуетъ или тоть [друидъ], кото¬ 
рый отличается среди прочихъ достоинствомъ, 
или, если есть много равныхъ, они рѣшаютъ 
споръ (оспорятъ) о главенствѣ голосованіемъ 

10.. друидовъ, а иногда даже оружіемъ. Въ опредѣ¬ 
ленное время года они засѣдаютъ въ священномъ 
мѣстѣ въ области карнутовъ, которая считается 
центральной страной всей Галліи. Сюда стека- 
ются отовсюду всѣ, которые имѣютъ тяжбы, и 

11 . повинуются ихъ рѣшеніямъ и приговорамъ. По¬ 
лагаютъ, что [эта] система возникла (=была 
изобрѣтена) въ Британніи, а оттуда была пере- 

12, несена въ Галлію; и теперь еще тѣ, которые хо¬ 
тятъ тщательнѣе изучать это дѣло, отправля¬ 
ются большей частью туда для ознакомленія 
(—обученія). 

Примѣчанія. 

1. Кцш'ѳго аіциѳ Ь о п оге—аЫ. циаі. ПиІІо—древ¬ 
ній Лаі. вмѣсто пиШ. 

2. А ё г в, ш ;Щ п і і и (И п е, іпіигі а—аЫ. геі вШсіеп- — 37 — 


іів при ргеішшіиг, показывающій дѣйствующій предметъ при 
стр адат. за югѣ; дѣйствующее, лицо ставится съ предлогомъ 
а: аЫ. аисіогіз. См. гром" § 147. 

3. I І 8— <Ы. р088С88. І)0ШІ11І8—(ІіІ. рОЗЗОЗЗ. I) Г И І <1 11 Ш, 

е д и і і и іи—«;сп. въ зависимости отъ подразумѣваемаго «*ѳпиз. 
Б г и і Й е 8—духовное сословіе у галловъ,, пользовавшееся 
громаднымъ вліяніемъ на народъ. 

4. II е Ь и 8 — ііаі. про Іпіегзипі. М а § п о 1і о п о г е —аЫ. 

ди аі. , 

Ъ. І<Іеш — пот. ріигаііб тазсиііпі—тѣ же, т о. друиды.' 

3 Б е с г о і о—аЫ. Іішіі. ЗасгІГісііз —аЫ. зерагаііопіз 
при шіеічПецпі. 

7. II і з—(Іаі.: для нихъ [сходятъ въ д >рогя]. I и с о іп т о <1 
—«*еп. диакііііаііз при дикі. Ы і з р е і е п і і Ь и 8 - (Іаі. въ за¬ 
висимости отъ геіісШііг. 

8. Н і з о га п і Ь п 8—(Іаі. при ргаеезі. 

9. Нос тогіио-(Іаі. въ зависимости отъ зишмііі. Ві^пі- 
і а і ѳ—аЫ. Гшііі. $иГГга^іо, агші 8—аЫ. ІП8ІГ. 

11. Візсірііпа герегба_ігапзіаіа еззе—нош -с. іпі. при охі- 

зіітаіііг. 


ГЛАВА 14. 

Слова. 


1 Сопзиезсо, еѵі, еіит, 3,- 

прпвыкать. 

ІТпа,—вмѣстѣ. 

МіЬііа, ае, I.,—война, войско, 
военная служба. 

Ѵасаі-о, ОПІ8, Г,—свобода, осво¬ 
божденіе. 

Ітпіипііаз, аііз, Р, -освобо¬ 
жденіе отъ иовшшостей. 

2 Ехсііо, 1,—-возбуждать, под¬ 

стрекать, ободрять. 

Зропз, іііІ8, Т.,— встрѣчает¬ 
ся только въ а Ь 1.—зроп- 
іе,—добровольно. 


Рагепз, ііз, ш. и I.—родитель. 

МШо, 8І, 88 цщ, 3,—пускать, 
посылать, отпускать. 

3 Ѵегзиз. из, т ,—линія, стро¬ 
ка, стихъ. 

ЗДіасо, (Ііііісі, 3,—выучивать 
наизусть, изучать. 

Регтапео, взі, пвшп, 2,— 
оставаться. 

Раз, п., (только въ пот. 
п асе) естественное пра¬ 
во, бижескііі законъ, дозво¬ 
ленное, возможное. — 38 — 


Шега, ае, Е,—буква; множ . 
письмо, сочиненія, литера¬ 
тура, науки; Ііііегіз тап- 
сіаге, записывать. 

4 Ѵиі^из, і, п.,—чернь, про¬ 

стой народъ, толаа. 

ЕіТего, ехіиіі, еЫшп, ебГегге, 
-выносить, различать, под- 

« нимать. 

СопГкІо, Лзііз Зит, 3,— тверт 
до надЬятъся, цолагаться. 

Метогіа, ае, Г.,—память. 

АссЫо, (Іі, 3,—припадать, 
приходить, случаться. 

Бі%епііа, ае, Ё,—стараніе, 
точность. 

Реічіізсо, <!і(іісі,—основатель - 
но изучить. 

ЕетіИо, зі, ззит, 3,—пус¬ 
кать, посылать назадъ, 
отказываться, отпускать, 
ослаблять. 

5 Ітргіішв,—прежде всего, осо¬ 

бенно. 


РегзиаДео, зі, зит, 2,—убѣ¬ 
ждать, увѣрять. 

Іпіегео, іі, ііит, іге,—прч>- 
падать, погибать. 

Апіша, ае, і ,-дыханіе, жизнь, 
душа. 

Могз, ііз, I 1 .,—смерть. 

Ме(из, из, т.,—страхъ. 

Ее^іедо, хі, сіига, 3,- пора¬ 
дѣть, пренебрегать. 

6 Зісіиз, егіз, п.,—звѣзда, не¬ 
бесное свѣтило. 

Миікіиз, і, т э —міръ. 

Тегга, аѳ, Г.,—земля. 

Іштогіаііз, е,— безеиертвый. 

Роіезіаз, аііз, Г.,—власть,воз¬ 
можность. 

Візриіо, 1,— толковать, спо¬ 
рить. 

Іиѵепіов, иііз, і.,— юность, 
юношество. 


1. Друиды обыкновенно (—привыкли) не прини¬ 
маютъ участія въ войнѣ и не плотятъ податей 
вмѣстѣ съ другими; они , свободны (=имѣютъ 
свободу) отъ военной службы и отъ всѣхъ [дру- 

2. гихъ] повинностей (=дѣлъ). Подъ вліяніемъ 
(^побужденные) такихъ преимуществъ многіе 
по своей доброй волѣ собираются [къ нимъ] 
учиться (=для ученія) или посылаются роди- 
теіями и родственниками. Говорятъ, что тамъ 
(щи выучиваютъ наизусть большое число стиховъ. 
Поэтому, нѣкоторые остаются въ ученіи двадцать — 39 — 


лѣтъ. Они думаютъ, что записывать это [стихи] 
нельзя, между тѣмъ какъ въ другихъ случаяхъ 
(=дѣлахъ), вь государственныхъ и частныхъ 
дѣлахъ они пользуются греческими буквами. Мнѣ 4. 
кажется, что они установили это по двумъ при¬ 
чинамъ: [во-первыхъ] потому, что они-де не 
хотятъ, чтобы ученіе распространялось въ на¬ 
родѣ, [во-вторыхъ потому, что они ее желаютъ], 
чтобы ученики (=тѣ, которые учатся), пола¬ 
гаясь на записи, менѣе упражняли память; это 
(=что) случается почти со многими, что они 
благодаря письменнымъ пособіямъ уменьшаютъ 
усердіе в ь ученіи и [ослабляютъ] память. Въ 5. 
особенности они желаютъ убѣдить въ томъ, что 
души безсмертны (=не погибаютъ), а что онѣ послѣ 
смерти переходятъ отъ однихъ къ другимъ, и 
они полагаютъ, что это болѣе всего побуждаетъ 
(=этимъ возбуждается) къ храбрости вслѣдствіе 
пренебреженія страхомъ смерти. Кромѣ того, ови 6. 
много разсуждаютъ и сообщаютъ молодежи' о 
небесныхъ свѣтилахъ и объ ихъ движеніи, о 
величинѣ [всего] міра и [отдѣльныхъ] земель, 
о природвыхъ свойствахъ тѣлъ (—вещей), о си¬ 
лѣ и могуществѣ безсмертныхъ боговъ. 


Примѣчанія» 


1 . 

2 . 


3 . 


С о п 8 и е г и п і—регГ. ргаезепз, вмѣсто сопзиѳѴегипі. 

Тапііз ргаѳтііз—аМ. саизае. 8иа зропбе — 
аЫ. то(1і. А рагепііЪиз ргоріп^иізуие—аЫ 
аисіогіз. См. прим, къ § 2 м. 13. 

XX ап по з—ассиз. на вопросъ: какъ долго? Еа— эти 
стихи. С и т—асітегзаііѵит. 4. О, и о (1— еаизаіе съ сослагат. накл. теііпі;, потому что 
причина выставлена здѣсь авторомъ не какъ собственное 
воззрѣніе, а какъ мнѣніе подлежащаго главнаго предложенія, 
т. е. друидовъ. См грам § 223 а. I) і 8 с і р 1 і п а т 
е ГГ е г г і— асе. с. іпГ. щ и ѵеііпѣ, какъ и ѳ о 8 зіисіеге. 
Ь і і і е г і 8—аЫ. саизае. Ж е т о г і а е — <Ы. при зіікіеге. 
РI е г і 8 (] и е—йаі. И і—сопзесиііѵит яри асрШ. Ргаезііііо 
—аЫ. саизае. 

2>. Нос-асе. зіп&иіагіз пеиігі. Н о с~аЫ. іпзіг. М е іи 
п е $ 1 е с і о — аЫ. аЬз. въ причинномъ значеніи. Могііз-— 
§еп. оЬі. 


ГЛАВА 15 

Слова. 


1 ХІ51Т8, из, га.,—употребленіе, 
упражненіе, польза, потреб¬ 
ность. 

ІпсЫо, сі<іі, сазиш, 3,—па¬ 
дать, попадать, случаться. 

^иоіаітіз,—ежегодно. 

8о1ео, Низ вит, 2,—пмѣть 
обыкновеніе. 

ІпГего, іпіиіі, Шаіит, іпГегге 5 
—вносить, наносить, при¬ 
чинять. 


Ргориізо, 1,--отталкивать, от 
ражать. 

Ѵегзо, 1,—вращать. 

2 (^иЦие, ^иае^ие, ^иіДс[иѳ или 
^ио<і^ие,— каждый. 

АшЬаскз, і, т.,— вассалъ. 

Козсо, поѵі, поішп, 3,— 
ухнавать. 


1. Другой классъ есть [классъ] всадниковъ. Ког¬ 
да является (=есть) необходимость, или когда 
возникаетъ какая-нибудь война [ибо до прибы¬ 
тія Цезаря почти ежегодно случалось, что они 
вели наступательную или оборонительную войну 
(г=сами причиняли обиды или отражали причи- 

2. еевныя), они всѣ участвуютъ въ воинѣ; изъ — 41 — 


вихъ, чѣмъ кто выше происхожденіемъ и богат¬ 
ствомъ, тѣмъ болѣе вассаловъ и кліентовъ онъ 
имѣетъ около себя. Въ этомъ одномъ, они видятъ 
вліяніе и силу (=это одно они знаютъ какъ....) 

Примѣчанія. 

1. Си ш—іѳшрогаіе. ф и о <1—саизаіе. II і і=ці—сопзесиііѵит 
ири ассісіего. 

2. Еогит — &еп. рагііііѵиз въ зависимости отъ ди^иѳ. 
(х е п о г ѳ сорііз^и е—аЫ. Іішіі. II і... і і а—чѣмъ . 
тѣмъ. Коѵегшіі—регГ. ргаезѳпз: оно узнали=теперь знаютъ. 


ГЛАВА 16 . 

Слова. 


С 1 А(1тойіші,—очень, весьма. 
І)е(Іо, йійі, сШит, 3,—отда¬ 
вать, предавать, 

2 АіТісіо, іесі, іесіит, 3,—при¬ 

чинять; тогЬо аіТісі,—за¬ 
болѣвать. 

МогЬиз, і, иц—болѣзнь. 
Ѵісііта, ае, і’.,—жертвенное 
животное, жертва. 

Іттоіо, 1,— приносить въ 
жертву, закалать. 
Ѵоуео,ѵоѵі, ѵоішп, 2,—давать 
обѣтъ. 

Афшіпізіег, і, ш,—слуга, по¬ 
мощникъ. 

3 Ѵііа, ае, і’..—жизнь. 

Китаи, іпіз, п.,—повелѣніе, 

божественность, божество. 
Ріасо, 1,— успокаовать, уми¬ 
лостивлять. 


4 Іішпаніз, е г -огромный, страш¬ 
ный. 

Зілшіасгшп, і, іі.,—подобіе, 
изображеніе. 

Сопіехо, хиі, хіиш, 3 ; —спле¬ 
тать, составлять, соеди¬ 
нять. 

Ѵітеп, іпіз, п.,—прутъ для 
плетенія. 

МетЬгит, і, п.,--членъ, часть 

Уіѵиз, а ? шп., —живой. 

'•* Сошріѳо, еуі, еішп, 2,— на¬ 
полнять, исполнять, испол¬ 
нять. 

Виссеікіо, <1і, зиш, 3,-—под¬ 
жигать, воспламенять, 

Сігситѵепіо, пі, піиш, 4,— 
обходить кругомъ, окружать, 
притѣснять. 

ВТатша, ае ? I.,—пламя, огонь. — 42 — 


Ехашто, 1,—лишать дыха- 
ханія, убивать, захваты¬ 
вать духъ. 

о Зирріісішп, і, п.,— моленіе, 
наказаніе, казнь, мученіе. 

Ригіигп, і, п„—кража, кра¬ 
денная вещь, тайна. 

Ьаігосіпійт, і, п.,— разбой, 
грабежъ. 

Кохіа, ае, і,—вредъ, вина, 
преступленіе, наказаніе. 


СошргеЬепсІо, <Іі, зию, 3,— 
обхватывать, схватывать. 

(хгаіиз, а, ига,—пріятный,, 
благодарный. 

Бейсіо, іееі, йскт, 3,— от¬ 
ложиться, недоставать. 

Безсепсіо, Ш, вит, 3,— схо¬ 
дить, снисходить, согла¬ 
шаться, рѣшаться. 


1. Все галльское племя очень предано религіоз- 

2. нымъ обрядамъ и по этой причинѣ [тѣ], кото¬ 
рые тяжко заболѣваютъ, или которые участву¬ 
ютъ (^вращаются) въ сраженіяхъ и подверга¬ 
ются (=вращаются) опасностямъ, приносятъ 
человѣческія жертвы (—закалываютъ людей вмѣ¬ 
сто жертвъ) идя даютъ обѣтъ, что принесутъ 
жертву; при втихь жертвоприношеніяхъ они 
пользуются друидами въ качествѣ помощниковъ, 

3. такъ какъ они полагаютъ, что нельзя умило¬ 
стивить волю безсмертныхъ боговъ, развѣ если 
за человѣческую жизнь отдать [другую] чело¬ 
вѣческую жизнь; у нихъ установлены (=они 
имѣютъ установленными) также и государствен¬ 
ныя (=:отъ государства) жертвоприношенія та- 

4. кого же рода. Другіе имѣютъ огромной величина 
чучела, члены которыхъ, сплетенные изъ пруть¬ 
евъ, они наполняютъ живыми людьми; послѣ 
того какъ ихъ поджигаютъ, люди*, охваченные 

?>* пламенемъ, лишаются жизни. Они полагаютъ, что 
безсмертнымъ богамъ болѣе пріятвы казни - 43 — 


тѣхъ, которые пойманы въ воровствѣ, въ грабе¬ 
жѣ или въ другомъ преступленіи; но когда не 
хватаетъ запаса такого рода [преступниковъ], 
они рѣшаются на казнь невинныхъ. 

Примѣчанія* 

2. М о г Ъ і з— аЫ. іпзіг. въ зависимости отъ аіТѳсІі. См* 
грам. § 146. 

3. (^иосі—еаизаіе. N18 і—послѣ отрицательнаго предложе- 
нія=развѣ если, если только. К ѳ (1 0 а і и г—соіц ш> айга- 
сііо іпоііі. Р1 а с а г і—раззітит въ зависимости отъ поста¬ 
вленнаго безлично роззе. 

4. Ішшапі ш а § п й и <і і п е—аЫ. ^иа^. У і ш і п і Ь и » 
— аЫ. шзіг. 

5. Сошргекепзі зіп Ь. —соп. по аМгасііо то<1і. С и т— 
ііѳгаііѵит. См. ірам. § 227,3. Б і з—йаі. ріиг. вмѣсто- 

(ІѲІЗ. 


Г ЛАВА 17. 

Слова. 


1 Соіо, соіиі, сиііипі, 3,—обра¬ 

батывать, чтить, почи¬ 
тать. 

ІпѵепЫг, огіз, т.,—изобрѣ¬ 
татель. 

Агз, ііз, Г.,—искусство, 
фіаезіиз, из, ш., —добываніе, 
пріобрѣтеніе. 

Мегсаіига, ае, Г.,—торговля 

2 Вереііо, риіі, риізиш, 3,— 

сгонять, выгонять, удалять. 
АгіШсіит, і, п.,— искусств», 
ловкость, произведеніе ис¬ 
кусства. 


Саеіезііз, е.—небесный, бо¬ 
жественный: саеіѳзіез, іит, 
—небожители, боги. 

Ке^о, хі, сіит, 3,—управлять. 

3 Беѵоѵео, оѵі, оіит, 2, -об¬ 

рекать, жертвовать, посвя¬ 
щать. 

8ирего, 1,—одержать верхъ, 
превосходить, переходить, 
побѣждать. 

4 Ехзіпп, хі, сіиш, 3,—нагро¬ 

мождать, сооружать. 
Сопзрісог, 1,—увидѣть, замѣ¬ 
тить. — 44 — 


Ілсеі, Іісші, 2,— безличн., Сгисіаіи$, из, га.,— мученіе, 

позволено. пытка. 

•5 ОссиІЦ 1,—скрывать, ута¬ 
ивать. 


1. Изъ боговъ они болѣе всего почитаютъ Мер¬ 
курія: въ честь его поставлено (=у него есть) 
очень много изображеній, его [считаютъ] про¬ 
водникомъ и путеводителемъ (^водителемъ по до¬ 
рогамъ и путямъ); они полагаютъ, что онъ имѣ¬ 
етъ наибольшую силу въ пріобрѣтеніи денегъ 

2. и въ торговлѣ. Послѣ него [они чтутъ] Апол¬ 
лона, Марса, Юпитера и Минерву. Они имѣютъ 
о нихъ почти такое же представленіе, какъ про¬ 
чія племена, [а имевно], что Аполлонъ изго¬ 
няетъ болѣзни, Минерва преподаетъ основныя 
начала ремеслъ и искусствъ, Юпитеръ имѣетъ 
(-^держитъ) власть надъ [другими] богами, а 
Марсъ управляетъ военными дѣлами (=войяа- 

2. ми) Всякій разъ когда они рѣшаютъ сражаться, 
то ему большей частью они посвящаютъ то, что 
возьмутъ на войнѣ; когда они одерживаютъ по¬ 
бѣду, они приносятъ захваченныхъ животныхъ- 
въ жертву, а остальныя вещи собираютъ въ 
4. одно мѣсто. Во многихъ странахъ можно видѣть 
на священныхъ мѣстахъ холмы, сооруженные 
Ь. изъ этихъ вещей; очень рѣдко (—не часто) 
случается, чтобы кто-нибудь, пренебрегая свя¬ 
щенными обрядами, осмѣлился скрыть у себя 
захваченное или унесга положенное; за такое 
преступленіе (задѣло) установлена самая же¬ 
стокая и мучительная (—съ мученіемъ) казнь. — 45 — 

Примѣчанія. 

1. Б е и ш—&еп. рагМіітпз, вмѣсто (Іеогит. Ниіиз—§еп. 
роззезз. 0,иаѳ8іиз тѳгсаіигазци с—ріигаііа, ука¬ 
зывающія на различные способы добыванія и торговля. 

2. А р о 11 і п е т... (і ѳ р ѳ 11 ѳ г е, Ж і и о г ѵ а т.... і г а <Г е- 
г е, I о ѵ е т.... і е п о г ѳ, М а г і в т ... г с & е г ѳ— асе. с. 
іпГ. въ зависимости отъ оріпіопет. С а е 1 е з і і и т—&еп. оЬі. 

3. С ц т—ііегаііѵит. См. прим. гл. 16 , § о. Серегіпі, 
зирегатегіп і—іиі. II. 

о. ІІ і —сопзес. N е & 1 о е і а оріпіоп е—аЫ. аЬз. 


ГЛАВА 18 . 

Слова. 


1 Ргоо-паіиз, а, шп,— рожден¬ 

ныя, происходящій. 
Ргаесіісо, 1,—объявлять, раз¬ 
глашать, хвалить. 

Ргоао, <Мі, (іііиш, 3,—вы¬ 
давать, предавать, повѣ¬ 
ствовать. 

2 Ріпіо, 4,—ограничивать, опре¬ 

дѣлять, оканчивать. 
КаЫіз, е,—относящійся къ 
рожденію; <1івз паіаііз, день 
рожденія. 

Мепзіз, із, ш.,- мѣсяцъ. 
ОЬзегто, І,—наблюдать, сте¬ 
речь, почитать. 

8иЬзе^иог, зесиіиз зит, 3,— 
слѣдовать. 

3 Асіоіезсо, еѵі, еіиш, 3,—под¬ 

растать, расти. 


Мшшз, егіз, п.,—обязанность, 
должность, служба, даръ. 

Зизііпоо, ііпиі, Іепіит, 2,— 
поддерживать, выдерживать. 

Риегіііз, е,—дѣтскій, отроче¬ 
скій. 

Аеіаз, аііз, I.,—время, вѣкъ, 
возрастъ. 

РиЫісшп, і, п,—казна, пуб¬ 
личное мѣсто. 

Сопзресіиз, из, ш.,—взоръ, 
видъ, іпсопзресіи,--въ при¬ 
сутствіи. 

Аззізіо, зііііі. — 3,—стано¬ 
виться, присутствовать. 

Тигріз, ѳ,—постыдный, гад¬ 
кій, неприличный. 

Бисо, хі, сіига, 3,—водить, 
тянуть, склонять, полагать. 46 — 


1. Всѣ [вообще] галлы хвалятся своимъ проис¬ 
хожденіемъ (=что они происходятъ) отъ отца 
Дія, и ото, говорятъ они, передано друидами, 

2. По этой причинѣ они опредѣляютъ продолжи¬ 
тельность всякаго времени не по числу дней, а 
ночей; дни рожденія, начала мѣсяцевъ и годовъ 
они считаютъ (=еоблюдтютъ) такъ, что день 

3. слѣдуетъ за ночью. Въ другихъ обычаяхъ жиз¬ 
ни они отличаются отъ прочихъ почти [только] 
тѣмъ, что не допускаютъ къ себѣ (=не позво¬ 
ляютъ, чтобы къ нимъ приходили) своихъ дѣтей 
при всѣхъ, развѣ когда опи выростаютъ [на¬ 
столько], что могутъ выдержать обязанности во¬ 
енной службы, и они считаютъ неприличнымъ, 
чтобы сынъ въ дѣтскомъ возрастѣ появлялся въ 
публичномъ мѣстѣ въ присутствіи отца. 

Примѣчанія. 

1. Б і 8, (1 Н і з,—отъ Прилагательнаго (Ііѵез—богатый = 
Ріиіо. АЬ (1 г и і <1 і Ь и 8— аЫ. аисіогіз. 

'2. N и т е г о—аЫ Іітіі. III— сопзес. 

3. ^ и о 4—ехріісаііѵит. См. грам. § 225. 8 и о 8 1 1 Ь е- 

г о 8 ... а 4 і г е— асе. с. іпГ. въ зависимости отъ . раНипДиг 
И сопзес. 

ГЛАВА 19 

Слова. 

1 Ѵіг, і, га.,—мужъ. Вопит, і, п., —добро, благо; 

ІІхог, огіз, Т., —жена. * множ.- Ьоиа. огипі,—иму- 

Боз, 4оІіз, I.,-приданое, даръ, щество. Аеяіішаііо. оиіз, Г., —оцѣнка, 
у каленіе. 

2 СопшпсГип, —вмѣстѣ, сово¬ 

купно. 

ЕгиеГиз, из, т ,— произведе¬ 
ніе. плодъ, доходъ. 

Шег/а, ит,— который (изъ 
двухъ). 

Зирегия, а, ит,—верхній; 

срач и. спь. зирегіог,-—выс¬ 
шій, прежній. 

3 8ісцЦ = зісиі,—такъ какъ, по¬ 

добно тому какъ, какъ 
будто. 

Кех, есіз, Г,—смерть, убій¬ 
ство. 

ІИизІгіз, о,—свѣтлый, ясный, 
важный, знатный. 

Хазспг, паіиз зиш, 3,—р*- 
диться, происходить. 

ВеСіНІО, КЗІ, 88ШП , 3,—ухо¬ 
дить, умереть. 

Зегѵіііз, е,— рабскій. 

Вошрегіо, регі, регіит, 4,— 
узнавать, получать точныя 
свѣдѣнія. 


із, га ,—огонь, пламя. 

Тогшепіиш, і, и.,—канатъ, 
метательное орудіе, орудіе 
пытки, пытка. 

Ехсгисіо, 1,—истязать, му¬ 
чить. 

4 Ршш, егіз, п.,—погребеніе, 
иохороны. 

СиИиз, из, т„—воздѣлыва¬ 
ніе, образъ жизни, образо¬ 
ваніе. 

Ма^ші’ісиз, а, ит.,—велико¬ 
лѣпный. роскошный. 

ВитрШош, а, ит.—дорогой, 
богатый. 

Сог. <ііз. п.,— сердце. 

Оопзіо, зіііі, зіаіигив, 1,-сто¬ 
ять; оезличп. сопзЫ,— из¬ 
вѣстно. 

Бііі^о. охі, есіиш, 3,— лю¬ 
бить. 

Іизіиз, а, ит,—справедливый; 
существ, шіа, огит, — 
обычаи, обряды. 

Сгегао, 1,—сожагахь. 


Какой капиталъ мужья получгютъ отъ женъ 1. 
•въ вид придаааго, такой же они, по совершег 
ніи оцѣнки, присоединяютъ къ приданому изъ 
своего имущества. Всѣмъ этимъ деньгамъ ве- 2. 
дется общій (^совокупно) счетъ и сберегается 
прибыль: кто изъ нихъ переживетъ (=прев- 
зойдетъ жизнью) [другого], къ тому переходитъ 
часть обоихъ съ доходами прежнихъ вре¬ 
менъ. По отношенію къ женамъ, какъ и по от- 3. — 48 — 


ношенію къ дѣтямъ, мужья имѣютъ власть надъ 
жизнью и- смертью [ихъ]; когда умираетъ отецъ 
семейства болѣе или менѣе знатнаго происхожде¬ 
нія (врожденный въ болѣе знатномъ мѣстѣ), со¬ 
бираются его родственники и, если возникаетъ 
какое-либо подозрѣніе въ смерти (=дѣло о смерти 
приходитъ въ подозрѣніе), то они производятъ 
слѣдствіе относительно женъ, какъ и относитель¬ 
но рабовъ (=оо способу рабовъ), а если [дѣло] 
обнаруживается, то ихъ убиваютъ, [предваритель¬ 
но] подвергая (=подверженныхъ) ихъ пыткамъ и 

4. всякимъ [другимъ] мученіямъ. Сравнительно съ об- 
разоміжвзнй галловъ похороны [у нихъ] бываютъ 
великолѣпныя и богатыя; все, что, бо ихъ мнѣ¬ 
нію (=они думаютъ), было дорого (=по сер¬ 
дцу) [умершимъ] при жизни, они бросаютъ въ 
огонь, даже животныхъ; незадолго до нашего 
(=немногимъ раньше этого) времени, по совер¬ 
шеніи похоронныхъ обрядовъ, сожигались вмѣстѣ 
[тѣ] рабы и кліенты, о которыхъ было извѣстно, 
что они были любимы ими [покойниками]. 

Примѣчанія. 

1. Ассерегип і—регГесіиш, обозначающій повторяющееся 
дѣйствіе. См. грам. § 204,2. 

2. Р е си пі аѳ—&еп. въ зависимости отъ гаііо. 8 и р ѳ г а- 
г і і—вмѣсто 8ирвгаѵѳгіі—Гиі. II также для обозначенія по¬ 
вторяющагося дѣйствія. 

3. ІПизігіоге Іос о—аЫ. &епегі$. I & п і.... іогтеп- 
Iі я— аЫ. іпвіг. Ехсгисіаіаз—рагі. сопіітсйіт. См. 
гром. § 188, в. 

4. У і т і *—4аі сошшо^і. С о г й і— Ы. Пп. ф и а ѳ Іиізяѳ 
—асе. с. Ы, при агЬПгапіиг. Раиіо—аЫ. тепзигаѳ. 
фио з ДМвсіоз 6 8 8 6— асе. с. іиі. при сопзіаЬаі. — 49 — 

ГЛАВА 20. 


Слова. 


1 Соттойе,—прилично, удобно, 
хорошо. 

Асітіпізіго, 1,— служить, 
управлять. 

Іех, §із, законъ, пра¬ 
вило. 

Запсіо, ихі, псіит, 4, —освя¬ 
щать, постановлять. 

Кигаог, огіз, т.,—молва, 
слухъ. 

Раша, ае, Г,—молва, слухъ, 
слава. 

Ма^ізбгаіпз, из, ш., —началь¬ 
ство, должность. 


2 Тетегагшз, а, пт,— необду¬ 

манный, безразсудный. 
Раізпз, а, шп,—ложный, под¬ 
дѣльный. 

Теггео,ш, Пит, 2,—страшить, 
пугать. * 

ІтрѳІІо, риіі, риізига, 3,— 
приводить въ движеніе, 
гнать, побуждать. 

3 Ішіісо, 1,—судить, считать, 

рѣшать. 


ТѢ племена, у которыхъ считается лучшее 1. 
государственное устройство (=какія племена 
лучше, какъ думаютъ, управляютъ государствомъ), 
имѣютъ законоположеніе (=освященное зако¬ 
номъ), чтобы доносить начальству, если кто-ни¬ 
будь благодаря слухамъ и толкамъ узнаетъ отъ 
сосѣдей что-либо относительно государства, и 
чтобы не сообщать [объ этомъ] другому, такъ 2. 
какъ извѣстно (и=узнано), что безразсудные и 
несвѣдущіе люди часто страшатся ложныхъ 
слуховъ, доходятъ до преступленія и принима¬ 
ютъ рѣшеніе о важнѣйшихъ дѣлахъ. Начальство 3. 
скрываетъ то, что [ему] заблагоразсудится (= 
кажется) и передаетъ народу то, что они счи¬ 
таютъ полезнымъ. О государствепномъ дѣлѣ раз¬ 
рѣшается говорить только въ народномъ собра¬ 
ніи (=не разрѣшается.... если не). 


4 — .50 — 

Примѣчанія. 


1. и а ѳ сітііаіѳз. асітіпізігаге— пот. с, іпі. при 

ехізіітапішг. В и т о г ѳ ап* іа га а—аЫ. тисіі. Ас се¬ 
ре г і і— соп. регі. вмѣсто недостающаго Гпі. II соп. требу¬ 
емаго здѣеь, какъ въ косв. рѣчи. II і і=пі— оШѳсііушп. 

2. Н о т і п е з..,.. і е г г ѳ г і і т р е 11 і сареге— асе. 

с. іпі. въ зависимости отъ сорікга езі 

3. фпаецпе еззе—асе. с. іпі. при шіісауегипі Ех 
п8п=пзпі—<1аі Гіп. 


ГЛАВА 21. 

Слова. 


1 ЗЫео, иі, 2,—стараться, за¬ 

ниматься, б. преданнымъ. 

2 ЗоЫ, а, шп,— одинъ, одинъ 

только. 

Арегіе,—открыто, явно. 

Іпто, пуі, пінт, 1 , —помо¬ 
гать, содѣйствовать. 
<}пі(Іега,—же; не — цпЫет, 
даже—не. 

3 Ѵбпаііо, опіз, і. 9 —охота. 


МіШагіз, е,—военный. 
Сопзізіо, зіііі, віііѣшп, 3,— 
становиться, останавливать¬ 
ся, состоять. 

Рагупіиз, а. иш,—маленькій; 

а рагуиИз, —смолоду. 

ЬаЬог, огіз, т.,—трудъ, дѣ¬ 
ятельность. 

І)пгШа, ае, I.,—жестокость, 
суровость. 


1. Образъ жизни германцевъ (=германцы) сильна 
отличается отъ этого образа жизни (=обычая). 
Они не имѣютъ друидовъ, которые завѣдывали 
бы религіозными дѣлами, и не (особенно) распо- 

2. ложены въ жертвоприношеніямъ. Они считаютъ 
въ числѣ боговъ однихъ только тѣхъ, которыхъ 
они видятъ и чьей силой они явно поддержива¬ 
ются, [а именно]: Солнце, Вулканъ и Луну; 

— 51 — 


остальныхъ они даже по имени не знаюіъ (= 
не слышали). Вся жизнь состоитъ въ охотѣ и 3. 
въ занятіяхъ военными дѣлами; съ малолѣтства 
они пріучаются къ труду и къ суровой жизни 
(^суровости). 


Примѣчанія. 

1. ЗасгіПсіі 8—Даі. въ зависимости оіъ зіиДепі. Е е- 
Ь и 8 Діѵіпіз— Да*. 

2. 4 и о г шп — &ѳп. въ зависимости отъ оріЬиз. Г а т а— 
аЫ. ІітіЫіопіз. 

3. ЬаЬогі ас Д и гі і і ае—Даі при зіиДепі;. 


ГЛАВА 22. 

Слова. 


1 А^гісиііига, ае, земледѣ¬ 

ліе. 

Ѵісіиз, из, т.,—пища, про¬ 
питаніе. 

Ьас, сііз, п.,—молоко. 

Сазѳиз, і, т.,—сыръ. 

Саго, сагпіз, Г.,—мясо. 

2 А^ег, і, т.,—поле, земля. 
МоДиз, і, т., мѣра, объемъ, 

величина. 

Сегкз, а, ию,—вѣрный, из¬ 
вѣстный, опредѣленный. 
Ргоргіиз, а, ит,—собствен¬ 
ный, свойственный, осо¬ 
бенный. 

Со^паііо, опія, і,— родство, 
родственниЕи. 

Соѳо, іі, ііиш, іге,—сходить¬ 
ся, соединяться. 


АШЬио, иі, иішп, 3,—при¬ 
суждать, назначать, отво¬ 
дить. 

Аііо,—въ другое мѣсто. 

Со^о, сое&і, соасіипі, 3,—сго¬ 
нять, собирать, принуждать. 

3 АЯего, аМиІі, аііаіиш, аіГѳгге, 
— приносить, приводить. 

АззіДииз, а, иш,—постоянно 
находящійся, постоянный. 

ЗіиАіит, і, п.,—стараніе, 
стремленіе. 

Сотшиіо, 1,—перемѣнять, из¬ 
мѣнять. 

Ьаіиз, а, иш,—широкій, об¬ 
ширный. 

Ншпіііз, е,—низкій, мало¬ 

важный. Роззеззіо, опІ8 ? Г. э —обладаніе, 
владѣніе, имѣніе. 

Ехреііо, риіі, риізига, 3,— 
изгонять, удалять. 

Ассигаіе,—тщательно, точно. 

Егі^из, огіз, іц—холодъ. 

Аезіиз, из, т.,—жаръ, зной. 

Ѵііо, 1,—избѣгать, уклонять¬ 
ся. 

АегіШсо, 1,—строить. 

Огіог, огіиз вит, 4,—вос¬ 
ходить, происходить, начи¬ 
наться. 


СирШаз, аііз, —сильное 

желаніе, алчность. 

Біззѳпзіо, опіз, Г.,— разно¬ 
гласіе, раздоръ. 

4 Казсог, паіиз зит, 3,—ро-' 
ждаться, происходитъ. 

АедиИаз, аііз, 1,—равенство, 
справедливость, спокойствіе. 

Сопйпео, иі, іѳпіию, 2,—со¬ 
держать, удерживать. 

Абфіо, 1,—равнять, сравни¬ 
вать, равняться. 


1. Они не занимаются земледѣліемъ, и большая 
часть ихъ пищи состоитъ въ молокѣ, сырѣ и 

2. мясѣ. Никто не имѣетъ опредѣленнаго участка 
(^количества) земли и земельной собственно¬ 
сти (^собственныхъ владѣній); но начальники 
и знатнѣйшіе на каждый годъ отводятъ семей¬ 
ствамъ и родственникамъ, живущимъ (=которые 
сошлись) вмѣстѣ, [столько] земли, сколько и 
гдѣ (=въ какомъ мѣстѣ) имъ заблагоразсудится, 
а спустя годъ они заставляютъ яхъ перейти въ 

3. другое мѣсто. Они приводятъ много причинъ 
этого: чтобы они, вслѣдствіе (=охваденные) при¬ 
вычки къ осѣдлости (^постоянной), не мѣняли 
на земледѣліе склонности къ веденію войны; 
чтобы они не старались пріобрѣтать крупныя 
владѣнія, и чтобы болѣе сильные не выгоняли 
болѣе слабыхъ изъ имѣніи; чтобы они не стро¬ 
или [своихъ жилищъ] слишкомъ заботливо для 

4. „ избѣжанія холодовъ и жаровъ; чтобы не возни¬ 

кало никакой жадности къ деньгамъ, откуда (=изъ какой вещи) происходятъ партіи и раз¬ 
доры; чтобы они посредствомъ спокойствія души 
удерживали простой народъ [въ порядкѣ], когда 
всякій можетъ видѣть, что его состояніе рав¬ 
няется состоянію самыхъ могущественныхъ [лю¬ 
дей]. 


Примѣчанія. 

1. А&гісиііигаѳ—(Ы. при зішіѳпі 

2. Кѳдие д и і з ч и а т —еі пето. А % г і—§еп. (ріапі. въ 
зависимости отъ ццапіиш. Аішо— аЫ. шепзигае. 

3. А 8 8 і Л и а сопзиѳіікііп в — аЫ. саизаѳ. Р о з з в з- 
з і о п і Ь и з—аЫ зерагаііопіз. 

4. А е д и і і а і е—аЫ. іпзіг. V і 4 е а і—сои. рогепііаііз. 
Сит роівпіізвіті з=сиш оріЬиз роіепііззішогиги. 


ГЛАВА 23. 

Слова. 


1 Ьаиз, <1із, Г#,—хвала. заслуга. 
Ѵазіо, 1,—опустошать, . дѣ¬ 
лать безлюднымъ. 

Зоііішіо, іпіз, Г.,—уединеніе; 
шож. зоШшііпез,—пусты¬ 
ни. 

2 Сеііо, со88І, сеззит, 3.—ухо¬ 

дить, уступать. 

‘Ргоре,—близко, вблизи. 
Ашіео, аіізиз зшн, 2,—смѣть, 
осмѣливаться. 

3 Тиіііз, а, ит,—безопасный. 
Нерепііішз, а, ит,—внезап¬ 
ный, неожиданный. 

Іпсигзіо, опі8, і.,—набѣгъ, 
нападеніе. 


Тоііо, зизкіі, зиЫаіит, 3,— 
поднимать, убирать, устра¬ 
нять. 

4'ОеГешІо, (1і, зшн, 3.— отра¬ 
жать, защищать. 

Веіі^о, е^і, есіипі, 3.—вы¬ 
бирать, избирать. 

5 Ра^цз, і, ш.,-округъ, область, 

село. 

Сопіготегзіа, ап, Г.,—споръ. 
Міпио, иі, ніига, 3,—раздро¬ 
блять, уменьшать, осла¬ 
блять; сопіготегзіаш шіпо- 
еге,—рѣшать споръ. 

6 Іпіатіа, ае, безславіе, 

споръ. — 54 — 


Ріо, Гасіиз зшп, йегі, (р а з- 
з і т. глаг. Расіо)^—дѣлать¬ 
ся, случаться. 

Ехегсео, пі, ііиш, 2,—упраж¬ 
нять, заниматься. 

Безійіа, ае, Р. 5 —бездѣйствіе, 
праздность. 

7 8е(|иог, сиіиз зшп, 3,—слѣ¬ 
довать. 

Ргойіеог, іеззиз зиш, 2,— 
объявлять, говорить откры¬ 
то. 

Сопзиг^о, зиггехі, зиггесіиш, 
3,—подниматься, вставать. 

РгоЬо, 1,—одобрять. 

РоИісѳог, Низ зит, 2,—обѣ¬ 
щать. 


Соііаийо, 1,—очень хвалить, 
восхвалять. 

8 Безегіог, огіз, га.,—покида¬ 

ющій, дезертиръ. 

Ргойііог, огіз, т.,—предатель, 
измѣнникъ. 

Бего^о, 1,—отнимать. 

9 Нозрез, Шз, т.,—находящій¬ 

ся въ связяхъ гостепріим¬ 
ства, гость, хозяинъ. 

Ѵіоіо, 1,—нарушать, оби¬ 
жать, осквернять. 

Запсіиз, а, иш,—священный, 
неприкосновенный. 

Раіео, иі, 2,—быть откры¬ 
тымъ, доступнымъ. 


1. Для государствъ считается (=есть) большой 
заслугой имѣть вокругъ себя на возможно боль¬ 
шемъ пространствѣ (=какъ можно шире) пу¬ 
стынныя мѣста вслѣдствіе опустошенія областей. 

2. Они считаютъ существеннымъ признакомъ 
(^свойственнымъ) храбрости, если (=то, что) 
изгнанные изъ областей сосѣди удаляются и если 
никто не осмѣливается селиться по близости; 

3. вмѣстѣ съ тѣмъ они думаютъ, что благодаря 
этому они будутъ болѣе безопасны, послѣ того 
какъ уничтоженъ страхъ передъ внезапнымъ на- 

4. паденіемъ. Когда государство ведетъ оборонитель¬ 
ную или наступательную войну (^отражаетъ 
объявленную войну ели объявляетъ), то выби¬ 
раются начальники, которые руководили бы этой 
войной и имѣли бы власть надъ жизнью и 

5. смертью. Въ мирное время нѣтъ никакого обща- го начальства, но знатныя лица въ областяхъ 
и округахъ производятъ судъ среди своихъ и 
рѣшаютъ споры. Грабежи, которые происходятъ 6. 
внѣ предѣловъ каждаго государства, вовсе не счи¬ 
таются позоромъ (—не имѣютъ никакого позора), 
и они говорятъ, что это дѣлается для упражне¬ 
нія молодежи и для уменьшенія праздности. 
Когда кто-либо изъ знатныхъ лицъ говоритъ въ 7. 
народномъ собраніи, что онъ намѣренъ быть 
вождемъ, и пусть объявятъ, кто хочетъ слѣ¬ 
довать за нимъ, то поднимаются тѣ, которые 
одобряютъ и предпріятіе и человѣка, обѣщаютъ 
свою помощь и они восхваляются народомъ; тѣ 8. 
изъ нихъ, которые не послѣдуютъ, считаются 
въ числѣ бѣглецовъ и измѣнниковъ, и имъ послѣ 
этого ве оказываютъ ни въ чемъ довѣрія (—у 
нихъ отнимается довѣріе во всѣхъ дѣлахъ). Они 9. 
не позволяютъ (з=не считаютъ дозволеннымъ) 
оскорблять гостя: кто по кавоіі бы то ни было 
причинѣ придетъ къ нимъ, тѣхъ они защища¬ 
ютъ отъ обидъ, считаютъ ихъ неприкосновен¬ 
ными; для в ихъ открыты дома всѣхъ и [съ 
ними] дѣлятся ив щеп (—дѣлится пища). 


Примѣчанія. 

2. V і г I и Г і 8— <геи. ромее». А о- г і 8— «Ы. зерагаЕ Гіпі- 

ІІШ 08 тіеге пе^ие фіегтриті..., — асе. с. іпі‘. прп 

ехізіітмш. 

3. Н о е~ аЫ. І 118 ІГ. і іі с и г 8 і о п і з—^еп. оЬі прп іітоге, 

4. Еі Ьеііо—(ЗаГ. въ зависимости отъ рпіезіпі. (і ііівгпі 

іі. V і і а е іі е с і 8 (] и е—>^еп. оЫ. 

о. К о и' і о іі и т а і ([ не р а % о г и т—§еп. аиЪі. 

6. Еа і’іегі— асе. е. іпЕ въ зависимости оіъ ргаѳсіісаііі. 7. РгоГііѳапіиг — сои. Ііогіаііѵиз. АЬ тиШккГте — аЫ. 
аисіогія. 

8. Зѳеиіі поп зип і — регГ. для обозначенія повторяю¬ 
щагося дѣйствія. См. грам. § 204,2. Ніз—Йаі. при сіего- 
^аіиг. См. грам. § 136, прпм. 1. 

9. V е п е'г и п і—см. прим, къ «есиіі пои зипі. § 7. А Ь 
і п і и г і а—аЫ. зераг. 


ГЛАВА 24. 

Слова. 


1 Того,— по ту сторону, сверхъ 

того, добровольно. 

Соіоиіа, ае, I'.,—колонія, пе¬ 
реселенцы. 

2 РегШія, е,—плодоносный, пло¬ 

дородный. 

Шиз, а, ига,—извѣстный, 
знакомый. 

СопзЫо, зейі, зеззит, 3— 
садиться, расположиться, 
селиться. 

3 8о(Іон, ія. Г.,—сѣдалище, мѣ¬ 

стопребываніе. 

Соиііпео, иі, іепіит, 2,—со¬ 
держать, держать, удержи¬ 
вать. 

Вѳііісия, а, шп,— военный. 
Оріпіо, оіііз, Г.—мнѣніе, ре¬ 
путація. 

4 Шіс,—теперь. 

Е&ез*аз, аііз, 1,—бѣдность, 
нужда, недостатокъ. 


Раіііепііа, ае. Г.,—терпѣніе, 
претерпѣваніе, терпѣливость. 

Саііиз, из, ш.,— воздѣлыва¬ 
ніе, образъ жизни, одежда. 

ІПог, 118118 виш, 3,—поль¬ 
зоваться, употреблять. 

5 Тгапзтагіпиз, а, ит,—замор¬ 
скій. 

Шіііа, ае, і,—познаніе, зна¬ 
ніе. 

Ияиз, из, т.,—употребленіе, 
потребность. 

Ьаг^іог ііия вит, 4,—щедро 
дарить, много давать. 

С РаиЫі га,--понемногу, посте¬ 
пенно. 

АшеГаоіо, іесі, Гас іи т, 3,— 
пріучать. 

Уіпсо, ѵісі, тісіиш, 3,—по 
бѣждать, одолѣвать. 

Остраго, 1,—сопоставлять 

сравнивать. 


1. Было прежде время, когда галлы превосходили 
германцевъ доблестью, безъ всякаго повода (= — 57 — 


добровольно) шля на нихъ войной и посылали 
за Рейнъ переселенцевъ вслѣдствіе избытка (= 
множества) населенія и недостатка въ землѣ. 

Итакъ, самыя плодородныя мѣста Германіи во- 2. 
кругъ герцинскаго лѣса, который, какъ а знаю, 
былъ извѣстенъ по наслышкѣ Эратоеѳену п нѣ¬ 
которымъ грекамъ и который они называютъ 
орцинекимъ, заняли вольки-тектосага и посели¬ 
лись тамъ; это племя до сихъ поръ остается 3. 
(=держится) на этихъ мѣстахъ и пользуется 
(=имѣетъ) высшей репутаціей справедливости и 
воинской доблести. Теперь, гакъ какъ германцы 4. 
остаются въ той же бѣдности и нуждѣ п такъ 
же терпѣливо переносятъ ихъ (=и въ томъ же 
терпѣніи), они употребляютъ ту же пищу и 
одежду, [какъ и прежде]; галламъ же близость 5. 
провинціи и знакомство съ заморскими произ¬ 
веденіями (^вещами) много даетъ для [дости¬ 
женія] богатства я [удовлетворенія] потребностей; 
постепенно привыкши къ пораженіямъ (=быть 6. 
побѣждаемыми) и побѣжденные во многихъ сра¬ 
женіяхъ, германцы сами даже не сравниваютъ 
себя съ ними [галлами] въ отношеніи храбрости. 

Примѣчанія. 

1. С и т—сЬагасіегізіісит. См. грам. 227,1, примѣчаніе. 
V і г I и і ѳ—аЫ. Іітіі 

2. Н ѳ г с у и і а т з і 1 у а т—покрытыя лѣсомъ южногѳр- 
мансвія горы отъ Шварцвальда до Кар патовъ. Раш а—аЬІ. 
шоіі. Ѵоісае Тесіоза^е з—могущественное кельтское 
племя. 

3. Ы і з з е <і і Ъ и з—аЫ. Іосі. 

4. ^ и о 4—саизаіѳ. — 58 — 


5 . О а 11 і 8— <1аі въ зависимости отъ Іаг^ііиг. 

6 . V і г 1: и і е—аЫ. ІіюіЫіопіз. 


г л а в А 25 . 

Слова. 


1 8ирга,—вверху, выше. 
ВетопйГго, 1-показывать, 

излагать. 

ЬаШисІо, іпІ8, Г.,—ширина, 
обширность. 

Ехресіііиз, а, ит‘—безпрепят¬ 
ственный, готовый/ удоб¬ 
ный, безъ поклажи. 
Мепзига, ае, Г.,—измѣреніе, 
мѣра. 

2 Еееіііз, а, иіп,—прямой, пра¬ 

вильный. 

Регііиео, Ешіі, іепйіга. 2,— 
простпратьси, касаться, 

3 Ніпс,—отсюда, потомъ. 

Кіесіо. хі, сіпш, 3,—гнуть, 

направлять, поворачивать. 


8 ІШ 8 ІГ 08118 ,—влѣво. 

Вітегзиз, а, ию,—направлен¬ 
ный въ другую сторону, 
различный, противополож¬ 
ный. 

АШп&о, іі$і, іасішп, 3,— 
дотрагиваться, касаться, 
доходить. 

4 Ргосейо, 88І, 88ит, 3,—высту¬ 

пать впередъ, выходить, 
продолжаться. 

Ассіріо, сері, серіиш, 3,—по- > 
лучатъ, пронимать, слы¬ 
шать. 

5 Рега., ае, Г.,—звѣрь. 

Сеіег, а, шп,—прочій, осталь¬ 
ной. 


1. Этотъ герциеекііі лѣсъ, о которомъ упомянуто 

выше, простирается въ ширину (—ширина, это¬ 
го. лѣса. простирается) на разстояніи де¬ 

вятидневнаго пути для необремененнаго пошей 
[пѣшехода]; иначе вѣдь нельзя опредѣлить [его 
размѣровъ], ибо они не знаютъ мѣръ длины (= 

2. путей). Онъ начинается у границъ гельветовъ, 
неметовъ и равриковъ и по линіи, параллельной 
рѣкѣ Дунаю, тянется до предѣловъ дакійцевъ а 

- 59 — 


анартовъ; отсюда онъ поворачиваетъ влѣво по 3. 
различнымъ направленіямъ отъ рѣки и вслѣд¬ 
ствіе [своей] величины прилегаетъ къ областямъ 
многихъ народовъ; и въ этой [части] Германій 4. 
нѣтъ никого, кто могъ бы сказать, что онъ до¬ 
шелъ до начала этого лѣса, хотя бы онъ шелъ 
пятьдесятъ двей, или кто слышалъ бы, съ ка¬ 
кого мѣста онъ начинается; извѣстно, что въ 5. 
немъ водится (уродится) много породъ звѣ¬ 
рей, которыхъ не видно въ другихъ мѣстахъ. 

Изъ нихъ слѣдующіе таковы, что особенно от¬ 
личаются отъ прочихъ и кажутся достопримѣ¬ 
чательными (^достойными памяти). 

Прингѣчанія. 

1. ІНегит— цеп. іріаііі. I і © г— вин. протяженія. Ехре^ 
«I і і о—(Іаі. Б 1 і п і г і —іпГ. раазіѵі подъ вліяніемъ (іезлпчнаг. 
гл. роіезі. Коѵегипі—регГ. ргаезепз. См.грам, § 198,1 

2 . Весіа г е $ і о и ѳ—аЫ. тоііі. 

3. ВІѴѲГ8І8 гѳ о*і опіЬ и8—аЫ. тоііі. Рі не 8— асе. 
при аШпцН. 

4. Н и і и 8 Сг е г т а п 1 а е— цен. ^иа1. при <]иі8<]шті. Б і- 
с а 1 и а с с е р е г і і — сон. рогенііаііз. См. ѵ рам . § 210,1. 
С и т—сопсеявіѵпт. Г) і н г и іи— цеп. іріаі. О г і а ( и г— сон. 
въ ко св. вопросѣ. 

5. I н е а— подразумевается зііѵа. V і $ н в о и 8 і и 1— 
сои. по аМгасМо тоііі. См. грим § 247. (^иае=иіеае— 
еопзесиі, почему и сои. (1і П' е г а н ( н ѵ і <і е а и 1 и г. М ѳ- 
т о г і а е—«Ш. 

•ГЛАВА 26 . 

Слова. 

1 Воз. отіз, т .—быкъ, — Сегѵиз, і, га,.—олень, 

корова. — 60 — 


3?і§ига, ае, X,—наружный 
видъ, образъ. 

Ргопз, піі8, X,—лобъ. 

Аигіз, із, ц—ухо. 

Согпи, из, п.—рогъ. 

Ехзізіо, зіШ, [3,—выступать, 
показываться. 

Ехсеізиз, а, ит, —высокій, 
возвышенный. 

Бігесіиз, а, ит,— идущій пря¬ 
мо внизъ, прямой. 

2 Зшптит, і, п.,—верхъ, верх¬ 
няя часть. 


Раіта, ае, Х,=ра1тез, Шз, 
т., —отростокъ, вѣтвь. 

Кашиз, і, пц —сукъ, вѣтвь. 

ВііГипйо, іи<іі„ изит, 3,— 
разливать, распространять, 
раскидывать, 

3 Еетіпа, ае, X,—женщина 
самка. 9 

Маз, агіз,' т.,—мужчина, са¬ 
мецъ. 

Богта, ае, X,—видъ, образъ, 
наружность. 


1. [Тамъ] водится животное, похожее на оленя 
(=быкъ съ фигурой оленя), у котораго по се¬ 
рединѣ лба между ушами выступаетъ одинъ рогъ 
болѣе длинный (=высокій) и болѣе прямой, 

2. чѣмъ тѣ рога, которые намъ извѣстны; съ верх¬ 
ней части его широко разрастаются (=раски- 

3. дываются) какъ бы отростки и вѣтви. Видъ 
самки и самца тотъ же; одинакова также фор¬ 
ма и ел и чина роговъ. 

Б Примѣчанія» 

1. Е і § и г а—аЫ. (]иаШ. Н і з с о г п і Ь и з—аЫ. сошрага- 
ііопіз. Воз с е г ѵ і і і # и г а—вѣроятно, сѣверный олень. 
Именемъ Ьоз римляне называли всякое большое лшвотноѳ съ 
рогами п раздвоенными копытами. 


ГЛАВА 27. 

Слова. 

1 Аісѳз, із, X,—лось, Сарга, аѳ, X,—воза. 

Сопзітіііз, ѳ,~ совершенно по- ‘Ѵагіеіаз, аііз, X,—различіе, 
хожій. разнообразіе. — 61 


РеШз, із, Д,—кожа, шкура, 
мѣхъ. 

Апіесейо, ззі, ззіші, 3,—пред¬ 
шествовать, превосходить. 

Миіііиз, а, иш,—обрубленпый, 
тупой. 

Сгиз, игіз, п.,— голень. 

Косіиз, і, ш.,—узелъ, узло¬ 
ватый хрящъ. 

Агіісиіиз, і, т.,—суставъ, 
членъ. 

2 фііез, еПз, Г.,—покой, от¬ 
дыхъ, тишина, сонъ. 

РгоситЬо, сиЬиі, сиѣііит, 3, 
— наклоняться впередъ, па¬ 
дать. 

АШі^о, хі, сіит, 3,— ударять, 
повалить, поразить. 

Сазиз, из, т.,—паденіе, слу¬ 
чай, нѳсчастіе. 

СопсЫо, Ш, 3,—обрушивать¬ 
ся, падать. 

Егщ-о, гехі, гѳсіиш, 3,—ста¬ 
вить прямо, поднимать. 


ЗиЫеѵо, 1,—поднимать, при¬ 
поднимать. 

3 АгЬог, огіз, 1,— дерево. 

СиЬіІѳ, із, л.,—постель, ложе. 
Арріісо, 1,—прикладывать, 

приставлять, прислонять. 
Кесііпо, 1,—назадъ клонить, 
приклонять, прислонять. 

4 Ѵезіі^шш, і з ии,—ступня,. 

слѣдъ. 

Апіта<1ѵегіо, іі, зит, 3,—об¬ 
ращать вниманіе, замѣчать. 
Уопаіог, огіз, ш.,—охотникъ. 
Кайіх, ісіз, 1.,—корень. 
8 и1)гш>, иі, иіиіп,—подкапы¬ 
вать, подрывать. 

Ассійо, сЫі, сізит, 3,—над¬ 
рубать. 

Зресі.ез, еі, И, взглядъ, вщъ г , 
наруяшость. 

5 Іпйгтиз, а, ига,—безсиль¬ 

ный, слабый. 

Ропйиз, егіз, п. э —вѣсъ, тя¬ 
жесть. 


[Тутъ] водятся (—находятся) также такъ 1. 
называемые (—которые называются) лося. По 
фигурѣ и пестротѣ мѣха они очень похожи на 
козъ (=фигура и разнообразіе ихъ шкуръ по¬ 
хожи на козъ), но немного превосходятъ [ихъ] 
величиною; они съ тупыми рогами (=обрублены 
относительно роговъ) и имѣютъ ноги (—голени) 
безъ узловатыхъ хрящей и суставовъ; они не 2* 
ложатся (—падаютъ) для отдыха, но если они 
падаютъ, пораженные какимъ-нибудь несча¬ 
стнымъ случаемъ, то они не могутъ стать на — 62 — 


ноги (—подняться) или [даже] приподняться. 

3. Деревья служатъ для нихъ постелью; они при¬ 
слоняются къ нимъ [къ деревьямъ] и, только 
немного прислонившись такимъ образомъ, они 

4. засыпаютъ (=дринимаютъ сонъ). Когда охотники 
замѣчаютъ по ихъ слѣдамъ, куда они [лоси] 
обыкновенно удаляются (привыкли удаляться), 
то они въ ѳтомъ мѣстѣ подкапываютъ у корней 
всѣ деревья или подрубаютъ [ихъ] настолько, 
чтобы оставался общій видъ [крѣпко] стоящихъ 

Ъ. [деревьевъ]. Когда по привычкѣ лоси прислоня¬ 
ются сюда, они своей тяжестью опрокидываютъ 
слабыя деревья и сами надаютъ вмѣстѣ [съ 
ними]. 

Примѣчанія. 

1. С а р г і 8—<Ы. въ зависимости отъ сопзітіііз. М а § п і« 
і и <1 і п ѳ—аЫ Іішіі С о г п і Ь и в— аЫ. Іітіі. 

2. СопсНегип і— регі. для обозначенія повторяющагося 
дѣйствія. 

3. Н і з—(іаі 

4. Сит 68І апітасіѵегзит а ѵѳпаіогіЬи 8— 
лучше перевести дѣйств. зал. С и т—ііегаііѵит. А и і т а (1- 
тѳгзит ез і—см. прим. §,8. А тепаіогіЬиз— 
аЫ. аисіогіз. С о п з и е г і п і—сопэиетеппі;—регГ. соп. въ 
косв. вопросѣ. II і— сопзѳсиі 

5. Сопзиеіийіп е—аЫ. саизае. Кѳсііпаѵегипі— 
см. прим,. § 2. Р о п <1 е г е—аЫ. іпзіг. 


ГЛАВА 28 . 

Слова. 

1 ТІгиз, і, га.,— дикій быкъ. Ыга,—внизу, подъ, ниже. — 63 — 


ЕІерЬапіиз, і, т,,—слонъ. 
Соіог, гіз, т.,—цвѣтъ, наруж¬ 
ный видъ. 

Таигиз, і, ш.,—волъ, быкъ. 

2 Ѵеіосііаз, аііз, Г.,—скорость, 

быстрота, проворство. 
Сопзрісіо, ехі, есйіш, 3,— 
увидать, замѣчать. 

Рагсо, рѳрѳгсі, іѳтрегакш, 3, 
—щадить, воздерживаться. 

3 Зішіюзѳ,—усердно, старатель¬ 

но. 

Роѵеа, аѳ, і, —яма. 

Бито, 1,- дѣлать твердымъ, 
крѣпкимъ, укрѣплять. 
КѳГего, іиіі, Ыит, Гѳггѳ,— 
относить назадъ, прино¬ 
сить, доносить. 

Тезіішошига, і 3 іц—свидѣ¬ 
тельство, доказательство. 


4 Аззиезсо, еті, еіиш, 3,—при¬ 

выкать. 

МапзиеГасіо, ГесІ, Гасіиш, 3, 
—дѣлать ручнымъ, укро¬ 
щать. 

Ехсіріо, ері, еріит, 3,—вы¬ 
нимать, принимать, пере¬ 
хватывать. 

5 АтрШшІо, іціз, і,—обшир¬ 

ность, величина. 

6 Соіциіго, зіѵі, виаш,— прі¬ 

искивать. 

ІаЬгиш, і, и.,—губа, край. 
Аг^епшт, і, п.,—серебро. 
Сігсшпсіийо, зі, зшп, 3,— 
заперѳсть кругомъ, обло¬ 
жить, окружать. 

Ериіиш, і, и.,—обѣдъ, пиръ. 
Росиіит, і, п.,—бокалъ, ча¬ 
ша. 


Третья порода состоятъ изъ тѣхъ [животныхъ], 1. 
которыя называются дикими быками. По величи¬ 
нѣ они немного меньше (=ниже) слона, и [об¬ 
ладаютъ] наружностью, цвѣтомъ и фигурой быка. 
Они отличаются (—у нихъ есть) большой силой 2. 
и проворствомъ и не щадятъ ни человѣка, ни 
звѣря, котораго они ^встрѣчаютъ. [Люди] убива- 3. 
ютъ ихъ, поймавъ (=пойманныхъ) съ боль¬ 
шимъ трудомъ (=старательно) въ ямахъ. Юно¬ 
ши закаляютъ (=укрѣшгяютъ) себя этой рабо¬ 
той и занимаются этимъ родомъ охоты; тѣ, ко¬ 
торые убиваютъ наибольшее количество [звѣрей], 
пріобрѣтаютъ большую славу по принесеніи ро¬ 
говъ въ народное собраніе въ видѣ доказатель- — 64 — 

4. ства (—которые служатъ доказательствомъ). Но 
даже будучи пойманы маленькими они не могутъ 
привыкать къ людямъ и сдѣлаться ручными. 

5. Но величинѣ, формѣ и внѣшнему виду ихъ рога 
(—величина, форма и внѣшній видъ ихъ ро¬ 
говъ) значительно отличаются отъ роговъ на- 

6. шихъ быковъ. Эти [рога], пріобрѣтаемые съ 
большимъ трудомъ (^усердно) они оправляютъ 
съ краевъ въ серебрѣ и употребляютъ ихъ на 
богатѣйшихъ пирахъ въ качествѣ бокаловъ. 


Примѣчанія» 

1 . Ма^пііінііп е—аЫ. Шші. 8 р ѳ с і е, с о 1 о г е, П- 
§ и г а—аЫ. диаііі. 

2. Е о г и ш—^еп. роззез. Сопзрехегип і—рѳгѣ для 
обозначенія повторяющагося дѣйствія. См. грам. § 204,2. 

3. Роѵѳіз—аЫ. іпзіг. С ар і о 8■—рагіісірішп сошігасіит. См. 
грам. § 188,1 .Нос 1 а Ь о г е—аЫ. іпзіг. ІпіегГесе- 
гипі—еле. прим. § 2 къ сопзрехѳгип*. Кеіаііз согпіЬиз— 
аЫ. аЬз. Т е з И т о п і о— <Ы. іт. и а ѳ=иі еае. Н а е е 
[согпиа] — асе. въ зависимости отъ сігситсішіипі 


ГЛАВА 29 


Слова. 


Егитепіит, і, п.,—хлѣбъ (въ 
зернѣ). 

Ѵегеог, ікз зит, 2,—опа¬ 
саться, бояться. 

2 Отпіпо,~всего, совсѣмъ, во¬ 
обще. 

Еесіііиз, из, га.,—возвраще¬ 
ніе. 


Тагеіо, 1,—замедлять, задер¬ 
живать, медлить. 

Шііпгаз, а, ига, ( прееосх - 
сш. отъ певстрѣчаю- 
щейся полож. иИег^) — 
самый отдаленный, послѣд¬ 
ній, крайній. 65 — 


Сопііп^о, іо*!, асіит, 3,— 
трогать, касаться, грани¬ 
чить, достигать. 

Ре§, «ІІ8, т..—нога, футъ. 

КезсЫо, іііі, іззит, 3,— 
разрывать, разламывать, 
разрушать, уничтожать. 

3 Ех кет из, а, нт, (прев. ст. 
отъ ехіег),—крайній, но- 
слѣднііі. 

Тиггш, із, Г.,—-башня. 

ТаЬиІапші, і, и.,—ноль, ярусъ, 
этажъ. 

Тиеог, іііі8 зит, 2,—смот¬ 
рѣть, наблюдать, охранять, 
защищать. 

РгаѳГісіо, іесі, Гесіиш, 3, — 
ставить надъ, дѣлать на¬ 
чальникомъ. 


4 Маіигезсо, піі, —3,—созрѣ¬ 

вать. 

Іпс-іріо, сері, серіиш, .3,— 
начинать, приступать, нред- 
ирнннмать. 

Раіео, иі,—2,—быть откры¬ 
тымъ, простираться. 
Оррогіишіаз, аііз, Г.,—удоб¬ 
ство, благопріятность. 
Ргоіісіо. Гесі. Іесіиш, 3,— 
успѣвать, содѣйствовать. 

5 Мопео, иі, ііит, 2,—напоми¬ 

нать, предостерегать, 
Ргосиі,—далеко, вдали, изда¬ 
ли. 

ЗіріГісаііо, оніз, Е,—показа¬ 
ніе. знакъ. 

СопГезІіш,—немедленно, тот¬ 
часъ. 


Послѣ того какъ Цезарь узналъ черезъ убій- 1. 
скихъ лазутчиковъ, что свебы удалились въ лѣса, 
онъ, опасаясь недостатка въ хлѣбѣ, ибо, какъ 
мы выше упомянули, всѣ германцы очень мало 
занимаются земледѣліемъ, рѣшилъ не итти даль¬ 
ше; но, чтобы не избавить враговъ (=уиичто- 2. 
жить у враговъ) отъ страха, что онъ вернется 
(=его возвращенія), а также чтобы задерживать 
ихъ вспомогательныя войска, онъ, отведя назадъ 
войско, разрушаетъ на двѣсти футовъ въ длину 
крайвюю часть моста, которая примыкаетъ (= 
граничитъ) къ убійскому побережью (—берегамъ 
убіевъ), а на [другомъ] концѣ моста онъ ста- 3* 
витъ башню въ .четыре яруса; кромѣ того, онъ 
располагаетъ [тамъ] стражу изъ двѣнадцати ко- 


э — 66 — 


гортъ для охраны моста и [вообще] защищаетъ 
это мѣсто большими укрѣпленіями. Начальникомъ 
надъ этимъ мѣстомъ и стражей онъ назначил- моло. 

4. дого Гая Волькація Тулла. Онъ же самъ, когда хлѣб- 
началъ созрѣвать, отправился на войву съ Ам- 
біоригомъ черезъ ардуэнскій лѣсъ,—самый боль¬ 
шой во всей Галліи, который тянется отъ бере¬ 
говъ Рейна и предѣловъ треверовъ до [области] 
вервіевъ и простирается въ длину болѣе, чѣмъ 
на пятьсотъ миль; а Люція Минуція Базиля онъ 
отправляетъ со всей конницей впередъ, [чтобы 
попытаться], не можетъ ли онъ что-либо успѣть 
быстротой движенія и вслѣдствіе благопріятности 

5. случая (з=времени); онъ уговариваетъ [его], 
чтобы онъ препятствовалъ появленію огней въ 
лагерѣ (=чтобы появлялись огни), дабы издали 
не было [видно] никакого знака его прибытія, 
ж прибавляетъ (^говоритъ), что онъ [самъ] 
немедленно пойдетъ за нимъ. 

Примѣчанія. 

1. С о ш р е г і і—рег?. іші. при ро5кдиат. См. грам. § 204Д. 
ф и о Л—саизаіе. А^гісиііигае— Йаі. прп зшйепк. 

2 . Не <Ши 5—^ѳп. въ завис, отъ текши. ВагЬагіз— 
4аі. при іоііегѳк. См. ірам. § 136, прим. 1. Ресіит. 
(Іисепіогат—&еп. диаШ. 

3. Тиггіт— асе. вмѣсто іиггет. См. 'ірам. § 23,1. Та. 
Ьиіаіогит чиаігиог—$еп. чиаі. СоЬогііит <1 и. 
о 4 ѳ с і т—^ѳп. диаШ. Еі 1 о с о ргаезіеііочіі е—4аі; # 
при ргае&сіі. 

4. Си т — Шзіогіспт. МіПЬиз д и і п & е п ( і з—аЫ вмѣ¬ 
сто вин. протяженія вслѣдствіе опущенія диат при атрііиз 
хотя можно было бы оставить вин, п. См. прим. гл. 7 
§ Я. М і 11 в— римская миля=1 вер. 2'іО саж. 8 і.,.. — 67 


р о з з е і — въ зависимости отъ подразумѣваѳмаго гл. пытать¬ 
ся. См. ірам. 231 : 3; прим. 4. 

5. II і— оЫесйтшп. N е—ііпаів. 8 и Ь з е ц и і—М. ргаез. 
вмѣсто Гці. для выраженія того, что дѣйствіе послѣдуетъ 
немедленно. 


ГЛАВА 30. 

Слова. 


1 Сопіга,—противъ, напротивъ. 

Іпоріпапз, пііз, —неожпда- 

ющій. 

ВергеЬепДо, <1і, зит, 3,— 
схватывать, захватывать. 

Ішіісішп, і, п.,—объявленіе, 
показаніе, доносъ. 

Сопіепйо, (іі, іит, 3,—натя¬ 
гивать, напрягать, состя¬ 
заться, спѣшить. 

2 Еогіипа, ае, — судьба, 

счастье, участь. 

Сит.... іит,—какъ.... такъ. 

• АссЫо, (іі,—3,—припадать, 
приходить, случаться. 

Іпсаиіиз, а, ит,—безпечный, 
неосторожный, непредви- 
дѣнный. 

Ітрагаіиз, а, ит,—неприго¬ 
товленный, неснабженный. 

АЁГѳго, аііиіі, аііаіит, !егге, 
—приносить, приводить. 

Іпзігитепіит, і, т.,—при¬ 
надлежность, орудіе. 

Егіріо, гіриі, геріит, 3,—вы¬ 
рывать, отнимать. 

ШіаѳДа, ае, I.,—дорожная 
карета. 


Е^ии8, і, т.,—лошадь. 
ЕіТп^іо, &і, &Нит, 3,—убѣ¬ 
гать, избѣгать. 

3 СігсишсІОз <іѳ(Іі. ііаіит, 1,— 

ставить вокругъ, окружать. 
Ботісіііиш, і, и.,—житель¬ 
ство, жилище. 

Ѵііо, 1,—избѣгать, уклонять¬ 
ся. 

Аезіиз, из, т.,—жаръ, зной, 
Рѳіо, іѵі, ііит, 3,—искать, 
про сить. 

Сошез, Ш$, т. ; —сопровожда¬ 
ющій, товарищъ; множ. 
свита. 

Ратіііагіз, е,—домашній, дру¬ 
жескій, другъ. 

Апощзіиз, а, ит,—узкій, тѣс¬ 
ный. 

Раиіізрег,— недолго, немного. 

4 Те&о, хі, сіит, 3,—покры¬ 

вать, скрывать, прикры¬ 
вать. 

ЗиЬео, іі, ііит, іге,— итш 
подъ, пѳдходить, подвергать¬ 
ся. — 68 — 


1. Базиль дѣлаетъ, какъ было приказано. Быстро 
и противъ, ожиданія всѣхъ совершивъ путь, онъ 
неожиданно (=неожпдающихъ) захватываетъ мно¬ 
гихъ въ поляхъ; по ихъ показанію онъ напра¬ 
вляется къ самому Амбіоригу въ то мѣсто, въ 
которомъ (=въ каковомъ мѣстѣ) онъ, какъ гово¬ 
рили, находится съ малочисленной конницей. 

2. Счастіе много значитъ какъ во всѣхъ дѣлахъ 
[вообще], такъ и въ военномъ дѣлѣ [въ частно¬ 
сти]. Ибо, какъ [съ одной стороны], благодаря 
особенному (—большому) случаю, произошло то, 
что онъ [Базиль] напалъ на самого [Амбіорига], 
неосторожнаго и даже неподготовленнаго, а его 
появленіе было замѣчено всѣми, прежде чѣмъ 
дошло извѣстіе [объ этомъ], такъ [съ другой 
стороны] было великимъ счастьемъ и то, что 
онъ самъ избѣжалъ смерти, послѣ того какъ 
отняты были всѣ военные снаряды (=принад- 
лежности), которые онъ имѣлъ при себѣ, и ког- 

3. да были захвачены повозки и лошади. Но это 
случилось только потому, что его спутники и 
друзья нѣкоторое время выдерживали натискѣ 
нашей конницы въ узкомъ мѣстѣ, такъ какъ 
зданіе было окружено лѣсомъ, какъ почти [всѣ] 
жилища галловъ, которые во избѣжаніе жары 

4. ищутъ близости лѣсовъ и рѣкъ. Во время сра¬ 
женія кто-то изъ своихъ посадилъ его на коня, 
а онъ бѣжавъ скрылся въ лѣса (=бѣгущаго 
скрыли лѣса). Такимъ образомъ, судьба сыграла 
большую роль (=много значила) и в въ томъ, 
что онъ подвергся опасности, и въ томъ, что 
онъ избѣжалъ [ея]. — 69 — 

Примѣчанія» 

1. I и (1 і е і о—аЫ. шоііі. О, и о і п 1 о с о=іп еыга Іосим, 
<[ио. 

2. II і—сопірагаііѵит, которому соотвѣтствуетъ зіс. М а ^ п о 
саз и—аЫ.. саизае. И і—сопаес. А Ь о ш п і Ь и з—аЫ. 
атісіогіз. V і (1 ѳ г в ѣ и г—соп. въ завис, отъ и*, какъ и іп- 
сісіегеі. АіТеггоіиг—соп. въ завис, отъ ргішріаш. Ма^пае 
I о г і и п а е— ^еп. ^иа1. Ірзит еГГи^ег е— асе. с. іпГ., 
служащій подл, при іціі Гогіітаѳ. 

3. ф и о (1—саизаіе. А е <П П с і о сігсипніаі о—аЫ. аЬз. 
саизае. 

4. Н і з: сотШЬпз ГатШагіЬиз(Ціе АтЬіогі&із. 


ГЛАВА 31. 

Слова. 


1 Шісішп, і, п.,—судъ, су¬ 

жденіе, размышленіе, умы¬ 
селъ. 

Сошіисо. хі, сіит, 3,— сво¬ 
дить, собирать, соединять. 
Бііпісо, 1,—бороться, сра¬ 
жаться. 

Ехсішіо, зі, зшп, 3,—исклю¬ 
чать, не допускать, не поз¬ 
волять. 

Керѳпііпиз, а, шп,— внезап¬ 
ный, неожиданный. 

Сгейо, М, (ііішп, 3,—пору¬ 
чать, довѣрять, считать. 

2 Сѳгіе,—навѣрно, ноложптсль- 

но. 

Сопзиіо, Іиі, Иига, 3,—совѣ¬ 
щаться, спрашивать совѣта; 
съ дат. заботиться. 


СоиГтепз, пііз, — смежный, 
безпрерывный. 

Раіиз, пііз, і,—болото- 

3 Іпзиіа, ае, Г.,—островъ. 
Аезіиз, из, пц—жаръ. ки¬ 
пѣніе, волненіе; морскія 
волны, приливъ. 

4 Едгебіог, еззиз зит, 3,—вы¬ 

ходить, выступать. 

5 Бітісііиз, а, ит,— половин¬ 

ный; аіткііа рагз,—поло¬ 
вина. 

Іпео, іі, Пит, іге,--вступать, 
начинать, предпринимать. 
Аеіаз, аііз, Г,—время, жизнь, 
возрастъ. 

Сопіісіо, Іесі, Гесіиш, Я, — 
совершать, оканчивать, при¬ 
водить къ концу, уничто¬ 
жать, изнурять. (Ргех, сіз ),—только <Ы. и Тахиз, і, тисъ, тисовое 
аЫ.; множ, ргесез,—прось- дерево, 

ба, мольба. Ехапіто, 1,—лишать жизни. 

Бо^ог, 1,—отклонять, мо¬ 
лить, проклинать. 

1. Трудно сказать (=сомнительно), съ умысломъ 
ли Амбіоригъ не стянулъ своихъ войскъ, пото¬ 
му что онъ не считалъ нужнымъ (=считалъ, 
что не слѣдуетъ) вступать въ бой, или потому, 
что время не позволяло ему [этого] и ему помѣ¬ 
шалъ внезапный приходъ войскъ, такъ какъ ояъ ду- 

2. малъ, что остальное войско идетъ за нимъ. Но 
несомнѣнно то, что (=навѣрео) овъ, разославъ 
по областямъ вѣстниковъ, ириказалъ каждому 
заботиться о себѣ. Одни (=часть) изъ нихъ 
бѣжали въ ардуэнскій лѣсъ, другіе (=часть) въ 

3. непроходимыя (^безпрерывныя) болота; тѣ, ко¬ 
торые были ближе всего къ океану, скрылись 
на островахъ, которые обыкновенно образуются 

4. приливами (^образуютъ приливы); многіе, вы- 
шедиш изъ сводхъ областей, нашли пристани¬ 
ще (=довѣрили себя и все свое имущество) у 

5. совершенно чужихъ [людей]. Ёатуволькъ, царь 
половины Эбуроновъ, который вмѣстѣ съ Амбіо- 
ригомъ принялъ рѣшеніе [возстать], изнуренный 
уже годами, не будучи въ состояніи (=такъ 
какъ онъ не могъ) переносить бремя (=трудъ) 
войны или бѣгства, прокляквши всѣми прокля¬ 
тіями Амбіоригэ, который былъ виновникомъ 
этого рѣшенія, лишилъ себя жизни тисовымъ 
ядомъ (=тисомъ), котораго имѣется большое 
количество (—обиліе) въ Галліи и Германіи. 
— 71 — 

Примѣчанія. 

1. ІиЛісіо—аЫ. гасхіі. N6 ап —вводитъ двойной во¬ 
просъ. См. ірам. § 242. С о іні и х е г И—соп. въ ковв. 
вопросѣ, зависящемъ отъ биЫит езі. (} и о іі—еапзаіе. 
Ехізіітагі і=ехі$іігааѵегИ. Т е т ро г е е х с 1 и з и з 
е і а <1 ѵ е п і и р г о Іі і Ь і і и 8—лучше перевести дѣй¬ 
ствительнымъ зал. С и га—саизаіе. 

2. и о г и га—<геп. рап. 

3. О с е а іі о—(Іа*. прп ррохіші. I п 8 и 1 і $—аЫ. С о п з и е- 
г и іі *=сопзиетегипі—регГ. ргаев. 

5. Си га—саизаіе. (і и і=еит і$, и потому соп. Т а х о— 
аМ. ІП8ТГ.: іахшз—тисовое дерево: здѣсь разумеется ядъ. 
который заключается въ ягодахъ этого дерева. 


ГЛАВА 32 

Слова. 


1 Ішіісо, 1.—судить, обсу¬ 

ждать, считать, признавать. 

2 Ехріого, 1,—изслѣдовать, вы¬ 

вѣдывать. 

фиаезііо, опіз. Гразспра¬ 
шиваніе, допросъ, изслѣ¬ 
дованіе. 

Саріітиз, а, ига., —взятый въ 
плѣнъ, плѣнникъ. 

Ѵіоіо, 1,—нарушать, осквер¬ 
нять, опустошать. 

№е$о, 1,—отрицать, говорить 
что не, отказывать. 

3 ВЫгіЬио, иі, пшга, 3,— раз¬ 

дѣлять, распредѣлять 

4 Сазіеііига, і, п.,— укрѣплен¬ 

ное мѣсто. 

Сопзібо, еііі, еззига. 3,—са¬ 
диться, расположиться. 


5 РгоЬо. 1,—одобрять, считать 

удобнымъ. 

Іпіе^ег, а. ши,—нетронутый, 
неповрежденный, цѣлый. 
Мапео, пзі, пзшп, 2,—оста¬ 
ваться, пребывать. 

ЗиЫеѵо, 1.—приподнимать, 

иоддерживать, облегчать. 
Ргохіте,—весьма близко, не¬ 
давно. 

СопзсгіЬо. рзі, ріиш, 3,—за¬ 
писывать, набирать, со¬ 
ставлять. 

6 АНгіЬио. иі, иіиш, 3,—при¬ 

суждать, давать, отводить, 
назначать. 
— 72 — 


1. Сегны и кондрузы, причисляемые къ герман¬ 
скому племени (—изъ племени и числа герман¬ 
цевъ) и живущіе (=которые находятся) между 
эбуронами и тренерами, отправили къ Цезарю 
пословъ съ просьбой не считать ихъ въ числѣ 
враговъ и не думать, что всѣ германцы, живу¬ 
щіе по сю сторону Рейна, дѣйствуютъ за одно 

(—у нихъ германцевъ. одно дѣло): они-де 

совсѣмъ не думали о войнѣ и не посылали ни- 

2. какихъ вспомогательныхъ войскъ Амбіоригу. Це¬ 
зарь, разузнавъ дѣло путемъ разспросовъ плѣн¬ 
никовъ, отдалъ приказъ, что если къ нимъ со¬ 
берутся послѣ бѣгства какіе-либо эбуроны, то 
чтобы они были доставлены назадъ къ нему; 
онъ сказалъ, что не будетъ опустошать ихъ вла- 

3. дѣніи, если они будутъ такъ поступать. Затѣмъ, 
раздѣливъ войско на три части, онъ собралъ 

4. обозы всѣхъ легіоновъ въ Адуатуку. Это —на¬ 
званіе укрѣпленнаго мѣста. Оно находится почти 
въ серединѣ области эбурояовъ, гдѣ расположи- 

5. лись на зимовку Титѵрій и Авруякулей. Это 
мѣсто онъ находилъ удобнымъ какъ по другимъ 
причинамъ, такъ и потому, что укрѣпленія про¬ 
шлаго года остались неповрежденными, что (=такъ 
что) облегчало работу солдатамъ. Для защиты 
обоза онъ оставилъ четырнадцатый легіонъ,— 
одинъ изъ тѣхъ трехъ, которые онъ недавно 
набралъ (^набранные) и перевелъ изъ Италіи. 

6. Онъ ставитъ начальникомъ надъ этимъ легіо¬ 
номъ и лагеремъ Квинта Туллія Цицерона и 
даетъ ему двѣсти всадниковъ. 
Примѣчанія. 

1- 0 г а Л и га—зиріпит, служащій для обо значенія цѣля 

послѣ глаголовъ движенія; вмѣсто него можно ставить иі 
Гіпаіе, вин. ^егишііі съ предлогомъ а<1, род. §егишІ. съ са- 

иза. См. громъ § 196, а. N е $ е і п Ь о $ і і и ш. 

аихіііашізізз е—косв. рѣчь. О т и і и ш . О е г ш а- 
ио гига—§ел. роззезз. 

2. ^иаѳзііопѳ—аЫ. іпзіг. Соптеиіззеи I—соп. 

ріизцргі. вмѣсто недостающаго соп. ГиЬ. II. Л<і зе=а<3 
Саезагепі. И і—оЬі. въ завис*, отъ ітрегаѵН. Рвсіззепі 
—см. прим, къ сопѵѳпіззеііі. 

5. Сит Іиш—какъ такъ. .Ее 1 іци і з геЬиа— 

аЫ. саизаѳ. ф и о <1—саизаіѳ. II і—сопзесіШшн. Ргаѳзі- 
<1 іо—<Ы. Гіпаііз. ІтрейішвііНз—<1аі. с-оттосіі при 
геііфдіі Сопзсгіріаз—рагіісірішп сошшісіиш. См. 
грам. § 188, в. 1. 

6. Еі Іе&іопі сазігізфіе—йаі. въ зависим, отъ ргаеЯсН. 


ГЛАВА 33. 

Слова. 


1 РагЬіо п рагііог. 4,—дѣлить, 

раздѣлять. 

Ѵегзиз,—къ, по направленію 
къ. . 

2 Абіасео, 2,—лежать подлѣ, 

прилегать, быть смежнымъ. 
Вероріііог, 1,—опустошать, 
разорять. 

3 Іпйио, ихі, исіиш, 3,—вте¬ 

кать, вливаться, вторгать¬ 
ся. 

Аи&о, 4,—слышать. 

4 Біасейо, ззі, ззига, 3.—рас¬ 

ходиться, уходить, удалаться. 


Кеѵегіог, гзиз зига, 3.—по¬ 
ворачивать назадъ, возвра¬ 
щаться. 

СоиЛгшо. 1,—скрѣплять, ут¬ 
верждать, увѣрять. 

БеЬео, иі, ііиш, 2,—быть 
должнымъ, обязаннымъ. 

6 Ногіог, 1_, -побуждать, обод¬ 
рять, уговаривать. 

Союгаосіит, і, п.,—удобство, 
польза. 

Кигзиз, —назадъ, снова. 

Сошшипісо, 1,-сообщать; сит 
аіщио, —совѣтоваться. 


— 74 


1. Раздѣливъ войско, онъ приказываетъ Титу 
Лабіену отправиться съ тремя легіонами къ оке- 
аву оо направленію къ той части [области эбу- 
роновъ], которая прилегаетъ къ области менапі- 

2. евъ. Гая Требонія онъ посылаетъ съ равнымъ 
числомъ легіоновъ для опустошенія той страны, 
которая прилегаетъ къ владѣніямъ адуатуковъ; 

3. самъ съ тремя остальными [легіонами] онъ рѣ¬ 

шилъ итти къ рѣкѣ Шельдѣ, впадающей въ 
Маасъ, къ окраинамъ ардузнекаго лѣса (=къ 
крайнимъ частямъ.), куда, какъ онъ слы¬ 

шалъ, отправился Амбіоригъ съ малочисленной 

4. конницей. Уходя, онъ увѣряетъ, что вернется 
на седьмой день; онъ зналъ, что къ этому дню 
слѣдовало выдавать хлѣбъ тому легіону, врто- 

5. рый оставался на мѣстѣ охраны. Лабіева и Тре¬ 
бонія онъ уговариваетъ вернуться къ этому 
дню, если они сумѣютъ сдѣлать {это] съ поль¬ 
зой для государства, чтобы, устроивъ совѣща¬ 
ніе (—сообщивъ планъ) и разузнавъ намѣренія 
враговъ, они могли снова начать войну инымъ 
способомъ (=принять другое начало войны). 

П римѣчаэія. 

1. Т і і и т Ь а Ь і ѳ іі и т р г о П с і 8 с і— асе. с. іпГ. въ 
завис, отъ іиЬеі. М ѳ п ар і о 8—названіе народа вмѣсто 
названія страны. 

3. 8 саШею —въ дѣйствительности рѣка Шельда не впа¬ 
даетъ въ Мансъ и здѣсь вѣроятно, имѣется въ виду рѣка 
ЗаЬіз, притокъ Мааса. А г (I и е п п а о— водразумѣвается 
зііѵае. 

4. I іі р гае 8І (По—іп Іосо ргаозііііі, т. е.. іи сазіеііо 
Аіінаіиса. 
— 75 — 


5. К е і р и Ы і с а е— <іаі. соптюйі. С о т т о (1 о— <іаі. 
йпаііз. Кетѳгіапіи г—соп. въ зависимости отъ подра¬ 
зумеваемаго пря ІюгЫиг иі оЫ. II і—Япаіе. 


ГЛАВ А 34. 

Слова. 


1 Бізрег&о, зі, зшп, 3,— раз¬ 

сыпать, разсѣивать, разбра¬ 
сывать, распространять. 

2 УаІІез, із, ц—долина. 

АМо, МІ (Шига, 3.—уда¬ 
лять, скрывать. 

Зііѵезігіз, е,—лѣсной, лѣси¬ 
стый. 

ІтретШиз, а, ши,— которому 
что-н. мѣшаетъ, предста¬ 
вляющій препятствія, труд¬ 
ный. 

Ойего, оМиІі, оЫаіиш. оЙег- 
гѳ,—представлять, предла¬ 
гать, доставлять. 

3 Ѵісіпііаз, а*і$, і‘.,—сосѣдство, 

сосѣди. 

Ші§епііа, ае, і 1 .,—стараніе, 
точность, аккуратность. 

йесрііго, зіѵі, зіпіт, 3,— 
отыскивать, требовать, спр і- 
шивать. 

ІІпіѵегзиз, а, ши,— весь, об¬ 
щій. 

Сопзегто, 1,—сохранять, со¬ 
блюдать. 

4 Еѵосо, 1,—вызывать, пригла¬ 

шать, привлекать. 


Іпсегіоз. а, шп,—невѣрный, 
неопредѣленный, ненадеж¬ 
ный. 

Осей Низ, а, ит,—скрытый, 
тайный. 

СопГегсіо. зі, (ига, 4,—туго 
набивать, сбивать въ кучу. 

5 Ке^оііит, і, п.,— занятіе, дѣ¬ 

ло. 

$1ігрз, різ, 1*.,—нижняя частъ 
дерева, основаніе, поколѣ¬ 
ніе, родъ. 

Зсеіегаіиз, а, шп,—преступ¬ 
ный. нечестивый, злодѣй¬ 
скій. 

Вішігіо, зі, ззшп, 3,—рас¬ 
пускать, разсылать. 

Бібисо, хі, сіиіп. 3,—разво¬ 
дить, растягивать, раздро¬ 
блять. 

6 Мапіриіиз, і, ш ,—горсть,. 

манипулъ, (отрядъ солдатъ. 
і зо легіона). 

Розгиіо. 1,—требовать, про- 
епть. 

ІпзЫіог, 1, —быть въ засадѣ, 
иодстерегать, строить козни. 

Везши, йіі, еззе, — недоста¬ 
вать. — 76 — 


7 Роііиз,—лучше, скорѣе. 

Яосео, иі, ііиш, 2,—вредить, 
причинять вредъ. 

Ргаеіегтіііо, зі, 8зит, 3,— 
пропускать, упускать. 

Шсі8сог, иКиз зиш, 3,— 
мстить, наказывать. 

Аг(іео, зі, вит, 2,—горѣть, 
пылать, страстно желать. 

Беігітѳпгшп, і. п.,—уронъ, 
потеря, пораженіе. 


8 Бігіріо, гіриі, герішп, 3,— 
разграблять, грабить. 

Ѣе&'іопагшз, а, ит,—легіон- 
ный. 

РегісШог, 1,—пробовать, рис¬ 
ковать, подвергаться опас¬ 
ности. 

СігситГиікіо, Ыі, Гизит, 3, 
— обливать, окружать со 
всѣхъ сторонъ. 


1. Какъ мы выше упомянули, [у непріятеля] не 
было никакого правильнаго войска (=гопредѣ- 
леннаго отряда), ни города, ни укрѣпленнаго 
мѣста, которое защищалось бы оружіемъ, [была 

2. только] разсѣянная во всѣ стороны толка. Ка¬ 

ждый располагался тамъ, гдѣ скрытая долина, 
или лѣсистая мѣстность, или непроходимое бо¬ 
лото представляли ему какую-нибудь надежду 
на защиту или спасеніе (=гдѣ каждому скры¬ 
тая. представляли. онъ располагался). 

3. Ѳти мѣста были извѣстны сосѣдямъ, и дѣло 
требовало большой осторожности [со стороны 
Цезаря] не въ отношеніи къ сохраненію всего 
войска въ совокупности (вѣдь со стороны 
устрашенныхъ и разсѣянныхъ не могло прои¬ 
зойти со всѣми вмѣстѣ никакой опасности), но къ 
сохраненію каждаго отдѣльнаго солдата; однако 
это обстоятельство касалось отчасти и бла- 

4. гополучія [всего] войска. Ибо съ одной стороны 
жажда въ добычѣ завлекала многихъ слишкомъ 
далеко, съ другой—лѣса со своими неизвѣстны- 

— 77 — 


ми и скрытыми путями мѣшали итти на врага 
(—наступать) вплотную (^сомкнутымъ). Если 5 
бы онъ желалъ покончить съ дѣломъ и уни¬ 
чтожить [это] злодѣйское отродье (=родъ пре¬ 
ступныхъ людей), то слѣдовало бы разослать 
больше отрядовъ и разъединить солдатъ; но если 6 
бы онъ желалъ удержать манипулы при знаме¬ 
нахъ, какъ требовалъ установленный порядокъ 
и обычай римскаго народа, то само мѣсто слу¬ 
жило бы варварамъ защитой, и у каждаго изъ 
нихъ вполнѣ хватало бы (=не недоставало) 
смѣлости втайнѣ устраивать засады и окружать 
разсѣянныхъ [римлянъ]. Сообразно съ такими 7 
затрудненіями (=какъ въ затрудненіяхъ этого 
рода) принимали всевозможныя мѣры предосто¬ 
рожности (^предвидѣли, насколько тщательно 
можно было предвидѣть), такъ что скорѣе 
упускали какой-нибудь [случай] повредить, чѣмъ 
наносили вредъ, сопровожадемый (=съ) какимъ- 
либо урономъ солдатъ, хотя всѣ пылали страстью 
къ мести. Цезарь разсыпаетъ въ сосѣднія го- 8 
сударства вѣстниковъ: надеждой на добычу онъ 
привлекаетъ всѣхъ къ разграбленію эбуроновъ, 
чтобы лучше жизнь галловъ въ лѣсахъ подвер¬ 
галась опасности, чѣмъ жизнь легіоннаго сол¬ 
дата (=чѣмъ легіонеый солдатъ), п вмѣстѣ 
еъ тѣмъ чтобы при напорѣ со всѣхъ сторонъ боль¬ 
шой массы (=когда большая толпа окружитъ ото¬ 
всюду) было уничтожено за такое преступленіе 
племя и даже имя государства. Быстро собира- 9 
ется со всѣхъ сторонъ большое число [галловъ]. — 78* — 

Примѣчанія. 

1. А г ш і з—аЫ. іпзіг. І)еГеп<іеге і—соп. См. грам. 

§ 237,2, в. 

2. Ргаезі(Иі. заіиііз—^еп. оЬі. въ завис, отъ зрѳш. 

3. У і с і и і * а й Ь и з—(іаі., вмѣсто ѵісіпіз. Ехѳгсііи 8— 
^еп. при зишта. ІІпіѵегзі з—(Іаі въ завис, отъ ассііѳгѳ. 
А с с і (1 е г і—опечатка вм. ассі<іеге. 

4. С о п Ге г і о $— асе. рагіісіріі сопіипсіі въ завис, отъ 
ргоЬіІеЬапі. 

5. V ѳ 11 е і—соп. ітрегіесіі вмѣсто ріиздргі., такъ какъ здѣсь 
высказывается дѣйствіе, противоположное тому, что было; 
см. грамм. § 231,3. ітрегіѳсішп объясняется тѣмъ, что 
авторъ представляетъ для жпвостп рѣчи прошедшее, какъ 
настоящее. Е г а п і— іші. вмѣсто русскаго сосіагат. накл. 
См. грам. § 209. 

6. Кѳцие ііеегаі— два отрицательныхъ понятія для уси¬ 
ленія утвержденія; такое явленіе иаз. Іііоіез. 

7. Б і 1 і §■ е п й а —аЫ. тосіі. Ргоѵібѳгі иргоѵісіе- 
Ь а і и г страд, форма въ безличномъ выраженіи. И і—сопзе- 
сіШушп. 

8. 8 р е—аЫ. іішг. II і—йпаіѳ. Рго і а 1 і Іасіпог ѳ— 
за истребленіе 15 римскихъ когортъ, бывшихъ подъ началь¬ 
ствомъ Сабина и Котты. 


ГЛАВА 35. 


Слова. 


1 Сего, 88І, зіит, 3 ,—носить, 

вести, совершать. 

Арреіо, іуі, ііиш, 3,—хва¬ 
тать, домогаться, нападать, 
наступать, приближаться. 

2 Ніе,—здѣсь, въ этомъ дѣ¬ 

лѣ. 

3 Шзіро, 1,—разсыпать, раз- 

сѣвать. 


4 Шіго,—по ту сторону, сверхъ 
того. 

6 Каііз, із, Г.,—плотъ, судно. 

Ыга,—внизу, ниже. 

Регйсіо, Іесі, іесішп, 3.— 
совершить, сдѣлать, устро¬ 
ить. 

Спріііиз, а, ит,—жаждущій, 
жадный. — 79 — 


7 Іпѵііо, 1,—приглашать, при¬ 
влекать, увлекать. 

Могог, 1,—мѣшкать, замед- 
медлять, задерживать. 

фиаего, зіті, зіиіга, 3,—ис¬ 
кать, стараться узнать, 
епрашпвать. 

Ргоіісізсог, іесіиз зшп, 3,—• 
отправляться. 

Керегіо, герегі, гіига, 3,— 
находить, узиавать. 

$ Тепиіз, е,—тонкій, ничтож¬ 
ный. 

$ес*ог, 1,—слѣдовать, доби¬ 
ваться. 


Ьісеі, Іісиіі. 2,— (безличіе.) : 
позволено 

ГогНтаіиз, а, шп,— счастли¬ 
вый, богатый. 

Нога, ае, Г.,— часъ. 

9 Сіп^о, пхі, псіаш, 3,—опоя¬ 
сывать, окружать. 

Е^геіііог, е^геззиз зиш, 3,— 
выходить. 

10 Капсізсог. пасіиз [папскія] 
зиш, 3,—доставать, нахо¬ 
дить. 

Бих, сіз, пц—вождь, про¬ 
водникъ. 


Это совершалось во всѣхъ частяхъ [владѣній] 1. 
эбуроновъ; приближался седьмой день, а къ 
этому дню Цезарь рѣшилъ вернуться къ обозу 
и [своему] легіону. Въ этомъ дѣлѣ можно было 2. 
узнать, что значитъ счастье на ввйнѣ, и сколь¬ 
ко случайностей оно приноситъ. Какъ мы ука- 3. 
зали выше, у разсѣяныхъ и напуганныхъ вра¬ 
говъ не было никакого войска (=отряда), ко¬ 
торое могло бы подать хоть малый поводъ къ 
страху. Черезъ Рейнъ доходитъ до манцевъ 4. 
слухъ, что разграбляютъ эбуроновъ (=разгра- 
бдяютея эбуроны) и что сверхъ того призываютъ 
всѣхъ (=всѣ призываются) къ добычѣ. Су- 5. 
гамбры, которые живутъ ближе всѣхъ къ Рей¬ 
ну, и которые, какъ мы выше сообщили, при¬ 
няли (=которыми.... были приняты) къ себѣ 
послѣ бѣгства тенктеровъ и узипетовъ, собира.- 
ютъ двѣ тысячи всадниковъ. Они перепра- 6, — 80 


вляются черезъ Рейнъ на корабляхъ и плотахъ 
на тридцать тысячъ шаговъ ниже того мѣста, 
гдѣ былъ построенъ мостъ и гдѣ былъ оста¬ 
вленъ Цезаремъ гарнизонъ; сперва они напада¬ 
ютъ на владѣнія эбуроновъ: они захватываютъ 
многихъ, разсѣявшихся вслѣдствіе бѣгства [въ 
разныя стороны], и овладѣваютъ большимъ ко¬ 
личествомъ скота, до котораго варвары очень 

7. жадны. Увлекшись добычей, они идутъ далѣе 
впередъ. Ни болота, ви лѣса не удерживаютъ 
ихъ, рожденныхъ въ войнѣ и разбояхъ. Они 
разспрашиваютъ у плѣнниковъ, въ какихъ мѣ¬ 
стахъ находится Цезарь; они узнаютъ, что онъ 
ушелъ довольно далеко, и что все войско [так- 

8. же] ушло. Тогда-то одинъ изъ плѣнниковъ ска¬ 
залъ: «Зачѣмъ вы добиваетесь этой жалкой и 
ничтожной добычи,— вы, которымъ уже возмож¬ 
но стать весьма богатыми? За три часа вы мо¬ 
жете вридти въ Адуатуку: туда римское войско 

9. собрало все свое имущество; войска [тамъ] такъ 
мало (=столько), что даже стѣна не можетъ 
быть защищена [ими] со всѣхъ сторонъ (ок¬ 
ружена) и никто не осмѣливается выйти изъ-за 

10. укрѣпленій >. Воодушевляемые этой надеждой 
(=когда представилась эта надежда), германцы 
оставляютъ въ потаенномъ мѣстѣ добычу, кото¬ 
рую они раньше пріобрѣли; сами они направля¬ 
ются въ Адуатуку, пользуясь тѣмъ же самымъ 
проводникомъ, по дьему указанію они это уз¬ 
нали. — 81 — 

Примѣчанія. 

2. Роззіі еі аГІега і—соп. въ косв. вопросѣ. Р о і ц і і 
безлично, поэтому с о ^ и о з с і— раззіѵ. См. ірам. § 177,2 . 

3. Біззірайз ас регіеггйіз Ъозіііміз—аМ. 
аЬз. или (іаі. роззезз. въ завис, отъ егаі. А ГГ о г г е і— 
соп въ завис, отъ (рте— пі (сопзес.) еа. 

4. В і г і р і ЕЬигопез а Ц и е о т и е з е ѵ е с а г і— 
асе. с. іпГ. 

о. К Ь. е п о—баі. ври ргохіті. А ^иіЬи8—аЫ. аисіогів. 
К е с е р і о з— подразум, еззѳ. 

6. N а ѵ і Ь и з г а і і Ь и з (| и е— аЫ. іпзіг. Т гі § і и іа 
т і 1 і Ь и 8—аі)]. теизигае. В і з р е г з о з—рпгіісіріиш соп- 
іітсіит. С и і и з— &ен. въ завис отъ сирйііззіші. 

7. Ргаесіа— аЫ. саизае. 8 і і— ссп. въ косв. вопросѣ. 
Со&позсип 1,—равняющееся по значенію предшествующему 
герегіипі, можно оставить безъ перевода. 

8. Г о г і и п а і і з з і т о я—асе. Если при Іісеі есть датель¬ 
ный лица, то имя, присоединяемое къ іпПп. стаился обык- 
вевевно въ дат. п.,— рѣже въ винительномъ. См. щт. 
§ 178, прим. ТгіЬиз Іюгіз — аЫ. іетрогіз на вопросъ, 
но сколько времени? См. цшм. {5 159, прим. 2 . 

Р г а е з і (I і 3— |г<-п. ^^іап^і^м^;8. Г I—сопзес. 

10. (Ьд а т —относится къ слѣдующему цгаеЛат. Гп <1 і- 
■ с і о— аЗіІ. тс(3і. 


Г Л АВА 3(5. 


Слова 


1 Ргаі-серіипі, і, п.,—предписа¬ 
ніе, наставленіе. 

Саіо, опій, ш.,— служитель 

!1})Н сГіОЗѢ. 

ВШ'іііо, і'ізііз зит 3,—не до¬ 
вѣрять, сомнѣваться. 

$е г то, І, ~ со Олю дать, сох ра¬ 
нят],. 


Репном.,!, ѵі. іиш. 2,—приво¬ 
дить въ движеніе, побуждать. 

Ѵох. сіз, (‘..— голосъ, звукъ, 
слово. 

Рагіешіа, не. Г..—преторпѣ- 
мааіе, терпѣніе. 

Оозеззіо. оіііз. Г..—осада, об- 
л нженіе 


6 


Зідиійега,—есдп только, такъ 
какъ. 

Орропо, розиі, розііиш, 3,— 
ставить прошвъ. 

Беіѳо, еѵі, еіига, 2 ,—уни¬ 
чтожать, разрушать. 

ОІГегкіо, (Іі, зшп, 3,—уда¬ 
рятъ, обижать, исиыгы- 
вать несчастій. 

Ргишеиіог,!,--добывать хлѣбъ, 
провіантъ для воііска. 

80503 , ѳііз, Г.,—посѣвъ, за¬ 
сѣянное иоле. 


3 Ае^ег, а, шп, —боіьной. 

Зраііит, і, іц—пространство, 
пр шежугокъ. 

Сонѵаіезео, таіиі,—3,—выз¬ 
доравливать, поправ іятся. 

Ѵѳхіііит, і, п.,—знамя. 

Іитепіат, і, п.,—вьючное 
животное. 

ЗиЬзЫо, зеііі, зѳззшп, 3,— 
присѣдать, располагаться, 
оставаться. 


1. Цицеронъ, который во воѣ предшествующіе 
дни по приказанію Цезаря держалъ солдатъ въ 
лагерѣ подъ строгимъ набдюденіеиъ (=гоъ вели¬ 
чайшимъ стараніемъ) и ни одному даже обозно¬ 
му не позволялъ выйти изъ укрѣпленій, сталъ 
на седьмой день сомнѣваться (=оомяѣваясь), 
что Цезарь сдержитъ обѣщаніе относительно 
числа дней: онъ слышалъ, что тотъ ушелъ 
слишкомъ далеко, а о его возвращеніи не было 

2. (=не доходило) никакой вѣсти; вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ былъ побужденъ словами тѣхъ, которые на¬ 
зывали его терпѣніе почти осадой, если даже 
не позволялось выйти изъ лагера; [наконецъ] 
онъ неожидалъ такого случая, чтобы (=никакого 
случая такого рода, вслѣдствіе котораго) можно 
было на пространствѣ трехъ тысячъ шаговъ 
подвергнуться опасности, въ то время какъ противъ 
разсѣянныхъ и почти уничтоженныхъ враговъ 
были выставлены девять легіоновъ и многочис¬ 
ленная конница; [аоэтому] онъ досылаетъ пять 83 — 


Еогортъ за провіантомъ (=для добыванія про¬ 
віанта) въ ближайшія пола, а между ними (— 
между которыми) и лагеремъ былъ всего одинъ 
холмъ. Многіе изъ легіоновъ были оставлены 3. 
больными; изъ тѣхъ же, которые выздоровѣли 
въ этотъ промежутокъ дней, около 300 посы¬ 
лаются вмѣстѣ подъ знаменемъ; сверхъ того, 

[за ними] слѣдуетъ съ разрѣшенія Цицерона 
(=такъ какъ было дано позволеніе) большое 
множество оГѵозныхъ служителей и огромное ко¬ 
личество вьючныхъ животныхъ, которыя оста¬ 
валась въ лагерѣ. 


Примѣчанія* 

1. С і с е г о. і іі 4 ѳ г о г а і —длинный періодъ §§ 1 и 2 въ 

воду н копіенія прідаточиыхъ преддолсеній иереданч въ рус¬ 
скомъ переводѣ въ видѣ нѣсколькихъ независимых ь предло¬ 
женіи. 0, и і— вм. сит еоисеззіѵит, потому с о и И п и і з- 
8 е ѣ и развит ѳззеі соп. О ш п е (Лез — асе. на 
вопросъ: какъ долги? Р г а о с ѳ р і і з—аЫ. саішо. ф и о <1 
—саизаіе N е ц и о п 11 а=еі шіііа. 

V о с і Ь и з— аЫ. саизаѳ. Ьісегоі—сои. въ косв рѣчи, за¬ 
висящей огъ нонатія (Іісбшіі, заключающагося въ словѣ 
арреИаЬаиі. 0, и о —вм. иі (сопзес) оо, потому р о 8 з е і— 
соп. Оізрѳгзі з.... 1і о з і і Ь и з —ііаі. въ зависимости отъ 
оррозіііз К г и т о п і а і и т— япріпит для выраженія цѣ¬ 
ли: См. гран. § ІЙ6, а. 

3. Рас іа р о і е 8 іаіе—аЫ. аЬ*. 

ГЛАВА 37. 

Слова. 

1 Іпіегѵепіо, пі, піит, 4,— Ргоііпиз,—прямо, неирерыв- 
дриходпть, вмѣшиваться. но, тотчасъ. 
— 84 — 


СпГ8П8, П8, т.,— бѣгъ, на¬ 
правленіе, ходъ. 

Весигаашіз, а, ига,—ори над¬ 
лежащій къ десятой части; 
рогіа бесипшіа,—задній 

входъ въ лагерь, заднія 
ворота. 

Іггитро, гирі, гиріига, 3,— 
вламываться, врываться. 

2 ОЬісіо, іесі, іесіиш, 3,—бро¬ 

сать навстрѣчу 

ѴаЛит, і, п.,—валъ, насыпь. 

Издие,— безпрерывно; івдиѳ 

во,—до того, до такой сте¬ 
пени. 

Теініо, іеіешіі, іеійііш, 3,— 
натягивать, растягивать, 
стоять лагеромъ. 

Мегсаіог, огіз, ш.,—купецъ. 

3 РегШгІю, 1,—проводить въ 

разстройство, въ смущеніе. 

біаііо, опіз, Г.,—стояніе, ка¬ 
раульный постъ, караулъ, 
стража. 

1 Аііішз, из, ш.,—проходъ, до¬ 
ступъ, входъ. 

5 Аедге,- неохотно, съ трудомъ, 
едва. 


Тиеог, ііиз, зиш, 2,— смот¬ 
рѣть, наблюдать, защищать. 

6 Тгерійо, 1, —боязінво бѣгать. 

туда п сюда, быть въ 
страхѣ, тревожиться. 
Одіаего, зіуі, зіішп, 3,—ис¬ 
кать, спрашивать. 

7 Сопіешіо, шіі, пішщ 3,—на¬ 

тягивать, требовать, у&ѣ- 
рять. 

8 КеІі^іо, оііІ8, Г.,—благочестіе, 

сомнѣніе, недоумѣніе. 

Ріп^о, пхі, сіиш, 3,—обра¬ 
зовать, изображать, вооб¬ 
ражать, вымышлять. 
СаІатНаз, аііз, Г.,—бѣдствіе, 
гибель. 

ОссЫо, сісіі. сазош, 3,—па¬ 
дать, погибать. 

Осиіііз, і, ш., —глазъ. 

9 ІПІІІ8,—внутри. 

10 Регпішро, гирі, гиріига, 3,— 
прорываться. 

Еііог, пізиз зиш, 3,—опи¬ 
раться, всѣми силами ста¬ 
раться. 

Айіюріог, 1,—ободрять, увѣ¬ 
щевать. 


1. Въ это самое время и ври такомъ [благопрі¬ 
ятномъ] случаѣ появляются германскіе всадники 
и прямо не останавливаясь (=тѣмъ самымъ 
ходомъ, которымъ пришли) пытаются ворваться 

2. въ лагерь со стороны заднихъ воротъ: такъ какъ 
съ той стороны былъ (^противолежалъ) лѣсъ, то 
они были замѣчены не прежде, чѣмъ прибли¬ 
зились къ лагерю, такъ что купцы, расно- — 85 — 


ложившіеся подъ валомъ, не имѣла возможности 
отступить. Наши, [ничего] не ожидая, встрево- 3, 
жены внезапнымъ нападеніемъ (=новымъ обсто¬ 
ятельствомъ), а когорта, [находившаяся] на стра¬ 
жѣ, съ трудомъ выдерживаетъ первый натискъ. 
Враги окружаютъ [лагерь] съ остальныхъ сто- 4. 
ронъ, [пытаясь], не сумѣютъ ла они найти ка¬ 
кой-либо доступъ. Наши едва защищаютъ воро- Ь. 
та, прочіе же входы защищаетъ само мѣсто и 
[искусственныя] укрѣпленія. Во всемъ лагерѣ 6. 
тревога (^тревожатся), д одинъ спрашиваетъ 
у другого о причинѣ смятенія; они не знаютъ 
(=ве предвидятъ), ни куда нести знамена, 
ни куда (=въ какую сторону) кому ит- 
ти. Одинъ объявляетъ, что лагерь уже взятъ, 7. 
другой увѣряетъ, что пришли побѣдители вар¬ 
вары, уничтоживъ войско и главнокомандующа¬ 
го; самое мѣсто наводитъ многихъ на суевѣрныя В. 
мысли (=многіе вымышляютъ себѣ изъ мѣста 
новыя сомнѣнія), и они представляютъ себѣ во¬ 
очію гибель Котты и Титурія, которые-де пали 
въ этой самой крѣпости. Вслѣдствіе такого все- 9. 
общаго страха (—такъ какъ всѣ были объяты 
такимъ страхомъ) среди варваровъ укрѣпляется 
мнѣніе, что внутри [лагеря] нѣтъ никакого от¬ 
ряда, какъ они слышали отъ плѣнника, Они 10 
всѣми силами стараются ворваться [туда] и са¬ 
ми себя убѣждаютъ не выпускать изъ рукъ та¬ 
кого счастья. 

Примѣчанія- 

1. Сазп— аЫ. сапзаѳ. Спг8п—аЫ. тойі. — 86 — 


2. О Ь і с с і і з 8 і 1 у і з—аЫ. аЬз. въ причинномъ смыслѣ. 

А р р г о р і и (] и а г е п і — соп.ітрег?:, вм іші ’регГ. послѣ поп 

ргіиз грпии. См. грам § 230,1 , в.. И і—сопзес. Т си<1е- 
’гопі—соп. по аіігасііо то«І1. См грам. 247. Кѳсі.рі- 
іліііі - §сп. іг* гиіи1іѵі въ завис. отъ ГасиІЫеіп. 

4. 8 і—ио ли въ завис, отъ подразумеваема го слова сопагі- 

( 08 : поэтому р о 88 6 ій— соп. См. грам § 231, прим. 4 . 

• 5. Ь о е п 8 — паіига Іосі. 

(>. Т о г і 8 с а 8 і г і 8—аЫ. Іосі. Т г о р і (I а і и г— безлично. 
Рог а іі і и г, с о іі ѵ о п і а соп. въ косв. вопросѣ. 

7. С а 8 і г а с а р і а [еззе] —асе. с. іпГ. при ргопипііаі. 

8. О с с і (1 о г і п і—соп , такъ какъ мысль высказана под¬ 

лежащимъ главнаго предложенія ріегцис, а не авторомъ. 

О Т і ш о г е—аЫ саіізае ВагЪагіз—сіаі роззезз. Аіиіь 
е г ап і=ашІіѵегаи*. 

10. N е— оЬіесгі\ппі. 


г л а в А 38. 

Слова. 


1 Рііпз, і, ш.?—рота тріаріевъ, 

т. е. лучшихъ солдатъ въ 
римскомъ легіонѣ; ргішшп 
рііат (іасеге,—быть цен¬ 
туріономъ первой роты, 
МепОо, оіііз, !.,—упоминаніе; 
піепізопет Гасеге,-— упомя¬ 
нуть. 

СіЬиз, і, ю ,-пща. 

Сагео, иі,—2,— быть лишен¬ 
нымъ, отказываться. 

2 ШМо, Й8П8 зшп, 3,—не 

довѣрять, но надѣяться, 
отчаиваться. 

Іпегті8, е, — невооружен¬ 
ный, безоружный. 
ТаЬегпаенІит, і, п.,—шатеръ, 
палатка. 


Ргоііео, іі, ііиш, іге,—иттп 
впередъ, выступать, выхо¬ 
дить. 

Ішшіпео, — — 2,—выда¬ 
ваться, предстоять, угро¬ 
жать. 

Оізсгітоп, тіпіз, и.,—разсто¬ 
яніе, критическое положе¬ 
ніе, опасность. 

3 Соп$е^ио^, сиіиз зиш, 3,— 

слѣдовать. 

Сепіпгіо, опіз, ш.,—началь¬ 
никъ центуріи, центуріонъ.. 
РИпІізрѳг, — недолго немно¬ 

го. 

4 ТгаЬо, хі, сіпш, 3,—тащить,. 

влечь, таскать туда я сю¬ 
да. — 87 


5 Іпіегроио, розпі, розііит, 3, 
— ставки ыежау, давать 
время. 

Сопзізіо, зШі, зШпш, 3 ; —ста¬ 
новиться. 


СеГепзог ; огіз, т.,—защит¬ 
никъ. 

РгаеЬео, пі. Пит, 2 Э —пред¬ 
ставлять. 


При гарнизонѣ былъ оставленъ больной Пуб- К 
лій Секстій Вакулъ, который былъ цевтуріономъ 
вервей роты у Цезаря и о которомъ мы упо¬ 
мянули въ [разсказьѣ о] прежнихъ сраженіяхъ; 
ужъ пятый день овъ отказывался отъ пищи. 

Не надѣясь ва свое спасеніе п [на спасеніе] 2. 
всѣхъ [прочихъ], онъ безъ оружія (=неовооружен- 
вый) выходитъ изъ палатки: овъ видитъ, что враги 
угрожаютъ и что дѣло находится въ величай¬ 
шей опасности: [тогда] онъ беретъ у ближай¬ 
шихъ оружіе и становится въ воротахъ. Къ 3. 
нему подоспѣваютъ (—слѣдуютъ) центуріоны той 
когорты, которая находилась ва стражѣ; общими 
силами (^вмѣстѣ) они недолго выдерживаютъ 
ватискъ (=сражевіе). Получивъ тяжелыя раны, 4* 
Секстій лишается сознанія (=Секстія оставля¬ 
етъ сознаніе); передаваемый изъ рукъ въ 
руки (=таскаемый черезъ руки) онъ съ тру¬ 
домъ спасается. Между тѣмъ (=гвъ этотъ проме- 5* 
жутокъ времени) прочіе ободряются настолько, 
что осмѣливаются стать на укрѣпленія и пред¬ 
ставляютъ изъ себя (=видъ) защитниковъ. 

Примѣчанія» 

1. С п і а 8—&еп. оЪі. въ завис, отъ шепііопет. С і Ь о-— аМ« 

зѳрагаі. — 88 — 

2 . 8 аіиіі—4аі. I т т і п ѳ ге Ъ о з і ѳ з а і <і и е.. ..в з з в 
г е т— асе. с. іпі. 

3 . Нипс — асе. въ завис, отъ сопзѳдииіЦиг. 

Ь. II і—сопзѳс. А и <1.ѳ а и і, ргаѳЬеап і—соп. ргаез. въ 
завис, отъ иі. 


ГЛАВА 39. 

Слова. 


1 Ргитѳпіаііо, опіз, Г.,—добы¬ 

ваніе провіанта, сборъ хлѣ¬ 
ба. 

Ехашііо, 4,—слышать изда¬ 
ли. 

Ргаѳсигго, сисиггі, сигзит, 
3,—-бѣжать ваередъ, забѣ¬ 
гать, спѣшить впередъ. 

2 Ѵего,—дѣйствительно, но, од¬ 

нако. 

Мойо,—только, только что, 
недавно. 

СопзсгіЬо, рзі, ріига, 3,—за¬ 
писывать, набирать. 

Шіі8, ив, т.,—употребленіе, 
упражненіе, навыкъ. 

Оз, огіз, и.,—ротъ, лицо. 
Ргаѳсіріо, сер?, сѳріиш, 3,— 
напередъ брать, предписы¬ 
вать. 


3 ИотНаз, аііз, Г.,—новость, 
новизна, необыкновенность. 

РегіигЬо, 1,—приводить въ 
безпорядокъ, въ смятеніе. 

. 4 Сопзрісог, 1,—увидѣть, за¬ 
мѣчать. 

Орри^папо, опіз, напа¬ 
деніе, атака, штурмъ. 

Безізіо, зіііі, зШиіп, 3,—от¬ 
ступать, отказываться, пре¬ 
кращать. 

Бізсебо, сѳззі, сѳззига, 3,— 
расходиться, уходить. 

Оѳзрісіо, ехі, есішп, 3,— 
смотрѣть сверху внизъ, съ 
презрѣніемъ; презирать. 

Раисііаз, аііз, I.,— малость, 
малочисленность. 


1. Между тѣмъ наша солдаты, окончивъ сборъ 
провіанта, услышали издали крикъгконница спѣ¬ 
шитъ вперед ь; они узнаютъ, въ какой опасно- 

2. сти находится дѣло. Тутъ однако нѣтъ никакого 
укрѣпленія, которое могло бы дать убѣжище — 89 — 


(=зринять) устрашенымъ; новобранцы, не имѣ¬ 
ющіе боевой опытности (=аедавно набранаые и 
неопытные въ военномъ дѣлѣ) обращаютъ взоры 
(=іица) къ военному трибуну и центуріонамъ; 
юнн ждутъ ихъ приказаній (=что будетъ при¬ 
казано ими); [но] нѣтъ такого храбреца (=аѣтъ 3. 
никого столь храбраго), который не пришелъ бы 
въ смятеніе отъ неожиданности. Замѣтивъ изда- 4. 
ди знамена, варвары прекращаютъ атаку: сна¬ 
чала они полагаютъ, что вернулись легіоны, 
которые ушли слишкомъ далеко, какъ они уз¬ 
нали отъ плѣнниковъ; но затѣмъ, презрѣвъ ма¬ 
лочисленность, они совершаютъ нападеніе со 
всѣхъ сторонъ. 


Примѣчанія* 

1. Сопіесіа С г и т ѳ п і аіі о п е—аМ. аЬз. 8іі—соа. 
въ коса, воаросѣ. 

2. и а ѳ=иі (сопзѳс.) ея, а потопу: В* е с і р і а і — соп. 
См. граи. § 237,2 , в. II8 из га і 1 і і а г і з— ^ѳа. въ за¬ 
вис. отъ ітрѳгібі. Ргаѳсіріаіа г—соа. въ косв. вопро¬ 
сѣ. ЛЬ Ь і 8—аЫ. аисіогіз. 

3. Р ѳ г і и г Ь ѳ і и г— соп. въ завис, отъ'дига. См. грам. 
§ 222 , с. 2. N о т И а і ѳ— аЫ. саизаѳ. 

4. Орри^паііоп ѳ— аЫ. зерагаі. & е <І і 8 з ѳ.Іе^іопез 

— асе. с. іпі. ^иаз. (іізсеззізз в — асе. с. іпГ. въ 

завис. отъсо^поѵѳгапі;. Резресіа раисііаіе—аМ. аЬз. 


ГЛАВА 40. 

Слова. 

X Саіо, оніа, ш.,—служитель 


при обозѣ, обозный. 

— 90 — 


Ргосшто, сисшті,ситіт, 3,— 
выбѣгать впередъ, выступать. 
Веіеіо, іесі, іесіиш, 3,—сбра¬ 
сывать, стовять, вытѣснять. 
Сопісіо, іесі, іесіиш, 3,— сбра¬ 
сывать, бросать; зб сопі- 
сеге— броситься. 

ТіпіМиз, а, ш,—робкій, трус¬ 
ливый. 

2 Сшіеиз, і, ш.,- клонъ, боевоо 

построило войска клиномъ. 
Сеп$ео, зиі, Бит, 2,—оцѣни¬ 
вать, полагать, думать, по¬ 
давать голосъ. 

Сайо, сесі(іі, сазиш, 3,—па¬ 
дать. 

3 Іи^иш, і, п.,—ярмо, иго, вер¬ 

шина. 

4 Ѵехіііиш, і, іц— знамя. 
Ргаеропо, ровиі, розііит, 3, 

— ставить впередъ, дѣлать 
начальникомъ. 

Іпсоіишіз, ѳ,—неповрежден¬ 

ный, невредимый. 


5 8иЬ$е<ріог, сиіиз зиш, 3,— 

слѣдовать. 

6 Регсіріо, еері, серіию, 3,—- 

доставать, пріобрѣтать. 
Ргозиш, іиі, ргобеззе, —быть 
полезнымъ. 

Ішііог, 1,—подражать. 
ІпЦииз, а, шл,—неровный, 
и. благопріятный. 

Бегаіііо, зі, ззиш, 3,—спу¬ 
скать, спускать. 

7 Огбо, Іпіз, іи.,—рядъ, дол¬ 

жность центуріона, центу¬ 
ріонъ. 

Рагіо, ререгі, рагіиш, 3,— 
рождать, пріобрѣтать. 
Ашіііо, зі, ззип), 3,—отпу¬ 
скать, терять. 

Сопсиіо, • сісіі, — 3, —обру¬ 
шиваться, падать. 

В ВиЬтотео, оѵі, оіиш, 2,— 
удалять, оттѣснять. 

Регео, іі, ііит, іге,—погибать* 


1. Обозвые бѣгутъ впередъ ва ближайшій холмъ* 
Быстро отбитые (=-вытѣсЕеввые) отсюда (= 
здѣсь), они бросаются еъ звамевамъ и мавипу- 
ламъ; этилъ ови болѣе иугштъ робкихъ сол- 

2. датъ. Одви подаютъ голосъ [за то], чтобы бы¬ 
стро прорраться, выстроившись . клиномъ, такъ 
какъ-де лагерь такъ близокъ; если [даже] какая- 
либо часть погибнетъ (впадетъ), окруженная 
со всѣхъ сторонъ, то они думаютъ, что, по край- 

3. ней мѣрѣ, остальные сумѣютъ спастись; другіе 
[совѣтуютъ] стать.на вершину и всѣмъ раздѣ¬ 
лить общую (=одну и ту же) несчастную — 91 — 


участь. Этого не одобряютъ старые солдаты, ко- 4. 
торые, какъ мы упомянули, отправились вмѣстѣ 
подъ [однимъ] знаменемъ. Итакъ, ободривъ другъ 
друга, они прорываются среди (^сквозь) непріяте¬ 
лей подъ предворительствомъ римскаго всадника Гая 
Требонія,. который былъ назначенъ начальникомъ 
надъ ними, и невредимые всѣ до одного прихо¬ 
дятъ въ лагерь. Одновременно (=во время того 5. 
же нападенія) спасаются благодаря доблести 
солдатъ обозные и всадники, послѣдовавшіе за 
ними. Но тѣ, которые стали на вершину, еще 6.. 
и теперь не пріобрѣтя никакого навыка въ во¬ 
енномъ дѣлѣ, не могли ни твердо держаться (— 
оставаться) того плана, который они раньше 
одобрили, чтобы защищаться на высокомъ мѣстѣ, 
ни подражать той силѣ и быстротѣ, которая, 
какъ они видѣли, была полезна другимъ; пы¬ 
таясь отступить въ лагерь, они спускаются на 
неудобное мѣсто. Центуріоны, изъ коихъ еѣко- 7. 
рые за храбрость были переведены съ низшихъ 
цеьтуріонскихъ мѣстъ прочихъ легіоновъ ва 
высшія мѣста этого легіона, дабы пе потерять 
раньше пріобрѣтенной воинской славы, пали, 
храбро сражаясь. Такъ какъ враги благодаря 8. 
храбрости этихъ [центуріоновъ] были оттѣснены, 
то часть солдатъ сверхъ ожиданія приходитъ 
невредимою въ лагерь, [другая] часть, окружен¬ 
ная варварами, погибаетъ. 

Примѣчаніи. 

1. Е о—аЫ. тѳпзигае. Н а § і з —относится къ регіеггепі. 

2. II і— оЫ. въ завис, отъ сепзепс. 8 і п і—соп., ибо при¬ 
чина приводиться не авторомъ, а подлежащимъ зависящаго — 92 — 


предложенія. См. храм. § 223. С е с і <і е г і і—соп. регГ. 
вмѣсто недостающаго соп. Гиі. II. Р о з 8 е—іпі. ргаез. въ 
смыслѣ недостающаго іпі. Іиі См. храм. § 183,2. 

3. II і—оЬі. въ завис, отъ подразумѣваемаго сепзѳпі. 

4. фиоз ргоіесіоз [ез ее]—асе. с. іпі. при Доспі* 

пшз. Е і 8—(Іаі. я 

Ъ. Еобетітреіи—аЫ іетрогіз. Уігіиіе —аЫ.саизае. 

6. IIі—ѳхріісаіітит=» именно, чтобы. Еаш ѵію ееіе- 
г і і а і е т ч и е—зависятъ отъ ішііагі. фиат ргойезвѳ 
— асе. с. іпі. въ зависимости отъ ѵіеівгапі. 

7. 4 и о г и т—&еп. рагііііѵиз. N е—Ііпаіе. 

■8. Ногига—т. е сепіигіопиш. Уігіиіе—аЫ. саизае. 

Зигатоііз ЬозііЬи з— аЫ. аЬз. А Ь а г Ъ а г і з— 
аЫ. аисіогіз, обозначающій дѣйствующее лицо при страда¬ 
тельномъ залогѣ. 


ГЛАВА 41. 

Слова. 


I Безрего, 1,—не надѣяться, 
отчапвагься. 

Ехріщпаііо, опіз, 1.,—завое¬ 
ваніе, завладѣніе, взятіе. 

Беропо, розиі, розііиш, 3,— 
сложить, положить въ бе¬ 
зопасное мѣсто, помѣстить. 

3 Бізсеззиз, из, т.,—разлука, 
отступленіе. 

Теггог, огіз, ш.,—страхъ. 

* 3 Ргаеоссиро, 1, — напередъ 
овладѣть. 


Аііепо, 1,—отчуждать, уда¬ 
лять; аііепаге шепіет,— 
сводить съ ума; аііепагі 
гаепіе,—обезутѣть. 

Сопіешіо, п<1і, піига, 3,—на¬ 
тягивать, требовать, утвер¬ 
ждать. 

4 Тоііо, зизіиіі, зиЫаіиш, 3,— 
поднимать, убирать, уни¬ 
чтожать. 


1. Такъ какъ германцы видѣла, что наши уже 
стали на укрѣпленія, то, отчаявшись въ взятіи 
лагеря, они^отступили по ту сторону Рейна съ той добычей, которую оаи помѣстили въ лѣсахъ. Но 2. 
и послѣ отступленія враговъ страхъ былъ такъ 
силенъ (атакой), что, когда въ эту ночь при¬ 
былъ въ лагерь Гаи Воіузенъ, посланный [ту¬ 
да] съ конницей, онъ не йогъ увѣрить [ихъ], 
что подходитъ (=тутъ находится) Цезарь съ не¬ 
вредимымъ войскомъ. Всѣхъ охватилъ такой 3. 
страхъ (=дутами всѣхъ такъ овладѣлъ страхъ) 
что они, дочти обезумѣвъ, говорили, что по истре¬ 
бленій всего войска [одна только] конница спас¬ 
лась бѣгствомъ, и твердили, что, если бы войско 
[Цезаря] было цѣло, то германцы не осаждали 
бы лагеря. Приходъ Цезаря разсѣялъ (=унн- 4. 
чтожилъ) этотъ страхъ. 

Примѣчанія. 

1. ^ и о <3—сапзаіо. N о з і г о 8 с о и з г I і і з $ о— асе. с. 
іпГ. въ зависимости отъ тЫеЬаиі. 

2. II і—сопзес. Е а п о с і е— аЫ. іеіпргогіз. С и т—Ызіогі- 

сит. А (1 ѳ 8 з е. с а ѳ з а г е ш— асе. с. іаГ. бъ завис, отъ 

іиіет поп Гвеегѳі. 

3. III—сопзес. въ завис, отъ котораго сошішсііш: <і і с е- 
г е л і. с о п I е іиі ѳ г е и і. А 1 1 о п а I а ш е п іе—аЫ. 
саіщао, относящійся къ Лсегепг,. I) о 1 е і і 8 с о р і і з—аЫ. 
аЬз. относящійся къ асе. с. іпГ. е <] и і і а і и ш з е т о с о р і з- 
з о, I іі с о 1 и гп і ех егси и—аЫ.аЬз, въ смыслѣ условія—зі 
ехегсііиз іпсоіишіз Гиіззеі;. О р р и д’ и я і и г о з I и і з 5 ь — 
іпГ. (іггоаііз) на игит Гиі$8ѳ въ послѣдующемъ условнаго 

предложенія ч '-го рода. С.члрам. §23 > ,1. О о г ш а и о я . 

Г и і 8 з е— асе. с. іпГ. въ завис, отъ еоиіешіеши. 

Г ЛАВА 42. 

Слова. 

1 Кеѵегіог, геѵегіі. гсѵегзиш. Етеигиз, и>. ги .—исходъ, 

3,—возвращаться. приключеніе. 

— 94 — • 


І^пого, 1,—не знать; поп 
і&пого,—хорошо знать. 

8 іаыо, оіііз, мѣсто стоя¬ 
нія, караулъ. 

РгаезШіит, і, п.,—защита, 
прикрытіе, укрѣпленное мѣ¬ 
сто. 

Етіііо, ві, аз нт, 3,—выпу¬ 
скать, высылать. 

■фіегог, фіезбиз 8шп, 3,—жа- 

ЛОВ Л'ЬСЯ. 

Ке -^пніегп,—даже—не. 

2 Уаііиги, і, п., —валъ. 

Рогіа, ае, Г,—ворота, входъ. 

Аѵегіо. гіі, тип, 3,—отво¬ 
рачивать, отвращать, отра¬ 
жать. 


3 А(1тігог, 1,— удивляться; а<1- 
тігашіиз,— удивительны! 

Берориіог, 1,—оиустошать. 

БеГего, іиіі, Іаіит, 3,— от¬ 
носить; (Ыеггі,—быть заг¬ 
наннымъ, очутиться про¬ 
тивъ воли. 

ОрЫиз, а, ит,—желанный, 
пріятный 

ВспеПсіит, і, п.,—благодѣя¬ 
ніе. 

О Него, оЫиІі, оЫаІит, 3,— 
представлять, предлагать, 
оказывать. 


1. Послѣ своего возвращенія онъ [Цезарь], хоро¬ 
шо знакомый (:=зеая) со случайностями (—при¬ 
ключеніями) войны, жаловался на одно то, что 
когорты были выпущены изъ назначеннаго имъ 
укрѣпленнаго мѣста (“изъ караула и укрѣ¬ 
пленнаго мѣста), [говоря], что мѣсто ни въ ко¬ 
емъ (^малѣйшемъ) случаѣ не должно было 

2. быть оставлено; онъ полагалъ, что счастіе имѣ¬ 
ло большое значеніе при внезапномъ нападеніи 
непріятелей, но гораздо большее въ томъ, что 
оно отвратило варваровъ отъ самаго почти вала 

-3. и воротъ лагеря. Изъ всего этого (=всѣхъ 
этихъ вещей) наиболѣе удивительнымъ казалось 
то, что германцы, перешедшіе ерезъ Рейнъ съ 
намѣреніемъ опустошить владѣнія Амбіорга, очу¬ 
тившись у римскаго лагеря, оказали Амбіоригу 
величайшую услугу. Примѣчанія. 

1. Е ѵ е п і и з— асе. ріиг. въ завис. оть і^погапз. N о' и 

і § п о г а п а—Шоіоз: два отрицательныхъ понятія для уси¬ 

ленія утвердительнаго. О, и о (1—оаизаіе при (ріезіиз, какъ 
нрп тѳгЬа аіГѳсіпшт. См ір-ім § 2 24. Е $ з о ц с о ш і з за ѳ 
—соп., потону что причина приводится подлежащимъ зави¬ 
сящаго предложенія. См. грам . § 223. Саз и— аМ. пкніі. 
Б о с и т . (1 о Ь а і з з ѳ— асе. с. іпГ. завасатъ оть заключа¬ 

ющагося въ (ріезіиз понятія Йісешіі. 

2. ф и о (1 — ехріісаііѵигп. А 7 ѳ г Й з з о і — пря намъ пэдлеж. 
Гогктпа. 

3. (} и а г и т.... г о г и т —^еп. рігііііѵиз. и о гі -саизаіе. 

Е о с о п з і I і о —аЫ тоіі. И і —Пцаіо. 


ГЛАВА 43. 

Слова. 


1 Еіігзиз,—назадъ, снова. 

Ѵехо, 1,—таскагь туда я сю¬ 
да, не давать покоя, тре¬ 
вожить, притѣснять, угне¬ 
тать. 

Со&>, еді, аеіигп, -3, -сго¬ 
нять, собирать, прину¬ 
ждать. 

.2 Ѵісиз, і, ш, —рядъ доновъ, 
улица, селеніе. 

Соазрісю, ехі, ѳіішп, 3,— 
увидать замѣтить. 

Іасепіо, <іі, запі, 3,—зажи¬ 
гать, воспламенять. 

А^о, е^і, асіит, 3,—гнать, 
угонять, уводить, дѣйство¬ 
вать. 

•3 Сопзато, трзі, тріига, 3,— 
потреблять, съѣдать. 


ІіпЬег, Ьгіз, т проливной 
дождь. 

РгоситЬо, сиЬаі, сиЬііит, 3, 

—нш доиться впередъ, па¬ 
дать. 

Ргдезепз, пііз,—присутству¬ 
ющій, настоящій, тепереш¬ 
ній: іп ргаезеііііа (ішро- 
га),— теперь. 

Бейисо, хі, еішп, 3, —сво¬ 
дить, огвіднгь. 

Рѳгео, іі, Шт, ігѳ—прохо¬ 
дить, исчезать, погибать. 

4 Сігсигазрісш, ехі, ескшп, 3,— 
осматриваться, озираться 
кругомъ. 

Ріапѳ, — ясно, совершенно, 
вполнѣ. 
Сопіепсіо, іиіі. піши, 3,— 
натягивать, спѣшить, спо¬ 
рить. 

5 Ыего, іиіі, Іа кт, /егге, — 
—вносить, наносить, при- 
носить. 

Йизсіріо, сері, серіиш, 3,— 
подхватывать, брать на 
себя, предпринимать. 

Іпео, іі, ікт, іге,— входить; 
іпігѳ ^гаііага аЬ аІЦио,— 
войти къ кому въ милость, 
снискать расположеніе. 

Раикт,— немного. 

КеПсйаз, аііз, 1,—счастье, 
удача. 


Безшн, (Зекі, дееззе, — недо¬ 
ставать. 

6 ІаіеЬга, ае, і скрытое, по¬ 
таенное мѣсто. 

Заііиз, из, ш.,~ гористая и 
лѣсистая полоса земли, 
ущелье. 

Коек,—ночью. 

Рек, ііті, Шит, 3,— искать, 
Бросить, обращаться, на¬ 
правляться. 

СотшШо, зі, 88иш, 3,—спу¬ 
скать, начинать, совершать, 
поручать, ввѣрять. 

Ашіео, аіізиз зит, 2,—осмѣ¬ 
ливаться. 


1. Снова отправившись для порабощенія враговъ 
и собравъ изъ сосѣдвихъ государствъ большое 
количество [войска], Цезарь разсылаетъ его во 

2. всѣ сторовы. Всѣ селенія и всякія [другія] 
строенія, какія [только] кто-либо (=каждый) 
видѣлъ, сжигались; [взятая] со всѣхъ мѣстъ до « 

3. бь.ча уводилась. Хлѣбъ не только съѣдался та¬ 
кимъ количествомъ людей и скота, но и волегъ 
вслѣдствіе дождливаго времени года, такъ что, 
если кто теперь и скрылся [избѣжалъ смерти], 
тѣмъ не меьѣе, когда войско было уведено, ка¬ 
залось, что имъ приходится погибать вслѣдствіе 

4. голода (—ведостатка во всемъ), II въ то время, 
какъ многочисленная (=стодь большая) конни¬ 
ца была разослана (~раздѣлена) во всѣ сторо¬ 
ны, часто случалось (=доходйли до такого по¬ 
ложенія), что плѣнные озгрелись кругомъ, [ища] — 97 — 


Амбіорига, котораго они только что видѣли 
(г=твидѣняаго ими) бѣгущимъ (=въ бѣгствѣ), 
и спорили, что онъ не совсѣмъ скрылся (= 
ушелъ) изъ виду, такъ что, когда явилась 5. 
Отбыла принесена) надежда догнать (=преслѣ- 
довать) [Амбіорига], [то тѣ воины], которые ду¬ 
мали снискать себѣ особенное расположеніе Це¬ 
заря, предпринявъ непосильный- трудъ, дѣлали 
дочти нечеловѣческія усилія (=усердіемъ почти 
побѣждали природу), и всегда казалось, что ма¬ 
лаго недостаетъ для полной удачи; но тотъ [Ам- 6. 
Форигъ] сдасдлся въ потаенныхъ мѣстахъ или 
горныхъ .ущельяхъ, и, скрываясь ночью, убѣ¬ 
галъ (^стремился) по разнымъ направленіямъ и 
въ разныя стороны подъ охраной не болѣе че¬ 
тырехъ всадниковъ, коимъ однимъ онъ осмѣливал¬ 
ся ввѣрять свою жизнь. 


3 . 

4 . 

ь. Примѣчанія» 

Тешрого, аЦиѳітЬгіЬаз (ЬоікІЫуз) —аЫ. сап- 
зае. II і—сопзес. Н і з — <Ы. въ за$ис. отъ регешкіит 
[ѳззѳ]. I п о р і а—аЫ. саизае. Ѵі<Іѳгѳіи г—соп. при и*. 

V ѳ п і и т (1 з і—безлично,, Т а п і о. <1 \ т і з о —пере» 

ведеио посудѣ Ас. II0—сопзес. АЬ зѳ—аЫ. аиеіогіз. Сі г- 
ситзрісѳгепі, сопіе^псіегеп I— соп. въ завис, 
отъ иі. 

II і—сопзес. ^иі=еі тііііѳз <ріі. 8ѳ. іпііиго* 

[в 8 з ѳ]— асе. с. іпі Рп і а г ѳ п і—соп. по аигасііо то<іі. 
См. %рам. § 247. Ѵіпсѳгепі, у і <і в г в і иг—соп. въ 
завис, отъ иЬ. 8 і и сі і о-г-аЫ. іпзіг. А. <і зптташіеіі- 
с і і а і е га—разумѣется захватъ Амбіорига. 

Ьа^еЬгіз апі за 10і Ь из—аЫ. Іосі. Егірегві, 
р е і о 1- е і—соп. -въ завіе. отъ предыдущаго иі. Р г аѳ 8 і- 
<1 і о—аЫ. гао(1і. Е и і і и т —дѳп, (ріаШа&в зависитъ от» 
ргаезіеііо.' и і Ь и 8 з о 1 і 8—<Ы. 


7 

& 


4Г-І — 98 — 

Г Л А В А 44. 

Слова. 


Багапш, і, п., —убытокъ, 
потеря, урокъ. 

Ішіісо, хі, еіиш, 3,— объя¬ 
влять, назначать. 

Сошигаііо, опіз, Г э —соедине¬ 
ніе, заговоръ. 

%аезйо, опіз, Г.,—допросъ, 
изслѣдованіе. 

2 Зѳпіепііа, аѳ,^.,—мнѣніе, при¬ 
говоръ. 

Ргопігаііо, 1, — возвЬщать, 
объявлять (приговоръ.) 

8 шо, зитрзі, 8ишріиш, 3,— 
брать; 


зирріісіиш зишегѳ (іѳ а1і<|ио, 4 
—наказывать кого. 

3 ІпіегсІісо, хі, скт, 3,—за,/ 
рещать; іпіег&сегѳ аіісіа 
адиа еі і§пі,—запрещать 
кому пользоваться вод® 
п огненъ»изгнать кош 
изъ отечества. ~ 

Ргоѵійѳо, <іі, зага, 2,ь-прод- * 
видѣть, заготовлять. 
Соптепіиз. из, т сходка,. ч 
собраніе; соптѳпбит а^ѳ- 
ге,—производить судъ. 


1. Опустошивъ такимъ образомъ страну, Цезарь 
отводитъ войско въ [городъ] ремовъ Дурокорторъ 
съ потерей двухъ когортъ, и, назначивъ въ этомъ 
мѣстѣ Галліи собраніе, онъ рѣшилъ произвести, 
слѣдствіе о заговорѣ сеноновъ • и* карнутов^; 

2. послѣ произнесенія особеннаго строгаго при¬ 
говора онъ, но обычаю предковъ, казпалъ 
А&вона, который былъ виновникомъ этого заго- 

1. вора (=илана). Нѣкоторые, боясь суда, бѣжали/ 
Изгнавъ ихъ изъ отечества, [Цезарь] размѣстилъ 
по зимнимъ квартирамъ два легіона во владѣ¬ 
ніямъ тренеровъ, два въ области сеноновъ, въ 
і [сѳр&дѣ} Аге&анкѣ; заготовивъ провіантъ г дл|/ 
войска,, бнъ,; У заведенному порядку (=в§к1 * 
‘ І^ан^вилъ ^Щ>ціе), 'отправился въ Италіи* дл 
- щ$ттті\ 

К О Н Е Ц Ъ. 
*